Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir

Kısa çalışma ödeneği,

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

 

Kısa Çalışma Ödeneğine Başvurmak İçin Sıkça Karşılaşılan Sorular

 • Kısa çalışma uygulamasına başvurmak için asgari bir işçi sayısı sınırı yoktur
 • Daha önce başka bir sebepten dolayı kısa çalışma ödeneğinden yararlan işletmeler, Covid-19’dan dolayı da bu ödenekten yararlanabilirler
 • İşveren, işletmenin bir kısmı ve tamamı için başvuru yapabilir
 • SGK’ya olan borç başvuruya engel değildir. Önemli olan, bildirimin yapılmış olmasıdır
 • Başvurular http://www.iskur.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
 • Başvuru, İş Teftiş Grup Başkanlıklarında görev yapan iş müfettişleri tarafından kontrol edilerek onaylanır veya onaylanmaz.
 • İşveren, uygunluk talebi tamamlandıktan sonra yeni işçiler için talepte bulunabilirler.
 • Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak
  hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği
  miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.
 •  Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması)
 • Kısa çalışma ödeneği uygun bulunan işçilerin işverence bildirilen banka hesaplarına her ayın 5’inde ödenekler yatırılır.

 

Kısa Çalışma Ödeneğinde Fazla ve Yersiz Ödemelerde Nasıl Bir Sonuç Gerçekleşir

 •  Kısa çalışma ödeneğinde SGK, İşkur ve iş müfettişlerince fazla ve yersiz ödeme tespit edilirse; Ekim 2020 döneminden öncesi dahil olmak üzere işverenden tahsil edilebilecektir.
 • Şu durumlar işverenlerin hatalı işlemi olarak kabul edilmemektedir.
  • Denetim raporlarına istinaden yapılan fazla ve yersiz ödemeler
  • Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25.maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işverenin işçi çıkartmasından kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler

 

Kısa Çalışma Ödeneği için gereken ilgili evraklar ektedir;

Kısa Çalışma Ödeneği Talep Formu

Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi

 

 

Kısa çalışma ödeneği başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı ilgili yol haritası aşağıdadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Rehberi

 

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması ile İlgili Tebliğ

Nakdi Ücret Desteği

4447 sayılı Kanunun  Geçici 24.maddesinde düzenlenen nakdi ücret desteği tutarı günlük olarak 2021 yılında 47,70 TL iken, 2021 yılında 47,70 TL‘ye yükseltilmiştir.

Nakdi Ücret Desteği Şartları Nelerdir?

 • 17.04.2020 tarihi öncesinde sigortalı olmak ve 4857 sayılı kanunun Geçici 10.maddesi gereğince ücretsiz izne ayrılmış olmak. (Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.(1)Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir. Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.(1)”(1) 23/7/2020 tarihli ve 7252 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, birinci fıkraya “haller ve benzeri sebepler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrada yer alan “altı aya” ibaresi “her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine” şeklinde değiştirilmiştir.)
 • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almıyor olmak
 • İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olmak
 • Bu şartların hepsini taşıyor olmak

 

 

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör