Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
KDV Beyannamesi İstisna Kodları | Mali Rehberim

KDV Beyannamesi İstisna Kodları

KDV Beyannamesi İstisna Kodları

KDV Beyannamesi İstisna Kodları

KDV beyannamesi istisna kodları, Katma Değer Vergisi Kanunu 42.maddede belirtildiği gibi, KDV beyannamesine eklenmelidir. Bunları aşağıdaki gibidir.

 

Aşağıdaki ABONE OL BUTONUNA TIKLAYIP YouTube Kanalımıza Abone olabilirsiniz ve sitemizdeki içerikleri izleyebilirsiniz.

 

Beyannamelerin şekil ve muhtevası
Madde 42 – Katma Değer Vergisi beyannamelerinin şekil ve muhtevası ile gümrük giriş beyannamelerinde Katma Değer Vergisine ilişkin olarak yer alacak bilgiler Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve tanzim olunur.

1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI
( İSTİSNALAR VE DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER LİSTESİ )
KOD NO KDVK MD.

NO.

KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER (TABLO-12)
201 17/1 Kültür ve eğitim amacı taşıyan işlemler
202 17/2-a Sağlık, çevre ve sosyal yardım amaçlı işlemler
204 17/2-c Yabancı diplomatik organ ve hayır kurumlarının yapacakları bağışlarla ilgili mal ve hizmet alışları
205 17/2-d Taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin teslimler ve mimarlık hizmetleri
206 17/2-e Mesleki kuruluşların işlemleri
207 17/3 Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin işlemleri
208 17/4-c Birleşme, devir, dönüşüm ve bölünme işlemleri
209 17/4-e Banka ve sigorta muamaleleri vergisi kapsamına giren işlemler
211 17/4-h Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince yapılan içme suyu teslimleri
212 17/4-ı Serbest bölgelerde verilen hizmetler
213 17/4-j Boru hattı ile yapılan petrol ve gaz taşımacılığı
214 17/4-k Organize sanayi bölgelerindeki arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı

kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri

215 17/4-l Varlık yönetim şirketlerinin işlemleri
216 17/4-m Tasarruf mevduatı sigorta fonunun işlemleri
217 17/4-n Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri
218 17/4-o Gümrük antrepoları, geçici depolama yerleri, gümrüklü sahalar ve vergisiz satış yapılan mağazalarla ilgili hizmetler
219 17/4-p Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün işlemleri
220 17/4-r İştirak hisseleri ve gayrimenkul satışları
221 Geçici

15

Konut yapı kooperatifleri, belediyeler ve sos. güv.kuruluşlarıına verilen inşaat taahhüt hizmeti
223 Geçici

20/1

Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan işlemler
225 Geçici

23

Milli Eğitim Bakanlığına yapılan bilgisayar bağışları ile ilgili teslimler
226 17/2-b Özel okullar, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri
227 17/2-b Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler
228 17/2-b Kanunun (17/1) maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler
229 17/2-b Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan

gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri

230 17/4-g Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taş teslimleri

 

231 17/4-g Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları teslimi
232 17/4-g Döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil teslimleri
234 17/4-ş Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen ve İpotek Konulan Konutların Teslimi
235 16/1-c Transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimi
236 19/2 Usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalar kapsamındaki istisnalar (İade hakkı tanınmayan)
237 17/4-t 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Tesliminden Sonraki Teslimi
238 17/4-u Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri ile Bu Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerince Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri
239 17/4-y Taşınmazların Finansal Kiralama Şirketlerine Devri,Finansal Kiralama

Şirketi Tarafından Devredene Kiralanması ve Devri

240 17/4-z Patentli veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayrimaddi Hakların Kiralanması, Devri ve Satışı
250 Diğerleri
Örnek No: 2047-

c

1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI
( İSTİSNALAR VE DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER LİSTESİ )
TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER (TABLO-13)
KOD NO. KDVK MD.

NO

301 11/1-a Mal ihracatı
302 11/1-a Hizmet İhracatı
303 11/1-a Roaming hizmetleri
304 13/a Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadil, bakım ve onarımları
305 13/b Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler
306 13/c Petrol aramaları ve petrol boru hatlarının inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler
307 13/c Maden Arama, Altın, Gümüş veya Platin Madenleri İçin İşletme, Zenginleştirme ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler *KDVGUT-(II/B-4)]
308 13/d Teşvikli yatırım mallarının teslimi
309 13/e Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi
310 13/f Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler
311 14/1 Uluslararası taşımacılık
312 15/a Diplomatik organ ve misyonlara yapılan teslim ve hizmetler
313 15/b Uluslarası kurulaşlara yapılan teslim ve hizmetler

 

314 19/2 Usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslar arası anlaşmalar kapsamındaki istisnalar (İade hakkı tanınan)
315 14/3 İhraç konusu eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve yarı romorklara yapılan motorin teslimleri
316 11/1-a Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler
317 17/4-s Özürlülerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarına ilişkin araç-gereç ve bilgisayar programları
318 Geçici 29 3996 sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler, 3359 sayılı Kanuna göre kiralama karşılığı yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin projeler ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre kiralama karşılığı yaptırılan
319 13/g Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri
320 Geçici

16

İsmep Kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine Yapılacak Teslim ve Hizmetler
321 Geçici 26 Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) temsilcilikleri ve bu teşkilatlara bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili bunlara yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları
322 11/1-a Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler*KDVGUT-(II/A- 1.2)]
323 13/ğ 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi
324 13/h Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetleri
325 13/ı Yem Teslimleri
326 13/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin Teslimi
327 13/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi
350 Diğerleri
1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI
( İSTİSNALAR VE DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER LİSTESİ )
KOD NO KDVK MD.

NO.

DİĞER İADE HAKKI  DOĞURAN İŞLEMLER (TABLO-14)
405 11/1-c ve

Geçici

17

İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimleri İle İlgili Yüklenilen KDV Farkı (20)
406 29/2 Yılı İçinde Aylık Mahsuben İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade (21)
408 11/1-b Türkiyede İkamet etmeyenlere Bu Dönemde İade Edilen KDV *KDVGUT-(II/A-5)] (22)
409 9/1 İstisnadan Vazgeçenlerin Hurda ve Atık Teslimlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.3)]
410 9/1 Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.1)]
411 9/1 Temizlik Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.10)]

 

412 9/1 Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C- 2.1.3.2.10)]
413 9/1 Özel Güvenlik Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.5)]
414 9/1 Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.3)]
415 9/1 Yemek Servis Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.4)]
416 9/1 Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim Ve Benzeri Hizmetlerde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.2)]
418 9/1 Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Alüminyum Ve Kurşun Külçe Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]
419 9/1 Bakır, Çinko, Alüminyum, Kurşun Ve Bunların Alaşımlarından Elde Edilen Ürünlerin Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.2)]
420 9/1 Yapı Denetim Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.6)]
421 9/1 İşgücü Temin Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.5)]
423 9/1 Fason Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta Ve Ayakkabı Dikim İşleri Ve Bu İşlere Aracılık Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDV GUT -(C-2.1.3.2.7)]
428 9/1 Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post Ve Deri Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.5)]
430 9/1 Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]
431 9/1 Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.8)]
432 9/1 Organizasyon Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.4)]
433 9/1 Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.9)]
434 9/1 Servis Taşımacılığı Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C- 2.1.3.2.11)]
435 9/1 Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C- 2.1.3.2.12)]
436 9/1 5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetvellerdeki İdare, Kurum Ve Kuruşlara Yapılan Diğer Hizmetlerde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-.1.3.2.13)]
437 9/1 Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt Ve Cam Hurda Ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.4)]
438 9/1 Ağaç ve Orman Ürünleri Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C- 2.1.3.3.6)]
439 29/2 İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade (YILLIK) (23)
440 Geçici 30 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Asgari 500 Milyon TL Tutarında Sabit Yatırım Öngörülen Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen KDV
441 19/2 USULÜNE UYGUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

KAPSAMINDA ÖDENEN VE İADEYE KONU OLAN KDV

450 Diğerleri
AÇIKLAMALAR
1 Tevkifat uygulanmayan işlemlerde (matrah x KDV oranı), kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde

*(matrah x KDV oranı x (1-tevkifat oranı)+ şeklinde hesaplanacaktır.

2 KDV Genel Uygulama Tebliğindeki alıcı için öngörülen tevkifat oranı, basit kesir (2/10, 5/10, 7/10, 9/10 gibi) olarak yazılacaktır.

 

3 Bu dönemde, Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-5) bölümü kapsamında yapılan teslimler beyan edilecektir. “Matrah” sütununa aynı veya farklı vergi oranlarına tabi teslim bedellerinin toplamı, “Vergi” sütununa bu teslimler üzerinden hesaplanan KDV toplamı yazılacaktır.
4 Bu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-5) bölümü kapsamındaki satışlar sırasında alıcılardan tahsil edilmiş ve bu dönemde alıcılara iade edilen vergi tutarı yazılacaktır.
5 İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesini yılı içinde mahsuben talep ettiği halde mahsup edilecek borcun bulunmaması nedeniyle iadesi gerçekleşmeyen KDV iade alacak tutarı yazılacaktır.
6 KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A.8 ve 9) bölümü kapsamında yurtiçi ve yurtdışı KDV ödenmeksizin temin edilen malllar bulunması nedeniyle 104. satıra bir tutar yazılması halinde iadesi gerçekleşmeyen tutar olan 105. satır ile 103. satır farkı bu satıra yazılarak indirim hesaplarındaki düzeltme yapılacaktır.
7 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarını, ihracatın gerçekleştiği bu dönemde indirim yoluyla telafi etmek isteyen mükellefler tarafından tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarları yazılacaktır.
8 (39-47) farkı 102. satırdan küçükse bu fark, büyükse 102. satırdaki tutar yazılacaktır.
9 6736 Sayılı Kanunun (6/2-a) maddesi kapsamında yapılan beyana ilişkin ödemelerini defaten ödemek isteyenler için bu satırdaki tutar üzerinden tahakkuk oluşacaktır.
10 6736 Sayılı Kanunun (6/2-a) maddesi kapsamında yapılan beyana ilişkin ödemelerini

taksitlendirmek isteyen mükellefler için bu satırdaki tutar üzerinden tahakkuk oluşacak ve 49. satırda sıfırdan büyük bir değer yer alması halinde bu mükelleferl ayrıca EK21 beyannamesi vereceklerdir.

11 (47-39) farkı “sıfır”a eşit veya küçükse 52. satıra herhangi bir tutar yazılmayacaktır. (47-39) farkı “sıfır”dan büyükse, fark 94. satırdaki tutarla karşılaştırılacak, küçük olan 52. satıra yazılacaktır.
12 Vergisi önceki safha tarafından beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemlerde (sigara, gazete, dergi vb.) perakendeci bayiler, tüketiciye satış bedellerinin KDV dahil toplamını bu satıra yazacaktır. Bu işlemler beyannamenin başka bir yerinde beyan edilmeyecektir. Altın, gümüş ve kıymetli taştan yapılmış eşya teslimlerinde matraha dahil olmayan tutar bu satırda, bedelin matraha dahil kısmı ise TABLO 1’de beyan edilecek ve ikisinin toplamı teslim bedeline eşit olacaktır.
13 55. Satırdaki tutarların her yıl Ocak ayından başlayarak kümülatif toplamı yazılacaktır. Kümülatif toplam, izleyen yılın Ocak ayında yeniden başlatılacaktır. Özel hesap dönemine tabi gelir/kurumlar vergisi mükelleflerinde de kümülatif toplam, her takvim yılının Ocak ayında başlatılacaktır. Yıl içinde işe başlayanlar, başladıkları aydan itibaren kümülatif

alacaktır.

14 Bu dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin, kredi kartı ile tahsil edilen kısmı yazılacaktır.
15 Kod ve madde numaraları bu föyde yer alan TABLO 12, 13 ve 14’den (İstisna Listeleri) seçilecektir.
16 İşlemin bünyesine giren vergi yazılacaktır.
17 Mükellefin indirimli orana tabi işlemleri ile alıcı tarafından kısmi tevkifat uygulanan teslim ve hizmetlerle ilgilidir. Satıcı tarafından doldurulacaktır. Tevkifatla ilgili işlemler TABLO 10’a aktarılırken “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa işlem bedelinin KDV hariç tutarı, “İadeye Konu Olan KDV” sütununa alıcının sorumlu sıfatıyla beyan etmek üzere tevkif ettiği KDV tutarı yazılacaktır.

 

18 KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerine göre belirlenecek iade toplamı yazılacaktır.
19 (102-104) farkı 103. satırdan küçükse bu fark, büyükse 103. satırdaki tutar yazılacaktır.
20 İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslim edildiği dönemde bu fark 106. satıra yazılmaktadır. Mallar ihraç edildiğinde farkın gerçekleşen ihracata isabet eden kısmı TABLO 14’ün 405. satırı aracılığıyla TABLO 10’a aktarılacaktır.
21 İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili aylık mahsuben iade talep edenler tarafından doldurulacaktır. TABLO 10’a aktarılırken “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa iadesi talep edilen indirimli orana tabi işlemlere ait bedel, “İadeye Konu Olan KDV” sütununa ise ilgili KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.1.1) bölümüne göre belirlenecek mahsuben iade tutarı yazılacaktır.
22 TABLO 10’a aktarılırken, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-5) bölümüne göre bu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan ve hesaplanan vergisi bu dönemde Türkiye’de ikamet emeyen alıcılara iade edilen KDV tutarı yazılacaktır.
23 İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili yıllık mahsuben veya nakden iade talep edenler tarafından doldurulacaktır. TABLO 10’a aktarılırken “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa iadesi talep edilen indirimli orana tabi işlemlere ait bedel, “İadeye Konu Olan KDV” sütununa ise ilgili KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.1.2) bölümüne göre belirlenecek iade tutarı yazılacaktır.

 

KDV Kanunu

 

KDV ile ilgili diğer faydalı bağlantılar;

17/4-G Kapsamında KDV Tevkifatı

İkinci El Araç Alım Satım İşlemlerinde KDV

KDV Tevkifatı

Kur Farkı Faturalarında KDV’nin Durumu

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör