Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
4B (Bağ-Kur) Uygulamaları | Mali Rehberim

4B (Bağ-Kur) Uygulamaları

4B (Bağ-Kur) Uygulamaları

4b (Bağ-Kur) uygulamaları, zorunlu sigortalı sayılanlar, işe giriş bildirgesinin verilmesi, işten ayrılma işlemleri ve diğer detayları inceledik.

 

4/1-B Kapsamında Zorunlu Sigortalı Sayılanlar

 • Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar
 • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar
 • Şirket ortaklarının sigortalılığı
  • Kollektif şirketlerin ortakları
  • Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları
  • Donatma iştiraki ortakları
  • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları; 1 Ekim 2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayılmışlardır
  • Limited şirketlerin ortakları
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandite şirketlerin komandite ortakları
 • Tarımsal faaliyette bulunanlar
 • Köy ve mahalle muhtarları
 • 6132 sayılı at yarışları hakkında kanuna tabi jokey ve antrenörler

 

Bağ-Kurlular’ın Başlangıç Tarihinin Saptanması ve Bildirimi

Ticari Kazanç veya Serbest Meslek Kazancı Nedeniyle Gerçek veya Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellefi Olanlar, Kollektif Şirket Ortakları, Adi Komandit Şirketlerin Komandite ve Komanditer Ortakları ve Donatma İştiraki Ortaklarının Sigortalılıklarının Başlangıç ve Bildirimi

Vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten itibaren sigortalı sayılırlar. Bunların SGK’ ya bildirilmesi hükümlülüğü vergi dairelerine aittir. Vergi daireleri vergi mükellefiyetleri başlatılan sigortalıların bildirimlerini mükellefiyet işleminin tesis tarihinden itibaren en geç iki ay içinde SGK’ ya yapmak zorundadır. Vergi mükellefiyeti işlemlerinin iki aydan önce tekemmül ettirilmesi halinde ise mükellefiyetin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere tekemmül tarihinden itibaren 15 gün içerisinde SGK’ ya bildirimi yapılır.

Örnek: 3 ortaklı X şirketinin 01.02.2021 tarihinde vergi mükellefiyeti başlamıştır. Bu ortakların vergi dairesince mükellefiyet tesis tarihi; 01.03.2021’dir. Bu sigortalıların bildirimleri 01.05.2021 tarihine kadar (01.05.2021 dahil) Kuruma yapılacak ve ortakların sigortalılıkları 01.02.2021 tarihi itibarıyla başlatılacaktır.

 

Gelir Vergisinden Muaf Olup, Esnaf ve Sanatkâr Siciline Kayıtlı Olanların Sigortalılıkları

Esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine kayıtlı oldukları tarihte başlar. Bu kapsamdakilerin bildirim yükümlülüğü esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine verilmiştir. Esnaf ve sanatkâr sicil müdürlükleri belirtilen kapsamdaki kişileri kayıt oldukları tarihten itibaren en geç 15 gün içinde SGK’ ya bildirmek zorundadır.

Yönetim Kuruluna Seçilen Anonim Şirket Ortaklarının Sigortalılıkları

yönetim kuruluna seçildikleri tarihte başlar bu tarih şirket yetkililerince 15 gün içinde SGK ya bildirilir. Limited şirketlerde ortakların hisse devrinde hisseyi devir alanın bildirimi ortaklar kurulunca pay defterine kaydedildiği tarihten itibaren 15 gün içinde şirket yetkililerince SGK ya bildirilir.

Örnek: X A.Ş. 4 ortaklı olarak  15.01.2020 tarihinde kurulmuştur. 20.01.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ortaklardan 2 kişi yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Bu kişilerin yönetim kuruluna seçildikleri tarih 03.02.2020 tarihine kadar Kuruma bildirilecek, 2 yönetim kurulu ortağının sigortalılığı 20.01.2020 tarihinde başlatılacaktır.

Limited Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

Şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlar. – Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılığı, şirketin kuruluşunda şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlar. Limited şirket ortaklarının ve komandit şirketlerinin komandite ortaklarının SGK’ ya bildirilmesi yükümlülüğü ticaret sicil memurluklarına aittir. Ticaret sicil memurlukları tescil tarihinden itibaren 15 gün içinde işe giriş bildirgelerini SGK’ ya bildirmek zorundadır.

 

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Komandite Ortakların Sigortalılıkları

Şirketin kuruluşunda şirketin ticaret sicil memurlarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlatılacak, komandite ortalardan hisse devri alan ortakların sigortalılıkları ise ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihten başlatılacaktır.

Bunların sigortalılığı;

 • Şirket kuruluşunca şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren ticaret sicil memurluklarınca
 • Hisse devirlerinde ise ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihten itibaren şirket yetkililerince 15 gün içinde Kuruma bildirilecektir.

 

Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sigortalılıkları

Seçildikleri tarihten itibaren başlatılır. Bunlar, muhtar seçildiklerine ilişkin mazbatalarını aldıkları tarihten itibaren il veya ilçe mülki amirliklerince 15 gün içinde SGK’ ya bildirilir.

Jokey ve Antrenörlerin Sigortalılıkları

Lisans belgesine istinaden fiilen çalışmaya başladıkları tarihten itibaren başlar. Bu kapsamdakiler için bildirim yükümlüsü Türkiye Jokey Kulübü dür. Türkiye Jokey Kulübü lisans belgesini verdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde SGK’ ya bildirim yapmak zorundadır.

 

Süt Faturası Kesenler Bağ-Kur Kaydını Geriye Çekebilir mi?

5510 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Sigortalı Olan Birisi  4(b) Kapsamında Yaşlılık Aylığı Alıyorsa; 4(a),(b),(c) ye Tabi Olarak Çalışmaya Başlaması Halinde Aylığım kesilir mi?

İlk defa 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olan ve tarafına 4(b) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalı 4(a) kapsamında çalışır ise aylığı kesilmez ve prime esas kazançları üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesilir. Yaşlılık aylığı almaktayken 4 (b) kapsamında sigortalı olanların 1/3/2016 tarihinden itibaren tercihlerine göre aylıkları kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır ya da aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar. 4(c) kapsamında çalışılması durumunda 5335 sayılı Kanun gereği aylığı kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

01.10.2008 Tarihinden Sonra BAĞ-KUR Sigortalılarının Prim Borçlarının Olması Yaşlılık Aylığı Bağlanmasını Etkiler mi?

Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur.

 

Kaynak: Sosyal Güvenlik El Kitabı, İsa Karakaş

Kaynak: Slideplayer

Kaynak: SGK

 

Faydalı Bağlantılar

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir

Paylaşmak Güzeldir