Küçük Demirbaşlar

Küçük Demirbaşlar

KD

Küçük demirbaşlar amortisman sınırı tutarı 2024 yılı için 6.900 TL’dir ve bu sınırı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar; amortismana tabi tutulmadan doğrudan gider yazılabilir. 2023 yılında 4.400 TL’ydi.

 

Amortismanın Konusu

İşletmede bir yıldan daha fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayri menkullerle gayri menkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin iktisadi kıymetleri değerlemeye ilişkin esaslara göre tespit edilen değerinin VUK hükümlerine göre yok edilmesi amortisman konusunu oluşturur.
İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç) sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler
uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulmazlar. (VUK Mad. 313)


Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye
değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. (VUK Mad. 320)

 

 

Kaynak: TÜRMOB

 

Faydalı Bağlantılar

Amortisman Yöntemleri

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör