Sosyal Güvenlik Kurumunca Kesilecek İdari Para Cezaları

Sosyal Güvenlik Kurumunca Kesilecek İdari Para Cezaları

SGK Ceza

SGK Cezaları

İDARİ PARA CEZASI
UYGULANACAK FİİLLER
UYGULANACAK
CEZA
2023 YILI
a) 1) Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık
sigortası giriş bildirgesini; 5510 sayılı Kanunda
belirtilen süre içinde ya da Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığınca (Kurum) belirlenen şekle
ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca
internet, elektronik veya benzeri ortamda
göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan
ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı
için,
Bir aylık asgari ücret 10.008,00 TL
2) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin,
mahkeme kararından veya Kurumun denetim
ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan
tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin
denetim elemanlarının kendi mevzuatları
gereğince yapacakları soruşturma, denetim
ve incelemelerden veya bankalar, döner
sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla
kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi
ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi
vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir
sigortalı için,
Asgari ücretin iki katı 20.016,00 TL
3) İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş
bildirgesinin verilmediğine ilişkin; mahkemenin
karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle
görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının
rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli
kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan
kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya
belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir
yıl içinde (1-b) de sayılan durumlardan biriyle
tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde,
bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her
bir sigortalı için,
Asgari ücretin beş katı 50.040,00 TL
b) İşyeri bildirgesini, Kurumca belirlenen şekle ve
usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet,
elektronik veya benzeri ortamda göndermekle
zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda
göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre
içinde Kuruma vermeyenlerden,
1) Kamu İdarelerine Asgari ücretin üç katı 30.024,00 TL
1) Bilanço esasına göre defter tutanlara Asgari ücretin üç katı 30.024,00 TL
2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara Asgari ücretin iki katı 20.016,00 TL
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara Bir aylık asgari ücret 10.008,00 TL
c) Prim belgelerini ve defter kayıtlarını, Kurumca
belirlenen şekilde ve usulde vermeyenlere ya
da Kurumca internet, elektronik veya benzeri
ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde
anılan ortamda göndermeyenlere veya belirlenen
süre içinde vermeyenlere her bir fiil için,
1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgari
ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede
kayıtlı sigortalı sayısı başına
Aylık asgari ücretin
1/5 i
2.001,60 TL
2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgari
ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir
ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına,
Aylık asgari ücretin
1/8 i
1.251,00 TL
3) Ek belgenin Kurumca resen düzenlenmesi
durumunda, aylık asgari ücretin iki katını
geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı
sigortalı sayısı başına,
Aylık asgari ücretin
1/2 si
5.004,00 TL
4) Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim
ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca
yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin
denetim elemanlarınca kendi mevzuatları
gereğince yapacakları soruşturma, denetim
ve incelemeler neticesinde ya da bankalar,
döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri
ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan
alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya
kazançları Kuruma bildirilmediği veya
eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla
ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek
nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip
düzenlenmediği dikkate alınmaksızın,
Asgari ücretin iki katı 20.016,00 TL
d) Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili
denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları
tarafından veya serbest muhasebeci mali
müşavirler ile yeminli mali müşavirlerce
düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma
bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının
mal edildiği her bir ay için,
Asgari ücretin iki katı 20.016,00 TL
e) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen
memurlarınca istenilen işyeri defter, kayıt ve
belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen
15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak
yerine getirmeyenlere,
Not: İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye
sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz
olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden,
ayrıca geçersizlik fiilleri için idari para cezası
uygulanmaz, sadece tutulan defter türü dikkate
alınarak (5-a), (5-b) ve (5-c) ye göre idari para
cezası uygulanır.
1) Bilanço esasına göre defter tutanlara Asgari ücretin on iki
katı
120.096,00 TL
2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara Asgari ücretin altı katı 60.048,00 TL
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara Asgari ücretin üç katı 30.024,00 TL
4) Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve
belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle
verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak
kaydıyla; defter ve belgelerin tümünü verilen
süre içinde ibraz etmekle birlikte; kanuni
tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş
olan defterlerin tasdik tarihinden önceki
kısmı, işçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş
olduğu tespit edilen defterler, sigorta primleri
hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak
tespitine imkan vermeyecek şekilde usulsüz
veya noksan tutulmuş defterler, herhangi bir
ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması
gereken kazançların ve kazançlarla ilgili
ödemelerin (sigorta primine esas kazancın
ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın
dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere
işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter
kayıtları geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik
hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için,
ii. Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik
ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz
tutulmuş olan defterler geçerli sayılmaz ve
tutmakla yükümlü bulunulan defter türü
dikkate alınarak (5-a) ve (5-b) ye göre idari
para cezası uygulanır,
iii. Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına
göre defter tutulması gerekirken işletme
hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli
sayılmaz ve (5-a) ya göre idari para cezası
uygulanır,
5) İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret
tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası,
bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının
adı-soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil
numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının
ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına
dair sigortalının imzasının bulunması
zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi
birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden
makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla
yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları
geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret
tediye bordrosu için,
Ek 1) İbraz süresi geçirildikten sonra
incelemeye sunulan ve tümünün veya
bir bölümünün geçersiz olduğu tespit
edilen defter ve belgeler yönünden, ayrıca
geçersizlik fiilleri için idari para cezası
uygulanmaz, sadece tutulan defter türü
dikkate alınarak bu bendin (1), (2) ve (3)
numaralı alt bentlerine göre idari para
cezası uygulanır.
Aylık asgari ücretin
1/2 si
5.004,00 TL
f) Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar,
kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile
bankaların Kurumca istenen belgeleri en geç 1
ay içinde vermemesi veya aylık prim ve hizmet
belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshasını
sigortalının çalıştığı işyerinde, birden fazla
işyeri olması halinde ise sigortalının çalıştığı her
işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi
gereken sürenin son gününü takip eden günden
başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken
sürenin sonuna kadar sigortalılar tarafından
görülebilecek bir yere asılmaması halinde,
Asgari ücretin iki katı 20.016,00 TL
g) 1) Sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten
itibaren en geç 1 ay içinde sigortalı olarak
çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirmesi; köy
ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı
olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız
çalışanların sigortalılığının sona erdiğinin
Kuruma bildirilmesi; Kamu idarelerince vazife
malullüğüne sebep olayların Kuruma bildirilmesi
ve Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar
ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki
kuruluşlar ile kanunla kurulan kurum ve
kuruluşların ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü
işi üstlenenleri ve bunların adreslerini 15 gün
içinde Kuruma bildirmesi yükümlülüklerini yerine
getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere,
Bir aylık asgari ücret 10.008,00 TL
2) Kamu idareleri ile bankaların, Kurumca
sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak
suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem
yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli
olup olmadığını kontrol etmeyen ya da sigortasız
olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen
kamu idareleri ile bankalara,
Aylık asgari ücretin
1/10’u
1.000,80 TL
h) Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı
sayısının ve bunların işe başlama tarihinin Ticaret
Sicil Memurluklarına bildirilmesi durumunda
Ticaret Sicil Memurluklarınca buna bağlı
yapılması gereken bildirimlerin; Valilikler,
belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu
ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından, yapı
ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği
taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile
varsa bunların verilmesine esas olan istihdama
ilişkin bildirimlerin yasal süresi içinde Kuruma
yapılmaması halinde, yerine getirilmeyen her bir
bildirim yükümlülüğü için,
Bir aylık asgari ücret 10.008,00 TL
ı) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş
memurlarının,
1)Kanunun uygulanmasından doğan
inceleme ve soruşturma görevlerini yerine
getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar,
işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler
görevlerini yapmasına engel olamazlar; engel
olanlar hakkında, (eylemleri başka bir suç
oluştursa dahi)
Asgari ücretin beş katı 50.040,00 TL
2)Görevlerini yapmasını engellemek amacıyla
cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar,
işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler
fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir
suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza
Kanununun 265.maddesinin ikinci fıkrasına
göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler
hakkında ayrıca,
Asgari ücretin on katı 100,080,00 TL
i) 1)Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100.
maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen
bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir
sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri,
bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla
kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve
tüzel kişiler hakkında,
Asgari ücretin beş katı 50.040,00 TL
2)Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100.
maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen
bilgi ve belgeleri mücbir sebep olmaksızın
belirlenen süreden geç veren kamu idareleri,
bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla
kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve
tüzel kişiler hakkında,
Asgari ücretin iki katı 20.016,00 TL
*Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve
kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca
yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin
denetim elemanlarınca kendi mevzuatları
gereğince yapacakları soruşturma, denetim
ve incelemelere ya da kamu idarelerinden
alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç
olmak üzere, İşyeri bildirgesinin yasal süresi
geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden
verilmesi halinde,
(2) de belirtilen
cezalar üçte ikisi
oranında uygulanır.
3) (Ek cümle: 13/2/2011-6111/45 md.)
Ancak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş
göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü
maddeye istinaden Kurumca işverenlerden
istenilen bildirimlerin belirlenen süre
içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması
halinde sigortalı başına
Asgari ücretin 1/10’u 1.000,80 TL
4) hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına Asgari ücretin 1/2 5.004,00 TL
5) (Ek paragraf: 4/4/2015-6645/48 md.) 4
üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında bulunan sigortalıların hizmet
bilgilerinin 100 üncü madde kapsamında
Kurumca oluşturulan yazılım programına bilgi
girişi yapması gereken işyerlerince, Kurumca
belirlenen süre içinde elektronik ortamda
Kuruma hiç gönderilmemesi hâlinde sigortalı
başına
Asgari ücetin 1/5’i 2.001,60 TL
6) geç gönderilmesi hâlinde ise sigortalı
başına
Asgari ücret 1/10’u 1.000,80 TL
*Ancak, idari para cezası ilgili yılın aralık
ayında geçerli olan brüt asgari ücretin yirmi
dört katını geçemez.
j) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendine göre sigortalılığı sona
erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı
Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer
alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin
başlama veya sona ermesine ilişkin
bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca
belirlenen şekle ve usule uygun olarak
yapmayanlar veya Kurumca internet,
elektronik veya benzeri ortamda
göndermekle zorunlu tutulduğu halde
anılan ortamda göndermeyenler
hakkında, bir takvim ayında işlenen
bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü
bulunulan defter ve belgelerin ibraz
edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken
ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir
sigortalı veya sandık iştirakçisi için
Asgari ücretin 1/10’u 1.000,80 TL
k) 100 üncü maddesinin altıncı fıkrasına
göre genel sağlık sigortalılarının
bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait
bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar
ile bakmakla yükümlü olunan kişi
olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara
Asgari ücret 1/2 5.004,00 TL
l) Ek 6 ncı maddesine göre yapılması
gereken bildirim veya kontrol
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
halinde, her bir fiil için
Bir aylık asgari ücret 10.008,00 TL
m) Kurumun prim tahakkukuna ve
sigortalıların sosyal güvenlik haklarına
dayanak teşkil eden bu Kanunun 86 ncı
maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca
verilmesi gereken beyannamedeki
sigortalıların, prime esas kazançlarının
veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik
ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir
işyeri için;
1) Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık
asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla
beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına
Asgari ücret 1/5 2.001,60 TL
2) Beyannamenin ek olması hâlinde, aylık
asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla
her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı
başına
Asgari ücret 1/8 1.251,00 TL
3) Ek beyannamenin, 86 ncı maddenin
beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen
düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin
iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek
beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına
Asgari ücret 1/2 5.004,00 TL
4) Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun
denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş
memurlarınca yapılan tespitler veya diğer
kamu idarelerinin denetim elemanlarınca
kendi mevzuatları gereğince yapacakları
soruşturma, denetim ve incelemeler
neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli
kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla
kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi
ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları
Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği
ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik
bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili
olması hâlinde, beyannamenin asıl veya ek
nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip
düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık
beyannamedeki her bir işyeri için,
a) Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter
tutmak zorunda olanlar hakkında asgari
ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı
başına
Aylık Asgari Ücret 10.008,00 TL
b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar
hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek
üzere sigortalı başına
Asgari ücret 1/2 5.004,00 TL
c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar
hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere
sigortalı başına
Asgari ücret 1/3 3.336,00 TL
ç) Beyannamedeki her bir işyerinden
bildirilen sigortalıların sadece prime esas
kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması
hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek
nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip
düzenlenmediği dikkate alınmaksızın
aylık asgari ücretin
onda birinden az,
iki katından fazla
olmamak üzere tespit
edilen prime esas
kazanç tutarında ipc
uygulanır.
n) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde,
sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe
uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı
bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti
geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe
aykırı bildirilen sigortalı başına
Asgari ücret 1/10 1.000,80 TL
*(Değişik ikinci fıkra: 17/1/2012-6270/11
md.) Mahkeme kararına, Kurumun denetim
ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca
yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin
denetim elemanlarınca kendi mevzuatları
gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve
incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan
belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak
üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi
geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30
gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların
ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip
eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi
halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen
cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar
üzerinden uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: İSMMMO

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör