Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Diğer Kazanç ve İratlar Nedir ve Unsurları Nelerdir? | Mali Rehberim

Diğer Kazanç ve İratlar Nedir ve Unsurları Nelerdir?

Diğer Kazanç ve İratlar Nedir ve Unsurları Nelerdir?

Diğer Kazanç ve İratlar Nedir?

 • İvazsız olarak iktisap edilenler ve tam mükellef kurumlara ait olan 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin ya da diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar
 • GVK 70.maddenin 5.bendinde sayılan nam ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
 • Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar
 • Ortaklık hisselerinin ya da hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar
 • Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen ya da tamamen elden çıkartılmasından sağlanan kazançlar
 • İktisap şekli ne olursa olsun GVK’nın 70.maddesinin birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yazılı mal ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
 • Değer artış kazancı için belirlenen 2022 yılı istisnası 25.000 TL‘dir.
 • Değer artış kazancı için belirlenen 2021 yılı istisnası 19.000 TL‘dir.
 • Değer artış kazancı için belirlenen 2020 yılı istisnası 18.000 TL‘dir.
 • Değer artış kazancı hesaplanırken istisna; ilk madde olan “ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.” hariç diğer tüm gelir unsurlarında uygulanır.
 • Miras yoluyla ya da bedelsiz olarak sahip olunan gayrimenkullerin satılması değer artış kazancının konusuna dahil değildir.

70.maddede Sayılan Mal ve Haklar

 

Arızi Kazanç Nedir?

 • Arızi olarak ticari muamelelerinin icrasından ya da bu nitelikteki muamelelere aracılığından elde edilen kazançlar
 • Ticari ya da zirai bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması ve ya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elden edilen hasılat
 • Gayrimenkullerin tahliyesi ya da kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar, peştemallıklar
 • Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri nedeniyle elde edilen tahsilat
 • Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar
 • Dar mükellefiyete tabi olanların GVK 4.maddede yazılı olan işlerinden elde ettikleri kazançlar
 • Arızi kazançlarda 2022 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 58.000 TL‘dir.
 • Bir takvim yılında elde edilen arızi kazançlardan 70.madde 1,2,3 ve 4 numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar toplamının 2022 yılı gelirleri için 58.000 TL‘si gelir vergisinden müstesnadır.
 • Arızi kazançlarda 2021 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 43.000 TL‘dir.
 • Bir takvim yılında elde edilen arızi kazançlardan 70.madde 1,2,3 ve 4 numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar toplamının 2021 yılı gelirleri için 43.000 TL‘si gelir vergisinden müstesnadır.
 • Arızi kazançlarda 2020 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 40.000 TL‘dir.
 • Bir takvim yılında elde edilen arızi kazançlardan 70.madde 1,2,3 ve 4 numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar toplamının 2020 yılı gelirleri için 40.000 TL‘si gelir vergisinden müstesnadır.

 

 

 

Değer Artış Kazancı Hesaplama için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör