BA BS Formu ve Hadleri ve Vermeme Cezaları

BA BS Formu ve Hadleri ve Vermeme Cezaları

BA BS Formu tebliği nedir ve BA BS Formlarının içeriği nedir ve yeni konusu bu bağlantıdadır.

Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler

 • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler işletme hesabına geçtikleri dönemden itibaren bildirimde bulunmayacaktır. İşletme hesabı tutan mükellefler ise bilanço hesabına geçtikleri dönem itibariyle bildirimde bulunmayacaktır.
 • Kurumlar Vergisi’nde muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları dönem itibariyle BA-BS formu bildirimi yapmayacaktır.
 • Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler de bildirimde bulunacaktır. 
 • Bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların ve kolektif şirketlerin bildirimi ortaklık veya şirket adına, bunların vergi numaraları kullanılarak verilir.
 • Birden fazla şubesi olan mükelleflerin bildirimi merkez adına birleştirilip düzenlenerek verilir.

 

Bildirime Konu Alış-Satışlar ve Hadler

 • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 5.000 TL (KDV hariç) ve üzeri mal/hizmet alım/satımlarını BA-BS formları ile bir sonraki ay 23:59’a kadar maliyeye bildirmesi gerekir.
 • Özel matrah şekline tabi alım-satımlarda KDV, ÖTV’ye tabi işlemlerde ÖTV dahil tutarlar değerlendirilir.
 • Vade ve kur farkı faturaları, iade faturaları da bildirime dahil edilir.
 • Bankalar,  Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar,  Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri , Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler ilgili işlemleri Bakanlıklara bildirim yaptıklarından bu işlerle ilgili BA-BS bildirimi yapmak zorunda değildir ancak bunların dışında yapılan mal-hizmet alım satımları bildirmek zorundadırlar.
 • Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri faturaya dayanıyorsa bildirim yapmak zorundadırlar.

 

Yeni Tebliğde BA-BS Formlarında  Ne Gibi Değişiklikler Oldu

03 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar;

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği, bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış  ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, 2023/Ocak döneminden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda Beyanname Düzenleme
Programında (BDP) gerekli güncellemeler yapılmış olup, 2023/Ocak dönemi ve sonrasında Form Ba ve Form Bs bildirimi vermesi gereken mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

 

3/12/2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine eklenen 1.2.8 numaralı bentte,

Gelir İdaresi Başkanlığının, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri, ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin ettiği takdirde, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile bu bilgilerin bildirimlere dâhil edilme zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

–          İthalat işlemlerine ilişkin belgelerin,

–          Kira ödemelerine ilişkin belgelerin,

–          Sigorta poliçelerinin,

–          Sigorta komisyon gider belgesinin,

–          Elektronik ürün senedinin (ELÜS),

1/2/2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/1 dönemine ait Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden başlamak üzere, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi zorunluluğunun kaldırılması uygun görülmüştür.

 


Ba, Bs Formlarının bildirimini düzenleyen VUK 396 Sıra Nolu Genel Tebliğin de 03/12//2022 tarih ve 32032 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 543 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile değişiklik yapılmıştır.


Bildirimlerin verilme şekli ve doldurulması konusunda yapılan değişiklik ile; Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirlenen haddin
altında (KDV HARİÇ 5.000.-TL) kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimi BOŞ DA OLSA VERİLMEYECEKTİR.

 

Örnek:

A firması B firmasına Ağustos/2021’de 4.800 TL KDV hariç E-Arşiv fatura, her biri 150 TL tutarında olmak üzere 150 TL 2 adet fatura düzenlemiştir. Bunların toplamı 5.100 TL yapar. E-Arşiv faturalar bildirilmeyecek, 300 TL olan kağıt faturalar bildirilecektir.

 

Örnek:

A firması C firmasına Ağustos/2021’de elektronik ortamda KDV hariç 4.000 TL, kağıt ortamında ise 500 TL’lik fatura düzenlemiştir. Toplamı 4.500 TL olduğundan dolayı “Beyan edilecek bilgim yoktur” butonu işaretlenecektir.

 

Örnek:

A firması D firmasına Ağustos/2021’de KDV hariç 50.000 TL’lik elektronik fatura düzenlemiştir. D firmasına düzenlenen kağıt fatura yoktur. O halde yine “Beyan edilecek bilgim yoktur” butonu işaretlenecektir. 

 

03.12.2022 Tarihinde Yayınlanan Tebliğde Boş Form BA/BS Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı

396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile (Form Ba) ve (Form Bs) Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirlenen had olan KDV hariç 5.000 TL’nin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini verme zorunlulukları Ocak/2023 dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarından itibaren uygulanmak üzere kaldırıldı.

 

Bildirimlerin Verilme Süresi

 • Mükellefler bu formları, bir sonraki ayın son günü saat 23:59’a kadar bildirmek zorundadır ama son gün iş gününe denk gelmiyorsa ilk iş günü verilir.

Örneğin Kasım BA-BS formları Aralık ayının son günü saat 23:59’a kadar verilmelidir. Eğer son gün hafta sonu veya tatil gününe denk gelirse, ilk iş günü verilmelidir.

 • Bildirim verme zorunluluğu olan mükellef vefat ederse, sürelere VUK 16.maddesine göre üç ay eklenir.
 • Tasfiye halindeki bir şirket tasfiye sürecinde formları bildirmek zorundadır.
 • Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde ceza uygulanmaz.

 

Cezai Uygulama

Ba –Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 2024 Takvim yılında 11.800.-TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.(VUK Mük. Md.355/1) Söz konusu cezanın uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Düzeltmenin 10. günü takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise  kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası (2024 için 11.800.-TL ’nin 1/5’i olan 2.360 .-TL dir.) 

Süresinden sonra 3 gün içinde verilmesi halinde Özel Usulsüzlük Cezası 1/10 Oranında (11.800 1/10 = 1.180.- TL) uygulanır. Kesilen bu cezanın vergi dairesine başvurarak 1 ay içerisinde ödenmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376. Maddesi gereğince ½ indirim yapılır. (11.800 1/2 = 5.900.- TL) Elektronik ortamda form verme mecburiyetine uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————

 

BA-BS formlarını 2023 yılında içerisinde vermeyen, eksik ve yanıltıcı olarak bildiren mükelleflere 7.500 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.(VUK Mük. Md.355/1) 

Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

Düzeltmenin 10. günü takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası (2023 için 7.500.-TL ’nin 1/5’i olan 1.500 TL dir.)

Süresinden sonra 3 gün içinde verilmesi halinde Özel Usulsüzlük Cezası 1/10 oranında (7.500 1/10 = 750 TL) uygulanır.

Kesilen bu cezanın vergi dairesine başvurarak 1 ay içerisinde ödenmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376. Maddesi gereğince ½ indirim yapılır. (7.500 1/2 = 3.750 TL)

 

—————————————————————————————————————————————-

Bildirimlerin Verilmesinde Uyulacak Esaslar

 • Bildirimler TL olarak doldurulacak ve kuruş hanesi yazılmalıdır.
 • İthalat işlemlerinde gümrük giriş beyannamesinin giriş tarihi, ihracat işlemlerinde ise ihracatın fiili olarak gerçekleştiği tarih geçerlidir.  Vergi numarası bölümüne ithalat işlemlerinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise “2222222222″ yazılmalıdır.
 • Belge boş dahi olsa “doldurulacak bilgimiz yoktur” şeklinde vermek zorundadır.

 

BA-BS Formu

 

Resmi Gazete Tebliği

 

Diğer Faydalı Bağlantılar

E-Fatura

E-Arşiv

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör