Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Anonim Şirketlerde Hisse Devri | Mali Rehberim

Anonim Şirketlerde Hisse Devri

Anonim Şirketlerde Hisse Devri

nonim Şirketlerde Hisse Devri

Anonim şirketlerde hisse devri nasıl yapılır, dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ve gerekli evraklar hangileridir gibi soruların cevaplarını inceledik.

Bu konu ile ilgili açıklama yapmadan önce Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan maddelere göz atalım;

Biliyorsunuz ki; Anonim Şirketler tek ortak ile kurulabiliyor. Eski Kanuna göre en 5 kişi tarafından kurulması gereken anonim şirket yeni Kanun ile birlikte tek ortak ile kurulabilecektir. Hisse devirlerinde birden fazla ortak sayısı varsa ticaret sicilde ilanı zorunlu değildir. Fakat tek ortağa inen anonim şirketlerde bu durum değişmektedir.

TTK MADDE 338- (1) Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır. 

(2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.) 

 

Anonim Şirketler Hisse Devri Yönetim Kurulu Kararı

 

……………………………………. ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

 

 

Karar Tarihi:

Karar No:

Gündem:

Toplantıya Katılanlar:

 

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.

  1. Şirket hissedarlarından …………. T.C. kimlik numaralı …………. şirketteki mevcut ….. adet pay tutarı olan ………….. TL hissesini ……………………. Noterliği’nden ……………. tarih ve ……………… sayı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile ………….. T.C. kimlik numaralı ……………..’ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.
  2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine,
  3. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarlarının aşağıdaki şekilde oluşmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

YENİ SERMAYE YAPISI

100 Adet Pay ve ……………. TL Sermayenin,

… Pay …………. TL’si ……………’ya

… Pay …………..TL’si …………….’e aittir.

 

Yönetim Kurulu Başkanı                                       Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne Yazılacak Dilekçe

 

…/…./……..

            ……….. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne

 

Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde Müdürlüğünüze …………….sicil numarası ile kayıtlı şirketimizin işlemlerine ilişkin ekli evrakların incelenerek dosyamıza kaldırılmasını rica ederiz Bilgilerinize arz ederiz.

 

 

Şirket Unvanı veya Kaşesi

 

İrtibat Telefon No:

 

 

EKLER:

1-Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (2 nüsha)

2-Hisse Devir Senedi (Noter Tasdikli)

3-İmza Sirküleri

4-Devralan Ortağın Pay Defterindeki Sayfası (Noter Tasdikli Sureti)

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: -Anonim Şirketlerde Hisse Devri – Dünya Gazetesi

Diğer Faydalı Bağlantılar

 

Genel Kurul Toplantısı

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör