Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Mali Takvim (Beyanname Verme Süreleri) | Mali Rehberim

Mali Takvim (Beyanname Verme Süreleri)

Mali Takvim (Beyanname Verme Süreleri)

 

Beyanname verme süreleri

BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (*) İzleyen  yılın  Mart  ayının başından son  günü  akşamına kadar verilir. 1.Taksit Mart ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı
sonuna kadar ödenir.
Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir. Beyanname verme süreleri içerisinde
ödenir.
Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından son günü akşamına kadar verilir. 1.Taksit Şubat ayı sonuna kadar, 2.Taksit Haziran ayı sonuna kadar
ödenir.
Münferit Beyanname Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67 nci Madde Kapsamında verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayının başından son günü akşamına kadar verilir. —–
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi (*) Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın son günü akşamına kadar verilir. Beyannamenin verildiği ayın
sonuna kadar ödenir.
Tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi  terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Özel Beyanname Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Geçici Vergi Beyannamesi(*) 3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 17. günü akşamına  kadar verilir. Beyanname verilen ayın 17. günü akşamına kadar ödenir.
1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart)    17 Mayıs,                                2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran)           17 Ağustos,                        3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül)       17 Kasım,                            4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi kaldırılmıştır. 1.Dönem  17 Mayıs, 2.Dönem  17 Ağustos, 3.Dönem  17 Kasım,
Muhtasar Beyanname (Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil
edilen damga vergisi dahil)(*)
İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26.günü akşamına kadar ödenir.
Muhtasar Beyanname (Üç Aylık)
(İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen
3 Aylık dönemi izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına  kadar ödenir.
damga vergisi dahil)(*) 1. Dönem  (Ocak-Şubat-Mart)                26 Nisan,
2. Dönem  (Nisan-Mayıs-Haziran)        26 Temmuz,
3. Dönem  (Temmuz-Ağustos-Eylül)    26 Ekim,
4. Dönem  (Ekim-Kasım-Aralık)           26 Ocak
1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem 26 Temmuz, 3.Dönem 26 Ekim,
4.Dönem 26 Ocak
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (*) İzleyen ayın 28. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 28. günü akşamına kadar
ödenir.
Katma Değer Vergisi Beyannamesi
(3 Aylık) (*)
3 Aylık dönemi izleyen ayın 28. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 28. günü akşamına kadar ödenir.
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan) (*) İzleyen ayın 28. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 28. günü akşamına kadar ödenir.
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin
Muhtasar Beyanname (*)
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname:
3 Aylık dönemi izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. 1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart)                    26 Nisan, 2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran)            26 Temmuz, 3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül)        26 Ekim, 4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık)                26 Ocak
Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem 26 Temmuz, 3.Dönem 26 Ekim,
4.Dönem 26 Ocak
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname: İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin) (*) İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken
kağıtlara ilişkin)
Damga Vergisine tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Özel İletişim Vergisi Beyannamesi İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi İzleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25. günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10. günü akşamına kadar,
(II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile
(III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15. günü akşamına kadar,
(II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce, verilir.
Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;
-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,
-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir.
İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;
-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.
Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü  takip eden ayın 20. günü
akşamına kadar verilir.
Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Emlak Vergisi Beyanname verme yükümlülüğü yoktur.
Ancak, vergi değerini tadil eden durumların bulunması halinde (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve taksimi vs.) değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ise olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir.
1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,
2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır. 1.Taksit Ocak ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz
ayı sonuna kadar ödenir.
İlan ve Reklam Vergisi Beyanname;
-İlan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan ve reklam işi yapılmadan önce mükellef tarafından,
-İlan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ise ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar,
ilgili belediyeye verilir.
İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya
yetkilidirler.

 

 

Kaynak: Türmob

 

Faydalı Bağlantılar

Düzetme Beyannamesi Nasıl Verilir

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör