4857 sayılı İş Kanunu’na Göre Kesilecek Para Cezaları

4857 sayılı İş Kanunu’na Göre Kesilecek Para Cezaları

İş Kanunu Cezaları

İş Kanunu cezaları

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)
Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2023 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
(Yeniden Değerleme Oranı % 122.93)
1 3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 105.689 TL İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
2 5 99/1-a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 885.00 TL Bu durumdaki her işçi için
3 7 99/1-b Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak 1480.00 TL Bu durumdaki her işçi için
4 7/2 (f) bendi 99/2 7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak 5921.00 TL 99/1-b ceza maddesinin dört katı
5 8 99/1-c İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek 885.00 TL Bu durumdaki her işçi için
6 14 99/1-c Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak 885.00 TL Bu durumdaki her işçi için

 

7 28 99/1-d İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 885.00 TL Bu durumdaki her işçi için
8 29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 3475.00 TL Bu durumdaki her işçi için
9 30 101 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 13.190.00 TL Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
10 32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 956.00 TL Bu durumda olan her işçi ve her ay için
11 32 102/a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 956.00 TL Bu durumda olan her işçi ve her ay için
12 37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 3.475.00 TL
13 38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya
kesintinin sebep ve hesabını
3.475.00 TL
14 39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 956.00 TL Bu durumdaki her işçi ve her ay için
15 41 102/c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 1.683.00 TL Bu durumdaki her işçi için
16 52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek 3.475.00 TL
17 56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 1.683.00 TL Bu durumdaki her işçi için
18 57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 1.683.00 TL Bu durumdaki her işçi için
19 59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 1.683.00 TL Bu durumdaki her işçi için
20 60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 1.683.00 TL Bu durumdaki her işçi için
21 63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 9.303.00 TL

 

22 64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 1.683.00 TL Bu durumdaki her işçi İçin
23 68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 9.303.00 TL
24 69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 9.303.00 TL
25 71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 9.303.00 TL
26 72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 9.303.00 TL
27 73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 9.303.00 TL
28 74 104 Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 9.303.00 TL
29 75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 9.303.00 TL
30 76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 9.303.00 TL
31 92/2 107/1-
a
Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 84.553.00 TL
32 96/1 107/1-
b
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak 84.553.00 TL

 

32 96/1 107/1-
b
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak 84.553.00 TL
33 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin 107/2 yapılmasını ve
sonuçlandırılmasını engellemek.
84.553.00 TL

 

 

 

 

Kaynak: İSMMMO

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör