Ek Vergi Geliyor. Ek Vergi Nasıl Hesaplanacak

Ek Vergi Geliyor. Ek Vergi Nasıl Hesaplanacak

Ek vergi geliyor. Genel kurulda görüşülmekte olan 2/4901 esas numaralı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifinin kabul edilen 10 uncu maddesine eklenen (27) numaralı fıkra hükmü ile ek vergi ihdas edilmiştir.

BASIN NOTU

Asrın felaketi olan milletçe hepimizi derin üzüntüye sokan deprem afeti sonrasında genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin yeniden inşasına kaynak sağlamak amacıyla tek seferlik ek vergi ihdas edilmiştir.

 

Ek Vergiyi Hangi Mükellefler Ödeyecek

Ek vergiyi kurumlar vergisi mükellefleri ödeyecek. Gelir vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek. Ek vergi, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden alınacak.
Düzenleme kapsamına, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde istisna ve indirimleri bulunan 22 bin
civan mükellef girecek. Mücbir sebep ilan edilen 11 il ve bir ilçedeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek
6/2/2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya,
Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaf
tutuluyor.

Ek Vergi Nasıl Hesaplanacak

Kurumlar vergisi mükellefleri, Kurumlar Vergisi Kanunu ile diğer bazı Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca, bazı
indirim ve istisnaları safi kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapabilmektedir. Ek vergi, 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen indirim ve istisna tutarları toplamı üzerinden hesaplanacaktır. Ancak, bazı istisna ve indirimler verginin konusu dışına çıkarılmıştır. Kapsama alınan istisnalar; iştirak kazançları istisnası, yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazanç istisnası, emisyon primi istisnası, taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası, yurt dışından elde edilen ve bazı şartları taşıyan kazanç istisnaları, serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi kazanç istisnası gibi istisnalardır. İndirimlerden ise, yatırım indirimi, Ar-ge indirimi, nakdi sermaye indirimi gibi indirimler kapsama dahil edilmiştir.
Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrah üzerinden de ek vergi
alınacaktır. Belirtilen şekilde tespit edilen ek vergi matrahı üzerinden EK VERGI %10 oranında hesaplanacaktır.

Ek Vergi Uygulanacak Kazançlar

 • İştirak kazançları
 • En az %15 vergi yükü taşıyan yurtdışı iştirak kazançları
 • Tam mükellef anonim şirketlerin yurtdışı iştirak hisseleri satış kazançları
 • Emisyon primi kazancı
 • Taşınmaz ve iştirak hisseleri satış kazançları
 • Borçlu olan kurumların taşınmaz ve iştirak hisseleri ile diğer sen. satış kazancı
 • En az %15 vergi yükü taşıyan yurtdışı şube kazançları
 • Yurtdışı inşaat onarım işlerinden sağlanan kazançlar
 • Eğitim öğretim kurum ve. reh. mer. kazançları
 • Sınai mülkiyet haklarında istisna
 • Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar
 • Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde elde edilen kazançlar (mikro ve küçük işletmeler hariç)
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazanç (mikro ve küçük işletmeler hariç)
 • TUGS kayıtlı gemi işl. ve devr. sağlanan kazançlar
 • Ar-Ge indirimi
 • Türkiye’den yurtdışı mukimlerie verilen hizmetlerden sağlanan kazançların %50’si
 • Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi
 • Teknogirişim sermaye desteği indirimi
 • Teknokent sermaye desteği indirimi
 • İndirimli kurumlar vergisi

 

 

 

Kaynak: GİB

 

Faydalı Bağlantılar

İştirak Kazançları İstisnası

Emisyon Primi

Paylaşmak Güzeldir