Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Kapasite Raporu Nasıl Alınır | Mali Rehberim

Kapasite Raporu Nasıl Alınır

Kapasite Raporu Nasıl Alınır

Kapasite raporu nasıl alınır konusunu anlatmadan önce kapasite raporunun ne için gerekli olduğunu ve bazı önemli tanımları anlatmaya çalışacağız.

 

Kapasite Raporu Nedir

Üretim yapan özel veya tüzel kişiler için bir kimlik kartı niteliği taşıyan kapasite raporu, kuruluşların üretim gücünü gösterir ve bu raporlarda kuruluşların irtibat bilgileri, üretim konuları, makine parkları, üretimde kullandıkları hammaddeler, yıllık üretim kapasiteleri, sermaye ve istihdam bilgileri yer alır. Kapasite raporu; Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından düzenlenir, bu yüzden firmaların öncelikle bulundukları yerdeki odaya üye olmaları gerekmektedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.

 

Kapasite Raporu Nerelerde Kullanılır

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, kullanılır.

 

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler

 • Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)
 • İplik Sanayii
 • Dokuma Sanayii
 • Örme Sanayii
 • Konfeksiyon Sanayii
 • Boya, Apre ve Emprime Sanayii
 • Jüt ve Amyant Sanayii
 • Halı ve Hasır Sanayii
 • Döküm Sanayii
 • Madeni Eşya Sanayii
 • Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
 • Çeşitli Metal Sanayii
 • Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
 • Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
 • Kaplama Sanayii
 • Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
 • Ağaç Eşya Sanayii
 • Toprak Eşya Sanayii
 • Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
 • Cam ve Porselen Sanayii
 • Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
 • Baskı ve Cilt Sanayii
 • Kimya Sanayii
 • Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
 • Plastik Eşya Sanayii
 • Kauçuk Eşya Sanayii
 • Deri Eşya Sanayii
 • Film ve Fotoğraf Sanayii
 • Protez ve Ortopedi Sanayii
 • Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
 • Yazılım Firmaları

 

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvuru Yapabilir

 • Oda üyesi olanlar
 • Sigortalı işçileriyle üretim yapanlar
 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olanlar
 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler

 

Kapasite Raporu Almak İçin Gereken Evraklar Nelerdir

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onay harcı ,
 • Firmanın Kapasite Raporu alacağı imalathane adresinin (Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıtlarındaki tescilli adres)  bağlı olunan ilçe belediyesinden alınmış UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) adres yazısı
 • Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa “İmza Sirküleri”, vekili  tarafından yapılıyorsa “Vekaletname”
 • İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi (Kira kontratının aslı da kontrol için ibraz edilecektir.),
 • İşçilerin son aya ait SGK Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi (Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır) veya yeni  firmalarda SGK İşçi Giriş Bildirgeleri,
 • Muhtasar beyannamesi ile tahakkuk fişi, yeni kuruluşlarda Vergi Levhası.
 • Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi (Varsa)
 • Firmaya ait elektrik faturasının fotokopisi.
 • İlk Kapasite Raporu başvurusunda firmanın imalatta kullandığı makinelere ait fatura fotokopilerinin ibrazı  zorunludur. Eğer yapılan başvuru bir yenileme başvurusu ise; yeni alınmış makinelerin faturaları  ibraz edilir.
Kiralama yoluyla edinilen makine parkında;
 • Leasing harici kiralamalarda en az 1 yıl üzerinden düzenlenen kira sözleşmesi, makinaların faturaları ve sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ait makbuzların fotokopileri,
 • Leasing yoluyla kiralamalarda noter onaylı ve yevmiye no’lu Leasing sözleşmesi ile birlikte makina proforma faturası ve tarihli ödeme planı ibrazı,
Yurtdışından giriş yapan makine parkında;
 • Gümrük Giriş Beyannamesi, Gümrük Vezne Alındısı ve Fatura ibrazı zorunludur. (Vergi Mevzuatı gereği fatura yerine ibraz edilen gider makbuzu, taahütname gibi belgeler kabul edilmeyecektir.)

 

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler

 • Süre bitimi,
 • Adres değişikliği,
 • Kapasite verilerindeki değişiklikler.

 

Kapasite raporunun kullanıldığı bazı yerlerin tanımları şöyledir;

 

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belge olup Yatırımlarda Devlet Yardımlarına ilişkin Karar’ın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenmelidir.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?
 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

 

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

02.07.2018 tarihinden sonra yapılan başvurular Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi (E-TUYS) üzerinden yürütülür. Tüm belgeler yetkilendirilmiş kuruluşlarca E-TUYS sistemine yüklenir. Yatırım tamamlandığında gerçekleştirilmesi gereken tamamlama vizesi, kapanış işlemi ile ilgili ekspertiz işlemleri için gereken evraklar bu sistem üzerinden sunulur.

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir

Dahilde işleme izin belgesi ihracat yapılan ürünün ham madde ithalatlarında yada yerli alımında belirli muafiyetler sağlar. İmalat ve ihracat yapan firmaların, hammadde girdilerinin dünya standartlarında olmasını ve ithalat/iharacat yapan firmaların rekabet gücünü koruyabilmesini sağlamak için devletin sunmuş olduğu bir teşvik belge olup Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Bu belgelerin başvurusu e-imza ile yapılmaktadır.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında düzenlenen ithalat ve ihracat listelerine sonradan hammadde ve ürün ilavesi yapılabilir ve revize edilebilir.

 

Dahilde İşleme İzin Belgesini Almak İçin Gereken Evraklar Nelerdir
 • Kapasite raporu
 • Vergi levhası
 • İhracatçı Birliği üyelik yazısı
 • İmza sirküleri
 • Kuruluş, unvan ve adres değişikliği ve en son durumu gösteren ticaret sicil gazeteleri gerekmektedir.
 • Birliğe kayıt işlemleri için gereken evraklar firmanıza gönderilir ve proje hazırlığı başlar. Proje hazırlığı için ise;
  • İthalat listesi
  • İhracat listesi
  • Sarf tablosu hazırlanır

Dahilde İşleme İzin Belgesi Süre Uzatım İşlemleri

Firmaların almış olduğu dahilde işleme izin belgesi kapsamında öngörülen ihracat dolar tutarının %50’si gerçekleştirildiyse belge orijinal süresinin yarısı kadar EK SÜRE alınabilir.

Bu belgenin kapsamında yapılan ilk ithalat ve belge başlangıç tarihi arasındaki süre kadar belge süresi uzatılabilir ve buna SÜRE KAYDIRMA denir.

Yangın, ekonomik kriz, sel baskını, grev, lokavt gibi durumlarda firmalara MÜCBİR SEBEP süresi verilebilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatma İşlemleri

Orijinal ve ek sürelerin bitimi tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde belge işleme izin belgesi kapatma başvurusu yapılmalıdır. Eğer kapatma işlemi firma tarafından yapılamazsa bu kapatma işlemi; Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından re’sen yapılır ve re’sen yapılan kapatmalardan sonra yeniden alınacak dahilde işleme izin belgesi başvurularında 1 yıl boyunca indirimli teminat uygulanmaz.

 

 

 

Form Örnekleri

Kapasite Raporu Müraat Formu

Örnek Kapasite Raporu

 

 

 

Kaynak: TOBB

Kaynak: OAİB

Kaynak: Yatırım Destek

Kaynak: Merkez Müşavirlik

Kaynak: Kalite Danışmanlık

 

Faydalı Bağlantılar

Maliyet Muhasebesi

Paylaşmak Güzeldir