İşkur Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezaları

İşkur Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezaları

İş Kur Cezaları

İş Kur Cezaları;

Sıra No İş
Kanunu
4857
Kanun
Maddesi
Ceza
Maddesi
Fiil 2023 Yılı CezasıI Açıklama
1 4857 30 101 Özel sektörde engelli
işçi çalıştırmamak
7.274 TL Çalıştırılmayan
her engelli ve her
ay için özel sektör
işverenlerine
uygulanır.
2 4857 30 101 Kamuda engelli ve/
veya eski hükümlü
işçi çalıştırmamak
7.274 TL Çalıştırılmayan her
engelli ve/veya eski
hükümlü işçi ve her
ay için kamu kurum
ve kuruluşlarına
uygulanır.
3 4904 20/a Kurumdan izin
almadan iş ve işçi
bulmaya aracılık
faaliyetinde
bulunmak
65.856 TL İzinsiz olarak iş ve
işçi bulmaya aracılık
yapan gerçek ve tüzel
kişilere faaliyetin ilk
tespitte uygulanır.
4 4904 20/a Kurumdan izin
almadan iş ve işçi
bulmaya aracılık
fiilini tekrar etmek
131.721 TL İzinsiz olarak iş ve
işçi bulmaya aracılık
faaliyetini tekrar
eden gerçek ve tüzel
kişilere uygulanır.
5 4904 20/a İzinsiz olarak iş ve
işçi bulmaya aracılık
yapanlardan hizmet
almak
32.928 TL İzinsiz olarak iş ve
işçi bulmaya aracılık
yapanlardan hizmet
alan işverenlere her
bir fiil için uygulanır.
6 4904 20/b Kurumdan izin
almadan veya yetkisi
iptal edilmesine
rağmen geçici iş
ilişkisi düzenlemek
164.652 TL İzinsiz olarak geçici
iş ilişkisi düzenleyen
gerçek ve tüzel
kişilere faaliyetin ilk
tespitte uygulanır.
7 4904 20/b Kurumdan izin
almadan veya yetkisi
iptal edilmesine
rağmen geçici iş
ilişkisi düzenleme
fiilini tekrar etmek
329.309 TL İzinsiz olarak geçici
iş ilişkisi düzenleme
faaliyetini tekrar
eden gerçek ve tüzel
kişilere uygulanır.
8 4904 20/b İzinsiz olarak
geçici iş ilişkisi
düzenleyenlerden
hizmet almak
65.856 TL İzinsiz olarak
geçici iş ilişkisi
düzenleyenlerden
hizmet alan
işverenlere her bir fiil
için uygulanır.
9 4904 20/c İş arayanlardan
ücret alarak/menfaat
temin etmek
65.856 TL İş arayanlardan ücret
alarak/menfaat temin
eden gerçek ve tüzel
kişilere uygulanır.
10 4904 20/d Özel istihdam
bürolarınca,
Kanunun 19.
maddesinde
tanımlanan geçersiz
anlaşmaların
herhangi birini
düzenlemek
16.462 TL Özel istihdam
bürolarına
düzenledikleri her bir
geçersiz anlaşma için
uygulanır.
11 4904 20/d Geçici iş ilişkisi
kapsamında
işçi çalıştıran
işverenlerce
Kanunun 19.
maddesinde
tanımlanan geçersiz
anlaşmaların
herhangi birini
düzenlemek
16.462 TL Geçici iş ilişkisi
kapsamında işçi
çalıştıran işverenlere
düzenledikleri her bir
geçersiz anlaşma için
uygulanır.
12 4904 20/e Özel istihdam
bürolarınca, ek
teminatı Kuruma
vermemek
3.286 TL Ek teminatın banka
mektubu ya da Türk
Lirası olarak Kurum
tarafından talebin
tebliği tarihinden
itibaren onbeş gün
içerisinde Kuruma
verilmemesi halinde
özel sitihdam
bürolarına uygulanır.
13 4904 20/f Kurumdan izin
almadan aracılık
faaliyeti gösteren
kişiler ile Kurumdan
izin almadan
yurtdışına işçi
götürmek isteyen
kişilere ait iş ve
işçi bulma ilanını
yayınlamak
9.871 TL İzin almadan ilanları
yayınlayan gerçek
ve tüzel kişilere fiilin
her bir tekrarında
uygulanır.
14 4904 20/g Özel istihdam
bürolarınca
yurt dışı hizmet
akitlerini Kuruma
onaylatmamak.
3.286 TL Onaylatılmayan
her bir hizmet akdi
için özel istihdam
bürolarına uygulanır.
15 4904 20/g Kurum izni
olmaksızın kendi
iş ve faaliyeerinde
çalıştıracakları
işçileri yurt dışına
götürmek
164.652 TL Kurumdan izin
almadan yurtdışına
işçi götüren gerçek ve
tüzel kişilere her bir
fiil için uygulanır.
16 4904 20/g İşverenlerce
yurt dışı hizmet
akdini Kuruma
onaylatmamak
3.286 TL Yurtdışına işçi
götürme izni olsun
olmasın Kuruma
onaylatılmayan her
bir hizmet akdi için
işverenlere uygulanır.
17 4904 20/h Kurum izni
almaksızın yurtdışına
götürülecek işçilerin
teminine yönelik
olarak ilan vermek
16.462 TL Kurumdan izin
almadan yurt dışına
işçi götürmek için
ilan veren gerçek
veya tüzel kişilere
uygulanır.
18 4904 20/i Kurum tarafından
istenilen rapor,
bilgi ve belgeleri
vermemek
9.871 TL Kurum tarafından
istenilen rapor, bilgi
ve belgeler ile işgücü
piyasasının izlenmesi
için gerekli olan
istatistiksel bilgileri
Kurumca belirlenen
süre içerisinde ibraz
etmeyenlere her bir
fiil için uygulanır.
19 4904 20/j Özel istihdam
bürolarının,
müfettişlerce istenen
bilgi, belge, kayıt
ve defterleri onbeş
gün içerisinde ibraz
etmemesi
65.856 TL Müfettişlerce
istenilen bilgi ve
belgelerin süresi
içinde gönderilmemesi
veya geciktirilmesi
halinde özel istihdam
bürolarına uygulanır.
20 4904 20/k Özel istihdam
bürolarınca, iş
arayanlara ve açık
işlere ilişkin bilgileri
iş ve işçi bulma
faaliyeti dışında
başka bir amaçla
kullanmak
164.652 TL İş arayanlara ve açık
işlere ilişkin bilgileri,
iş ve işçi bulma
faaliyeti dışında başka
bir amaçla kullanan
özel istihdam
bürolarına her bir fiil
için uygulanır.
21 4904 20/l Kurumdan izin
almadan veya
izin yeniletmeden
tarımda iş ve işçi
bulma aracılık
faaliyetinde
bulunmak
32.928 TL İzin belgesi almadan
veya geçerlilik
süresi sona eren
aracı belgesini
yeniletmeden tarımda
aracılık faaliyetinde
bulunanlara
uygulanır.
22 4904 20/m Tarım işçileri
ile sözleşme
imzalamamak veya
imzaladığı sözleşmeyi
Kuruma ibraz
etmemek
1.640 TL Tarım işçileri
ile sözleşme
imzalamayan
veya imzaladığı
sözleşmeyi Kuruma
ibraz etmeyen tarım
aracılarına her bir işçi
için uygulanır.
23 4904 20/n Kurum aracılığı
olmaksızın daimi işçi
almak
65.856 TL Kamu kurum ve
kuruluşlarınca
Kurum aracılığı
olmaksızın istihdam
edilen her bir daimi
işçi için uygulanır.
24 4904 20/n Kurum aracılığı
olmaksızın geçici işçi
almak
32.928 TL Kamu kurum ve
kuruluşlarınca
Kurum aracılığı
olmaksızın istihdam
edilen her bir geçici
işçi için uygulanır.
25 4904 20/o Kurum aracılığı
olmaksızın
istihdam edilebilen
işçilerle ilgili alım
ilanını Kuruma
göndermemek
3.286 TL Kurum aracılığı
olmaksızın
istihdam edilebilen
işçilerle ilgili alım
ilanını Kuruma
göndermeyen
kamu kurum ve
kuruluşlarına her bir
işçi için uygulanır.
26 4904 20/p Kurumca
yayımlanan açık iş
ilanlarını Kurumdan
izin almadan
yayımlamak
16.462 TL Kurumca yayımlanan
açık iş ilanlarını
Kurumdan
izin almadan
yayımlayanlara her
bir ilan için uygulanır.
27 4904 20/r Kurum adını
veya kısaltmasını
kamuoyunu
yanıltacak biçimde
kullanmak veya
Kurumdan yetki
almış gibi faaliyet
göstermek
164.652 TL Kurum adını
veya kısaltmasını
kamuoyunu
yanıltacak biçimde
kullanan veya
Kurumdan yetki
almış gibi faaliyet
gösteren gerçek
veya tüzel kişilere
uygulanır.
28 4904 20/s Kamu kurum ve
kuruluşlarının kadro
ve pozisyonlarına
işçi yerleştirilmesine
aracılık faaliyetleri
yasağına aykırı
hareket etmek
65.856 TL Kamu kurum ve
kuruluşlarının kadro
ve pozisyonlarına
işçi yerleştirilmesine
aracılık faaliyetleri
yasağına aykırı
hareket edenlere her
bir işçi için uygulanır.
* Uygulanan idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren bir (1) ay içinde İŞKUR Hizmet * Bu süre
içinde ilk taksit peşin ödenmek koşulu ile bir yıl içinde borcun tamamının 4 eşit tak * Ayrıca, tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde İŞKUR Hizmet Birimleri veznesine veya * 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci
maddesi gereği kararın tebliğinden itibaren 15 gün * Bu sürede yargı yoluna başvurulmaması halinde karar
kesinleşecektir. Karar kesinleşmesin * Sulh Ceza Mahkemesine başvurulması halinde, 4904 sayılı Türkiye İş
Kurumu Kanununun aracılığı ile yapılması halinde, dekontun açıklama bölümüne bu tebligatın tarih ve sayısı
ile i * 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, idarî para c hesabında bir
Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

 

Kaynak: İSMMMO

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör