İş Kanunundaki Yasaklar

İş Kanunundaki Yasaklar

İş Kanunundaki Yasaklar

İş Kanunundaki yasaklar konusunu 4857 sayılı İş Kanunu içindeki maddeleri seçerek sizlere sunmaya çalıştık.

 

İş Kanunundaki Yasaklar

Ara dinlenmesi

Madde 68 

Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere

  • 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika
  • 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat
  • 7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat, ara dinlenmesi verilir.
  • Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

 

 

Gece süresi ve gece çalışmaları

Madde 69

Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönemdir. Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin “gece” başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir. İşçilerin gece çalışmaları 7,5 saati geçemez.

Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.

 

Gece Çalışmasında Fazla Mesai

  • Gece çalışması olarak konuya baktığımızda; işçi 7,5 saatten fazla çalışmışsa o işçiye fazla mesai ücreti ödenir. (Normal şartlarda 45 saati geçmesi halinde fazla mesai ücreti ödenir.)
  • Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinde çalışan işçilerin yazılı onay vermesi halinde 7,5 saatten fazla çalışma mümkündür. Bu sektörlerde çalışan işçiler 7,5 saatten fazla gece çalışılmasına onay vermedikleri takdirde gece çalışmasının 7,5 saati aşması durumunda fazla mesai ücreti ödenir.

 

Sürekli Halde Gece Çalışması Mümkün müdür

Postalara halinde çalışma yapan bir işyerinde bir işçinin sürekli olarak gece çalıştırılması mümkün değildir. Böyle bir çalışma söz konusu ise; haklı nedenle fesih yapılabilir.

Bu şekilde hizmet veren işyerlerinde bir işçi bir hafta gece çalıştıysa bir sonraki hafta gündüz çalıştırılmalıdır.

Gece Çalıştırılması Yasak Olan İşçiler

  • Sanayi işlerinde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler.
  • Kadın işçilerin işyeri hekiminden gece vardiyasında çalışmasına sakınca olmadığına dair sağlık raporu alarak çalıştırılır.
  • Gebe olan kadın işçiler, 24.haftasından doğuma kadar geçen sürede gece çalıştırılamazlar.
  • Yeni doğum yapmış emziren kadın işçiler doğumu izleyen bir yıl süreyle gece çalıştırılamaz.

 

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı

 Madde 71

15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. 14 doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler. Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez.

18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler, 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit işlerde çalıştırılabilecekleri ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

 

 

Madde 72

Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır.

 

 

Gece çalıştırma yasağı

Madde 73

Sanayie ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır. 18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

 

 

İşçi ve işverenin sorumluluğu

Madde 96

İş denetimi ve teftişine yetkili iş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısıyla telkinlerde bulunmaları, işçileri gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye sevk veya herhangi bir suretle zorlamaları veyahut işçilerin ilgili makamlara başvurmaları, haber ve ifade vermeleri üzerine, bunlara karşı kötü davranışlarda bulunmaları yasaktır. İşçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerleriyle işverenleri hakkında gerçeğe uygun olmayan haberler vererek gereksiz işlemlerle uğraştırılmaları veya işverenleri haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları ve iş müfettişlerince kendilerinden sorulan hususlar için doğru olmayan cevaplar vererek denetim ve teftişin yapılmasını  Güçleştirmek veya yanlış bir sonuca vardırmak gibi kötü niyetli davranışlarda bulunmaları yasaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Mevzuat

Kaynak: Mihci

 

Faydalı Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunu’na Göre Kesilecek Para Cezaları

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör