Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Anonim Şirketlerde Damga Vergisi Mükellefiyeti | Mali Rehberim

Anonim Şirketlerde Damga Vergisi Mükellefiyeti

Anonim Şirketlerde Damga Vergisi Mükellefiyeti

Anonim şirketlerde damga vergisi mükellefiyeti konusunda 43 ve 46 seri numaralı genel tebliğlere bakmalıyız.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 22.maddesi birinci fıkrası a bendine göre belirtilen şirketler damga vergisi beyannamesi vermekle yükümlendirilmiştir. Fakat daha sonra yayınlanan genel tebliğler ile bu durum değişmiştir.

43 seri numaralı genel tebliğe göre; beyanname verme durumu o ay içinde damga vergisi bulunmaması halinde ihtiyari hale getirilmiş ama bu durumun vergi dairesine verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Daha sonra yayınlanan 46 seri numaralı genel tebliğde ise vergi dairesine bildirilme zorunluluğu da ortadan kaldırılmıştır.

 

Damga Vergisi Beyannamesinin verilme durumu ile ilgili özelge için bu bağlantıya tıkayabilirsiniz.

 

Kaynak: GİB

 

Faydalı Bağlantılar

Damga Vergisi Sorumluları

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 46)

 

             488 sayılı Damga Vergisi Kanununun¹ 5281 sayılı Kanunla değişik 15 inci maddesinde; “Damga vergisi makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı damga konulması şekillerinden biriyle ödenir. Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için ne suretle uygulanacağını tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü ile, 18 inci maddesinde de “Bu Kanunda gösterilen haller dışında Damga Vergisi makbuz karşılığında ödenir. Maliye Bakanlığı makbuz karşılığı ödemeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

             Yukarıda belirtilen maddelerde yer alan hükümlerin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, sürekli damga vergisi mükellefiyeti olan veya ihtiyarilik kapsamında olup sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde damga vergisi beyannamesi vermelerine gerek bulunmadığı ancak keyfiyetin bir yazı ile vergi dairesine bildirilmesi gerektiğine ilişkin 12², 32³ ve 434 seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklamalara yer verilmiştir.

             Söz konusu bildirim yükümlülüğü ile, damga vergisine tabi bir kağıdın düzenlenmemesi sebebiyle ödenecek damga vergisinin bulunmadığı aylarda, mükelleflerin  vergi daireleri tarafından yakından izlenebilmesi amaçlanmıştır.

             Ancak, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin vermek zorunda olduğu söz konusu bildirim uygulamasının; gerek vergi dairelerinin gerekse mükelleflerin iş yükünü arttırdığı ve çeşitli ihtilaflara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.

             Bu çerçevede bundan böyle, sürekli damga vergisi mükellefleri ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde, keyfiyeti bir yazı ile vergi dairesine bildirmeleri zorunluluğu kaldırılmıştır.

             Önceki Tebliğlerin bu Tebliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             Tebliğ olunur.

————————

1     11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2     22/6/1977 tarihli ve 15982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3     30/4/1998 tarihli ve 23328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4     4/2/2005 tarihli ve 25717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör