Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
İhracat Faturası Kapsamı, Kapanma Tarihi ve Fiili İhracat | Mali Rehberim

İhracat Faturası Kapsamı, Kapanma Tarihi ve Fiili İhracat

İhracat Faturası Kapsamı, Kapanma Tarihi ve Fiili İhracat

Fiili İhracat Tarihi

İhracat faturası kapsamı şu şekildedir;

Yurtdışına yapılan teslimler, ihracat rejimi kapsamında ve gümrük kapılarından gerçekleşmektedir. Bu teslimler gümrük beyannamesi ile düzenlenir. İşlemler, gümrük vergi dairesi olan VEDOP sistemine aktarıldıktan sonra fiili kapama gerçekleşir. Dolayısı ile her zaman faturanın kesildiği tarih dikkate alınmaz. Bazen VEDOP sistemine gecikmeli aktarmalar gerçekleşebilir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun 6.maddesinde şu şekilde bir ibare vardır; “Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanır. (2) Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. “

193 nolu Gelir Vergisi Kanunu‘nda ticari kazancın tespitinde tahsil ve tahakkuk esasları yer almaktadır. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar veya mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması yani geliri veya gideri doğuran işlemin eksiksiz tekemmül etmesinin yanı sıra, miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Ticari kazancın elde edilmesi tahakkuk esasına bağlanmış bulunduğundan, bir gelir unsurunun özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. (Kaynak: Vergi Dosyası)

Bu bilgiler ışığında elde edilen gelir, ihracat kapsamında fiili ihracatın gerçekleştiği tarih tahakkuk esasına göre gelirin elde edildiği tarih olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda İhracat Rejimi Kararı ve Yönetmelikleri ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlar ve Bu Kararlara İlişkin Tebliğler ve Talimatlar’da; “Fiili ihracat tarihi ise bu beyannamelerin ön yüzünün üst orta bölümündeki tarihtir.” diye bir ibare yer almaktadır.

İhracat faturası ; fiili ihracatın gerçekleşmesi için gereken belgedir.

İhracat yapabilmek için Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince TİM’e bağlı 13 Genel Sekreterlik altında örgütlenen 61 ihracatçı birliğinden en az birine üye olunmalıdır. Ayrıca, Birliklerin faaliyet konusunda yer alan ihracatı kayda aldırmak, AR-GE projelerine, yurtdışında düzenlenen fuarlara, sektörel ticaret heyetlerine, alım heyetlerine, pazar araştırmalarına, eğitimlere katılım gibi hizmetler için de Birliklere üye olunması gerekmektedir. Birliklere kayıt olmak için aşağıda sayılan belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bunlar;

  • Başvuru Formu ve taahhütname
  • Ticaret sicil gazetesi
  • Vergi levhası
  • İmza sirküleri ve
  • Ödeme dekontu’dur. (Kaynak: TİM)

 

Kurumlar Vergisi Açısından Fiili İhracat Tarihi

Bu durumda, yurt dışındaki alıcının satış akdine konu olan malı satıcının Türkiye’deki fabrikasında, deposunda veya herhangi bir işyerinde alıcı veya adına hareket eden tarafından teslim alınacağının satış akdinde belirlenmiş olması halinde, satıcının belirtilen işyerinde malı teslim etmesiyle satış akdi tamamlanmış ve gelir tahakkuk etmiş olacağından söz konusu gelirin bu
tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin kurum kazancı olarak değerlendirileceği tabiidir. Diğer taraftan, ihracatta malın satıcının Türkiye’deki işyerinde teslim alınması hariç olmak üzere, Şirketiniz tarafından gerçekleştirilen ihracat faaliyetlerine ilişkin elde edilen gelirin fiili ihraç tarihi itibarıyla tahakkuk ettiğinin kabul edilmesi ve ihracata ilişkin maliyet ve hasılatların bu tarihin içinde bulunduğu hesap dönemi kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

KDV Açısından Fiili İhracat Tarihi

1 Mayıs 2007 tarihinden itibaren KDV beyannamelerinde ihracat istisnasına ilişkin beyanları bulunan mükelleflerin tevsik edici belge olarak ibraz ettikleri gümrük beyannamelerinde ihracatın gerçekleştiği tarihi belirten bir açıklama aranılmayacağı, bu beyannamelere ilişkin elektronik ortamda (VEDOP) erişilen bilgiler arasındaki kapanma tarihinin ihracat istisnası uygulamasında ihracatın gerçekleştiği tarih olarak dikkate alınacağı açıklanmıştır. (Kaynak: YMM Cumhur Bilen)

 

 

Faydalı Bağlantı:

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi İle İlgili Mevzuat

İthalat İşlemlerinin Muhasebe Kaydı

İhracat Destekleri Rehberi

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör