Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Ticaret Sicilde Sıkça Karşılaşılan İade Sebepleri | Mali Rehberim

Ticaret Sicilde Sıkça Karşılaşılan İade Sebepleri

Ticaret Sicilde Sıkça Karşılaşılan İade Sebepleri

Ticaret Sicilde Sıkça Karşılaşılan İade Sebepleri

Ticaret sicilde sıkça karşılaşılan iade sebepleri şunlardır;

 • Dilekçeler şirketi temsile yetkililerce ad-soyad yazılarak temsile uygun imza edilmiş olmalıdır. Dilekçe vekâleten imzalandıysa noter onaylı vekâlet eklenmelidir.
 • Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi seçilmiş gerçek kişi temsilcisi için noter onaylı A.Ş. Yönetim/Limited Şirket Müdürler kurulu kararı evrak ekinde verilmelidir.
 • Tüzel kişi Yönetim kurulu üyesi/Müdürün gerçek kişi temsilcisine ayrıca gerçek kişi olarak farklı görev ve yetki verilmemelidir.
 • Bakanlık temsilcisinin bulunmadığı genel kurul toplantısında vekâleten katılım bulunması durumunda, evrakın ekinde ilgili kişilerin noter onaylı vekâletnameleri veya ıslak imzalı vekâletnameleri ile imza sirküleri de verilmelidir.
 • Bağımsız denetçiler genel kurulda ve en fazla bir hesap dönemi için seçilebilir.
 • Yetki kararlarında şirketi temsil şekli mersise giriş yapılırken alınmış karara uygun olmalıdır. Yetkisi sona erenlerin kararda da isimleri belirtilerek yetkileri kaldırılmış olmalıdır.
 • Anonim Şirketlerde hisse devri tescile tabi değildir.  Tek paya düşme, tek pay sahibinin değişmesi veya tek ortaktan çok ortaklığa geçişler tescile tabidir.
 • Limited şirket hisse devri kararında ayrılan ortak ve kalan ortak /ortaklar kararı imzalamalıdır.
 • Yeni kurulan Anonim Şirketlerde ilk yapılan olağan veya olağanüstü genel kurulda “genel kurul yapılmasının esaslarına ilişkin iç yönerge’’ görüşülerek onaylanmalı ve genel kurul eki olarak tescile verilmelidir.
 • Şirkette ilk defa temsile yetkili olarak atanan kişiler için, Ticaret sicili müdürlüğünde görevli personelin huzurunda düzenlenmiş şirket unvanı altında imza beyannamesi verilmelidir.
 • Genel kurula katılacakların listesi (hazirun cetveli) pay defterine uygun olarak tüm ortaklar yazılmalı ve hazirun cetvelinin pay defterine uygun hazırlandığının bilgisini Yönetim Kurulu Başkanı imzalamalı, toplantıya katılan ortaklar kendi alanlarını katıldıklarına dair imzalamalıdır.
 • Genel kurula, en az bir yönetim kurulu üyesi katılmalı ve tutanak veya hazirun cetvelini imzalamalıdır.
 • Tek paylı Anonim şirketlerde genel kurul tutanağı tek pay sahibi tarafından imzalanmalıdır.
 • Tasfiye sonu kararı, alacaklılara çağrı ilan metninin üçüncüsünün yayımından sonra (ana mukavelede daha uzun bir tasfiye süresi öngörülmemiş ise) esas mukaveleye uygun olarak 6 ay sonraya alınmış olmalıdır.
 • Tasfiye sonu kati bilançoları ve Tescil talep dilekçesini Tasfiye memuru/memurları imzalamalıdır.
 • Sermaye artırımlarında, artırılan sermayenin karşılama kalemlerine tadil metni içerisinde açıkça yer verilmelidir.
 • Limited şirketlerde; ortaklar kurulu kararı vekâleten imzalandıysa noterden düzenlenmiş asıl vekâletin (genel kurula katılmaya ve oy kullanmaya içerikli) evrak ekinde verilmelidir.
 • Kapanış işlemlerinde; tasfiye sonu, şube kapanışı, devir yolu ile birleşen firmanın, gerçek kişi firmaların sicil sosyasında var ise öncelikle sicil dosyasındaki kısıtlamalar kaldırılmış olmalı, ticaret Odası aidat borcu ödenmiş olmalıdır.
 • Kuruluş veya unvan değişikliği işlemlerinde; benzer unvan kontrolü www.tobb.org.tr den sicil gazetesi başlığından unvan kontrolü yapılmış olmalıdır
 • Şirketin unvanında en az bir faaliyet Türkçe yazılmış olarak yer almalıdır.
 • Unvanda noktalama işaretleri kullanmamalıdır.
 • Unvanda amaç konuda olmayan sektöre yer verilmemelidir.
 • Birleşme sözleşmesi ve raporu Anonim Şirket Yönetim Kurulunca /Limited Şirket Müdürler kurulunca imza edilmiş olmalı.
 • Genel kurulda Bağımsız denetçi seçimi varsa, beyanın içeriğinde hizmet sözleşmesinin imza edilme tarihine de yer verilmelidir.
 • Tüzel kişi müdür / yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş ise  temsil yetkisi tüzel kişiye verilmelidir.
 • Yönetim kurulu kararları genel kurulda seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerince imzalanmalıdır.
 • İstifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine mutlaka geçici olarak ilk genel kurulun onayına sunulacak süre için yönetim kurulu üyesi atanmalıdır.

 

 

Kaynak: İSMMMO

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör