Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Geçici Vergi Verme Süreleri | Mali Rehberim

Geçici Vergi Verme Süreleri

Geçici Vergi Verme Süreleri

Geçici Vergi

Geçici vergi verme süreleri konusundan önce geçici verginin tanımı, mükellefleri ve kapsamına değinelim.

Geçici Vergi Nedir?

Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, üçer aylık dönemler halinde tespit edilecek kazançları üzerinden ödediği vergidir.

 

Geçici Vergi Mükellefleri

 • Ticari Kazanç Sahipleri
 • Serbest Meslek Kazanç Sahipleri
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri

 

Geçici Vergi Kapmasına Girmeyen Kazanç ve Mükellefler

 • Basit usulde tespit edilen ticari kazançlar
 • Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar
 • Noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar

 

Hesap Dönemi Takvim Yılı Olanlar

Ocak-Şubat-Mart (1.Dönem)      17 Mayıs gün sonuna kadar beyannamesi verilir, aynı gün ödenir.
Nisan-Mayıs-Haziran (2.Dönem)  17 Ağustos gün sonuna kadar beyannamesi verilir, aynı gün ödenir.
Temmuz-Ağustos-Eylül (3.Dönem) 17 Kasım gün sonuna kadar beyannamesi verilir, aynı gün ödenir.
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi  30 Nisan gün sonuna kadar beyannamesi verilir, aynı gün ödenir.

7338 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ile 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi’nin  verilmesi kaldırılmıştır.

 

 

İşe Başlama, İş Bırakma veya Hesap Döneminin Değişmesi

Üç aydan kısa olan vergilendirme dönemlerinde

 • İşe başlanılan tarihin içinde bulunduğu dönemin sonuna kadar olan süre,
 • İşin bırakıldığı tarihe kadar olan süre
 • Yeni hesap döneminin başladığı tarihe kadar olan süre, ayrı bir vergilendirme dönemi sayılır.

 

Geçici Verginin Eksik Beyan Edilmesi

Geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10’u aşan tutarda eksik beyan edilmesi halinde %10’u aşan kısmın için re’sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Tarh edilecek ek vergi için vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanır. Geçici vergi beyannamesi vermeyen mükellefler için yanılma payı uygulanmaz.

 

Geçici Vergi Beyannamesine Eklenecek Belgeler

 • Bilanço esasında defter tutan mükellefler gelir tablosunu
 • İşletme hesabına göre defter tutanlar işletme hesabı özetini
 • Serbest meslek kazanç defteri tutanlar serbest meslek kazanç bildirimini geçici  vergi beyannamelerine ekleyeceklerdir.

 

Kaynak: Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi (Gelir İdaresi Başkanlığı)

 

Vergi Levhasının GİB İnternet Sitesinden Alınması

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör