Rapor Parası

Rapor Parası

Rapor parası geçici iş göremezliğin halk içinde bilindiği ve söylendiği isim ile karşımıza çıkar. Bu konuyu sizler için detaylı olarak inceledik.

 

Rapor Parası Nedir

Rapor parası, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işyeri hekimi veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince olarak çalışamama halidir. Bu durumda SGK tarafından bir parasal yardım yapılır.

 

Ödemeler Ne Kadardır?

Hastalık halinde verilecek ödenek

 

2023 için;

Yatarak tedavilerde günlük brüt ücret kazancının yarısı olan 223,58 TL‘dir. (447,15/2)

Ayakta tedavilerde günlük brüt ücret kazancının üçte ikisi olan 298,10 TL‘dir. (447,15*(2/3))

 

2022 için;

Yatarak tedavilerde günlük brüt ücret kazancının yarısı olan 107,85 TL‘dir. (215,70/2)

Ayakta tedavilerde günlük brüt ücret kazancının üçte ikisi olan 143,80 TL‘dir. (215,70*(2/3))

 

Ödenekten Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?

 • İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
 • İş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
 • Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması, gerekmektedir.
 • İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için
 • Sigortalıların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,
 • Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için,
 • Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için iş göremezlik ödeneği verilir.

 

Doğum İzninde ve Diğer Durumlarda Rapor Parası Tutarı

 • 15.04.2021 tarihinden itibaren alınacak olan iş göremezlik raporlarında hesaplama sistemi, 12 aylık toplam tahakkuk tutarına göre yapılacak.
 • 1 yılda geri dönük 180 günden az prim bildirimi bulunan sigortalıların rapor ücreti ödemelerinde; tavan tutar asgari ücretin 2 katını aşamayacak. Ayrıca, hastalık ve analık halinde iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son 1 yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olan sigortalıların ödeneğe esas tutulacak günlük kazançları iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının (günlük asgari ücretin) iki katı olan 215,70 x 2 = 667,20 TL’yi geçemeyecektir.

 

Hesaplanma şekli şöyledir;

 

Günlük Brüt Ücret * (2/3);

333,60 * (2/3)= 222,40 TL (Ayakta)

 

Günlük Brüt Ücret * (1/2);

333,60 * (1/2)= 166,80 TL (Yatarak)

 

Uygulama

Asgari ücret alan bir kadın işçinin 15.04.2021 tarihinden sonra doğumdan dolayı iş göremezlik raporu alması halinde hak kazanacağı rapor parası ne kadar olur? (Rapor tarihi: 01.05.2022)

Son 12 ay Brüt Ücret İstirahat Gün Sayısı Son 12 aydaki prim gün sayısı Günlük Brüt Ücret  Ayakta Tedavide Alınacak Ücret (2/3)
1.ay 3.577,50 110 30 135,10 9.907,33
2.ay 3.577,50 30
3.ay 3.577,50 30
4.ay 3.577,50 30
5.ay 3.577,50 30
6.ay 3.577,50 30
7.ay 3.577,50 30
8.ay 3.577,50 30
9.ay 5.004,00 30
10.ay 5.004,00 30
11.ay 5.004,00 30
12.ay 5.004,00 30
48.636,00 360

 

Hesap şu şekilde yapılır;

48.636/360= 135,10 (Günlük brüt ücret)

135,10 * (2/3)= 90,07 TL (Ayakta tedavide hak edilen günlük ücret)

Doğum izninden dolayı kadın işçi 112 gün iş göremezlik raporu almaya hak kazanır. Bunun 2 günü iş göremezlik raporuna konu olmaz ve geriye 110 gün kalır. Hesap 90,07 TL ayakta tedavide hak edilen ücret ve 110 gün üzerinden yapılır.

110 * 90,07= 9.907,70 TL

 

Rapor Parasının Excel Hesaplama Tablosu için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

 

Sigortalılık Niteliği Ne Zaman Sona Erer?

 • Hastalık halinde sigortalılık niteliği; Sigortalının Kanuni ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini takip eden 10. günden başlanarak yitirilmiş sayılır.
 • Diğer hallerde ise hizmet akdinin sona erdiği tarihi veya terk tarihini takip eden 10. günden başlanarak yitirilmiş sayılır.

Sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten sonra hastalık hali nedeniyle alınan istirahat raporlarına, ilk istirahat raporu ya da devam raporu olup olmadığına bakılmaksızın bu ödenek, ödenmez.

 

 

Ödemeler Hangi Kurum Vasıtası ile Yapılmaktadır?

Ödemeler anlaşmalı banka şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır.

 

 

Rapor Parası Ödeneğimin Bankaya Aktarılıp Aktarılmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

4/A ve 4/B sigortalılık statüsüne sahip olan sigortalılar “İş Göremezlik Ödeme” durumlarını ve ödenen miktarı bu bağlantıya tıklayarak öğrenebilirler.

 

Rapor Parası Hesabınıza Ne Zaman Yatar

Rapor parası, işverenin bu raporu SGK’ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte, PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Sigortalılar, PTT hesabını banka hesabına bağlayabilir.

Hesabı bağlama işlemi için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

Raporda Yazan Ayakta Bitiş Tarihi Ne Anlama Gelir

Raporda yazan ayakta başlama tarihi; raporun başlama tarihi;

Ayakta bitiş tarihi ise son tarihtir. Sigortalı ayakta bitiş tarihinden 1 gün sonra işe başlamalıdır.

 

 

Rapor Parasından Faydalanmak İçin Nasıl Müracaat Edilir?

4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların geçici iş görmezlik ödeneğine ilişkin işlemleri e-ödenek programı ile elektronik ortamda yapılmaktadır.

4/a sigortalılarının istirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının işverenlerince Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Ancak 4/a sigortalılarının bu ödeneklerini alabilmeleri için işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerince bildirimde bulunulması şartı aranmaz. Bildirim süresi geçtikten sonra bildirimin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın  sigortalının hak sahibi olduğu bu ödenek, ödenmektedir. İstirahatin bitim tarihi itibariyle gerekli işlemler yapılarak sigortalının hak ettiği ödenek anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden çekilebilecek şekilde hesaba aktarılır.

 

Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi İşveren Tarafında Hiç Yapılmazsa Ne Olur?

Aşağıda bağlantısını verdiğimiz “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi’ne tıkladığınızda bildirimin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Eğer işveren tarafından bildirim 5 gün içinde hiç yapılmazsa;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu, onaylama süresi sona erdikten sonra işçinin geçici iş göremezlik ödeneğini öder.
 • İşverene, onay süresi geçtiği için idari para cezası uygulanır.
 • Eğer bildirim, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işverene bildirim yapmasına kadar işveren tarafından fark edilip yapılırsa brüt asgari ücretin 1/10‘u kadar ceza uygulanır. (2023 için; 1.000,80  TL, 2022/2 dönem için 647,10 TL))
 • Ceza tebligatı işverene yapıldıktan sonra 15 gün içinde yapılan ödemelerde %25 indirim uygulanır.

2023 için indirim 250,20 TL‘dir. Ödeme ise; 750,60 TL‘ye düşer.

2022/2 dönem için ise indirim tutarı161,78 TL’dirÖdeme ise;485,33 TL’dir

2022/1 dönem için indirim 125,10 TL‘dir. Ödeme ise; 375,30 TL‘ye düşer.

 

 • İş göremezlik raporu işveren tarafından hiç onaylanmamışsa 1 asgari brüt ücret kadar ceza kesilir. (2023 için; 10.008 TL, 2022/2 dönem için 6.471,00 TL)

 

2 Günlük Raporlar Onaylanmak Zorunda mıdır?

Hayır. 3 günün altında işçinin aldığı raporların onaylanma zorunluluğu yoktur.

 

Bir Takvim Yılında En Fazla 40 Gün Ödenen İş Göremezlik Raporunun İşten Çıkarma İle Bağlantısı Var mıdır?

Hayır bu konunun yukarıda bahsettiğimiz konu ile bir bağlantısı yoktur. Bir takvim yılında 40 günden fazla çalışmama raporu alan bir işçinin bu kurala dayanarak işçiyi haklı neden dayandırarak işten çıkarması mümkün değildir. İşten çıkarma için yukarıda bahsedilen ve 17.maddeye dayanan bildirim süreleri dikkate alınır.

Bir sigortalıya bir takvim yılı içerisinde tek hekim (aynı veya farklı hekimler) tarafından değişik zamanlarda en fazla 40 gün rapor verilebilmektedir. Bir takvim yılında 40 günü aşan raporlarda hekimin karşısına bir uyarı çıkar ve 40 günü aşan raporlar sağlık kurulu tarafından verilir. Konuyu daha detaylı şekilde şöyle açıklayabiliriz. Tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilir; kontrol muayenesi söz konusu ise, bu muayene sonrasında en çok 10 gün daha istirahat verilebilir. Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi durumunda raporların 10 günü aşması durumunda, bu raporun sağlık kurulu tarafından verilmesi zorunludur. Bu bağlamda bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından aynı kişiye verilecek raporların toplamı bakımından da bir azami süre düzenlemiştir. Aynı kişiye verilecek raporların toplamı bir takvim yılı içerisinde 40 günü aşamayacaktır.

 

40 Günü Aşan Raporlarda İş Göremezlik Ödeneği Alınabilir mi?

İş göremezlik ödeneğin ödenmesi noktasında bir sınırlama yoktur. Ama belirttiğimiz gibi dolaylı bir sınırlama olduğu için, ödenek almaya devam etmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir.

Eğer saydığımız durumlar geçerliyse ödenek alınamaz.

 • İşçinin tek hekimden aldığı rapor sayısının bir takvim yılında 40 günü aşması halinde eğer 40 günü aşan kısım için heyet raporu yoksa, aşan kısım için iş göremezlik ödeneği alınamaz.
 • Tek hekimden alınan 10 günlük raporun aynı hekim tarafından yenilenmesi durumunda, arada boşluk bulunması halinde iş göremezlik raporu alınamaz.

 

Çalışan Emekli Rapor Parası Alabilir mi ?

Çalışan emeklinin hastalanması veya ameliyat olması durumunda rapor alması gerekebilir. Ancak çalışan emeklilerin iş kazası veya meslek hastalığı kapsamında sayılmayan hastalıklar nedeniyle rapor almaları durumunda SGK tarafından ödenen rapor parasını alma hakları bulunmaz. Çalışan emekliler için ödenen SGDP yalnızca kısa vadeli sigorta kolları için geçerlidir. SGDP sadece iş kazası-meslek hastalığı sigortasını kapsar. Emekli çalışanın maaşından hastalık kesintisi yapılmadığından olası bir hastalık durumunda para alma hakları yoktur.

 

 

 

Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Primden Mahsubu

 

 

 

 

Kaynak: SGK

Kaynak: Mustafa Baysal

Kaynak: Idenfit

Paylaşmak Güzeldir