Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
İşçilerin SGK'ya Bildirilmesi Gereken Süreler | Mali Rehberim

İşçilerin SGK’ya Bildirilmesi Gereken Süreler

İşçilerin SGK’ya Bildirilmesi Gereken Süreler

1.Genel Olarak

4a kapsamında çalışanlar işe başlayanlar, işyeri tarafından işe başlama tarihinde en geç 1 gün önce Kuruma bildirilmelidir. İşe girişler https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap linkine ilgilileri bilgileri girerek yapılmaktadır. İşe giriş bildirgelerini zamanında vermeyenlere uygulanacak cezaya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

İşe Giriş Bildirgesi Ekranı

2. Çalışmaya Başlamadan Önce Bildirilmenin İstisnaları

  a. En Geç Çalışmaya Başlanan Gün Bildirilecek Sigortalılar

 • İnşaat İşlerinde Çalışanlar
 • Balıkçılık İşlerinde Çalışanlar
 • Tarım İşlerinde Çalışanlar

   b. Bir Aylık Sürede Bildirilecek Sigortalılar

 • Yabancı Ülkeler Sefer Yapan Ulaştırma Araçlarına Sefer Esnasında Alınarak Çalıştırılanlar:  Çalışmaya başlanılan süreden itibaren en geç 1 aylık sürenin dolduğu tarihe kadar Kuruma bildiri yapılmalıdır.
 • Kuruma İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verecek İşyerlerinde Çalıştırılanlar: İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan şirketler, işe başlanılan tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Kuruma bildirim yapmalıdır.
 • Kamu İdarelerince İstihdam Edilen 4447 s. Kanuna Göre İşçilik Sigortasına Tabi Olmayan Sözleşmeli Personel: Çalışmaya başladıkları tarihten itibaren 1 ay içinde Kuruma bildirim yapılmalıdır.
 • Kamu İdarelerince Yurtdışı Görevinde Çalıştırılacaklar: Yurtdışında çalışmaya başladığı tarihten itibaren 1 ay içinde Kuruma bildirilmelidir.
 • Maliye Bakanlığı Vizesine Bağlı Olarak Kamu İdarelerinde Çalışacaklar: Bu kapsamdaki yazının ilgili kamu idaresine intikal ettiği günü izleyen 2.iş günü sonuna kadar Kuruma bildirilmelidir.
 • 4046 s. Özelleştirme Kanunu Uyarınca Özelleştirilen İşyerlerinden Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Naklen Atanan Sözleşmeli veya Kapsam Dışı Personel: İşe başladıkları tarihi takip eden 2.iş günü sonuna kadar Kuruma bildirilmelidir.
 • İşsizlik Ödeneği veya Kısa Çalışma Ödeneği Alanların Bildirimi: Türkiye İş Kurumu ile SGK arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kurum bildirilmelidir.
 • Çırak, Aday Çırak ve Meslek Eğitimi Gören Öğrencilerin Bildirimi: Sigortalı sayılmış olup bunların sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirimi eğitim kurumlarınca staja veya mesleki eğitime başladıkları tarihten önce yapılmalıdır.
 • Tutuklu ve Hükümlülerin Bildirimi: Bunları çalıştıran kamu idareleri, işverenler ya da ceza infaz kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunca işe başlatılmadan en geç 1 gün önce Kuruma yapılmalıdır.

 

          Nakil ve Devir Durumlarında Bildirim Süreleri

 • Naklen ve Hizmet Akdi Sona Ermeden Aynı İşverenin Aynı ya da Başka Ünitede Tescil Edilmiş İşerinde Çalışanlar: Yasal süresi dışında Kuruma yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılacaktır.
 • İşverenin Alt İşyerinde Çalışan Sigortalılar: Sigortalıları çalıştıran alt işverenlerin aldıkları işlerde çalıştırdıkları sigortalılar için ayrıca işyeri dosyası açtırmaya gerek yoktur. Asıl işyerine ya da alt işveren numarası üzerinden sigortalı işe giriş bildirgesi verildikten sonra diğer alt işveren numarası ya da asıl işveren yanında hizmet akdi sona ermeden çalışmaya devam eden sigortalılar için sonradan verilen işe giriş bildirgeleri yasal süresinde verilmiş sayılmaktadır.
 • İşyerinin Devri: Yeni işveren, iş/işyerini devraldığı tarihi takip eden 15 gün içinde işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlü olup, bu işlerde çalışan sigortaların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam etmektedir. İşlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilebilmesi için devir ya da intikale ilişkin gerekli değişiklikler işyeri tescil kütüklerine kaydedilmektedir.
 • Nakledilen İşyerlerinden Sigortalıların Bildirimi: İşverenin nakil tarihin takip eden 10 gün içinde bu durumu yazı ile Kuruma bildirmesi yeterlidir. Bu belgelerin yasal süresi dışında Kuruma verilmesinde kaynaklı idari para cezası uygulamayacaktır.

 

Kaynak: İsa Karataş

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör