Şirket Kuruluşu Aşamaları Nelerdir

Şirket Kuruluşu Aşamaları Nelerdir

Şirket Kuruluşu

Şirket kuruluşu aşamaları nelerdir ve hangi belgeler gereklidir konularında detaylı bir inceleme ile sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.

Türkiye’de beş şirket türü vardır. Bunlar;

1. Anonim Şirket: 

Ortaklar taahhüt ettikleri sermaye ile şirkete karşı sorumludur. Temel özellikleri ve işleyişleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Kanunen yasaklanmamış olan her türlü faaliyet için kurulabilirler. Yazılı ve merkezin bulunduğu ticaret siciline tescil edilen esas sözleşmeleri vardır. Pay sahipleri, paylarını başka kişilere devredebilir.  Payları, arz olunabilir ve borsada işlem görebilir. Asgari sermaye tutarı: 50.000 TL‘dir. Kayıtlı sermaye tutarını kabul eden halka açık olmayan anonim şirketler için asgari sermaye 100.000 TL‘dir. Nakdi olarak taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az 1/4’ünün tescilden önce ödenmesi gerekir. Geriye kalan tutar ise şirket tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekir. Anonim şirketler payları temsil etmek. Anonim şirketlerin iki organı vardır. Bunlardan ilki Genel Kurul, ikincisi Yönetim Kuruludur.

Genel Kurul:

Tüm pay sahiplerinin temsil edildiği ve önemli kararların alındığı kuruldur. Genel kurul toplantı aşamasının tüm detaylarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yönetim Kurulu:

Şirketin yönetimi ve temsili ile ilgili sorumludur. Yönetim kurulu üyelerinin Türkiye’de yerleşik olma ve vatandaş olma şartları yoktur. Yazılı ve merkezin bulunduğu ticaret siciline tescil edilen esas sözleşmeleri vardır.

 

 

2. Limited Şirket:

Ortaklar taahhüt ettikleri sermaye ile şirkete karşı sorumludur. Temel özellikleri ve işleyişleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Ortaklar şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından dolayı sermaye payları oranında sorumludur. Yazılı ve merkezin bulunduğu ticaret siciline tescil edilen bir özleşmeleri vardır. Limited şirketler halka arz olunmaz. Tek ortaklı olarak kurulabilirler. Ortakların sayısı elliyi aşamaz. Limited şirket ortakları, gerçek ve tüzel kişi olabilir. Limited şirketin esas sermayesi en az 10.000 TL‘dir. Nakdi olarak taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az 1/4’ünün tescilden önce ödenmesi gerekir. Limited şirketlerde hamiline yazılı pay ihraç edilemez ve paylarının devri genel kurul onayına bağlıdır. Limited şirketlerin iki organı vardır. Bunlardan ilki Genel Kurul, ikincisi Müdürler Kuruludur.

Genel Kurul:

Tüm pay sahiplerinin temsil edildiği ve önemli kararların alındığı kuruldur.

Yönetim Kurulu:

Şirketin yönetimi ve temsili ile ilgili sorumludur. Şirketin tek müdürünün olması mümkündür. Müdürlerden en az birinin şirket ortağı olması zorunludur. Yazılı ve merkezin bulunduğu ticaret siciline tescil edilen esas sözleşmeleri vardır.

 

 

3.Kollektif Şirket

Kollektif şirket en az iki ortakla kurulur. Şirket ortaklardan her biri ayrı ayrı şirketi yönetme hakkını ve görevden haizdir. Şirket sözleşmesiyle veya ortakların çoğunluğunun kararı ile yönetim işleri ortaklardan birine/birkaçına/tümüne verilebilir. Kollektif şirkete sadece gerçek kişiler ortak olabilir. Şirket ortakları, şirket alacaklılarına karşı ikinci dereceden sınırsız sorumludur.

 

4.Komandit Şirket

Biri komandite (sınırsız sorumlu) ortak, diğeri komanditer (sınırlı sorumlu) ortak olan en az iki kişi tarafından kurulabilir. Komandite ortaklar sadece gerçek kişi olabilirken komanditer ortaklar gerçek ve tüzel kişi olabilir. Komanditer ortakların sorumluluğu/taahhüt ettiği sermaye miktarı ile sınırlıdır ve şirketi yönetemezler.

  • Adi Komandit Şirket

Bir şahıs şirketidir.

  • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

Ortaklar taahhüt ettikleri sermaye ile şirkete karşı sorumludur. Temel özellikleri ve işleyişleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir.

 

 

5.Kooperatif

Ortakların yardımlaşma ve dayanışma için gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır. Her ortak en az bir, en fazla beş bin pay taahhüt eder ve bir ortaklık payının değeri; 100 TL‘dir. Ana sözleşmede hüküm bulunması şartıyla, kooperatif alacaklılarına karşı ortakların ikinci dereceden sınırsız sorumlu yada taahhüt ettikleri sermaye payından fazla belirli bir miktara kadar sınırlı sorumlu olabileceği kararlaştırılabilir. Kooperatif genel kuruluna, genel kuruldan üç ay öncesinde ortak olmayanlar hariç tüm ortaklar katılabilir. (Yapı kooperatifinde böyle bir şart yoktur) Kooperatifler şahıs ve sermaye şirketi değildir ama ticari şirkettir. En az yedi ortakla kurulur. Yönetim kurulu, Türk vatandaşı olan ve kanunda aranan diğer şartları taşıyan gerçek veya tüzel olmakla birlikte üç kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri en çok dört sene için seçilebilirler. Ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa yeniden seçilebilirler. Genel kurul, en az bir yıl için kooperatif denetleme organı ve bir/daha fazla denetçi seçer. Denetçiler, yönetim kurulu üyesi olmalıdır.

 

Şirket Kuruluş Aşamaları Nasıldır

Şirket sözleşmesinin  hazırlanması ve kurucuların imzalarının tasdik edilmesi

Öncelikle MERSİS‘e girilir. Mersis’te şirket sözleşmesi hazırlanır. Türk vatandaşları T.C. kimlik numaralarını, yabancı uyruklular ise pasaport numaralarını ekleyerek; ortak veya yetkili olabilir.er (Yabancılar bu işlemden önce vergi dairesinden vergi numarası almalıdır ve ticaret siciline başvurarak mersise kaydolurlar.)

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanır. Şirketin potansiyel vergi numarası mersis tarafından otomatik olarak verilir.

Kurucular sözleşmeyi imzalarlar ve bu imzaları yetkili bir makamdan tasdik ettirirler. (Kurucular ve yetkililer ilgili kuruluşa giderler) Limited şirketlerde ve kooperatiflerde şirketin bulunduğu yerdeki ticaret sicil müdürlüğüne gidilmesi gerekirken diğer şirketlerde şirketin bulunduğu yerdeki ticaret sicil müdürlüğüne yada notere gidilebilir. Tasdik işlemi noterde yapılacaksa, mersis kayıt numarası ile notere başvurulur.

1-Oda kayıt dilekçesi, şirket müdürlerinin tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şirketin ünvanı sermayesi merkezi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

Oda Kayıt Dilekçe Örneği

 

2-Yetkililerce imzalanması gereken oda kayıt beyannamesi vardır. Ortakların resimleri bulunmalıdır.

Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi

 

3- Yabancı ortak var ise 1 nüsha Yabancı Ortak Varsa Kuruluş Bilgi Formu

İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.

4- Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi.

5- Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.

6- Ortaklar dışında müdür bulunması halinde, müdürler randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Şirket unvanı altında imza beyanı huzurda düzenlenecektir.

7- Ortak olmayan müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin kabul.

Limited Kuruluş Görev Kabul

 • Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

8- Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararının noter onaylı örneği (Tüzel kişiliğin yabancı uyruklu olması halinde, bu kararın şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noter onaylı Türkçe çevirilerinin yapılmış olması gereklidir)  ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

9- Müdürün yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge

 • Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.
 • Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede vergi numarası belirtilmelidir.

10- Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payına ait kısmı oda veznesine ödeme esnasında alınmaktadır.

11- Nakit taahhüt bulunması halinde sermaye maddesinde  “Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içerisinde ödenecektir” ifadesi yer almalıdır.

12- Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile  mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri

13- Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

14-) Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

15- Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

16- Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşaviri izin belgesi veya gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgesi

17- Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Cumhurbaşkanı kararının bir örneği

18- Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

Ayrıca, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir 

 • Ticaret Unvanıyla İlgili Hatırlatma
 • Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye payının 25 TL ve katları olması gerekmektedir.
 • Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.
 • Ana sözleşmede tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.
 • TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

 

Şirket yetkililerinin imza beyanlarının hazırlanması

Herhangi bir ticaret sicil müdürlüğünde şirketi temsile yetkili kişilerin şirket unvanı altında atacakları imzaların onaylanması gerekmektedir.

Rekabet kurumu payı ve nakdi sermayenin ödenmesi

Şirket sermayesinin on binde dördünün rekabet kurumu payı olarak bu kurumun banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Bu bedel ticaret sicil müdürlüğünde de ödenmektedir. Buna ek olarak anonim şirketlerde nakdi olarak taahhüt edilen payların  en az %25’inin, şirketin tescilinden önce şirket adına açılmış bir banka hesabına yatırılmalıdır.

 

Tescil için ticaret sicil müdürlüğüne başvurulması

Kurucular gerekli belgelerle ticaret siciline başvurur. Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluşunda, tutulacak ticari defterler ticaret sicil müdürlüğü tarafından  tescil edilir. (İşlemler vekaleten de yapılabilir.)

 

Ticaret Sicil Müdürlüğüne İbraz Edilecek Belgeler

Anonim Şirketin Tescili İçin Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 • Kurucuların imzaları tasdik edilmiş esas sözleşme
 • Rekabet Kurumu payının ödendiğini gösterir ödeme belgesi
 • Varsa, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin imza beyannameleri
 • Nakdi olarak taahhüt edilen sermayenin en az yüzde yirmi beşinin bankaya yatırıldığını gösterir belge
 • Ayni sermaye konulmuşsa, konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Ayni sermaye konulmuşsa, ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 • Varsa, ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler
 • Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı
 • Yönetim kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 • Varsa, konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların
  değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları

 

Limited Şirketin Tescili İçin Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 • Kurucuların imzaları tasdik edilmiş şirket sözleşmesi
 • Ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları
 • Şirket müdürlerinin imza beyannameleri
 • Rekabet Kurumu payının ödendiğini gösterir ödeme belgesi Müdürler kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 • Varsa, konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitime ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 • Ayni sermaye konulmuşsa, konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Ayni sermaye konulmuşsa, ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 • Varsa, ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlara da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

 

Kollektif ve Komandit Şirketlerin Tescili İçin Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 • Kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi
 • Kooperatif kuruluşuna izin veren makamın izin yazısı
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların şirket unvanı altında atacakları imzaların onaylı örneği.Komandit şirketlerde komanditer ortağın ayni sermaye koymuş olması halinde, konulan ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanmış bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporu.
 • Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.
 • Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

 

Kooperatifin Tescili İçin Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 • Kurucuların imzaları ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi
 • Kooperatif kuruluşuna izin veren makamın izin yazısı
 • Kooperatifi temsil ve ilzama yetki verilen kişilerin kooperatif unvanı altında atılmış imza beyannameleri

 

Şirket Ana Sözleşme Örneği (Limited Şirket İçin)

 

LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

1.Kuruluş
Şirket en az bir gerçek veya tüzel kişi ortak ile kurulabilir,

Yabancı uyruklu ortaklar şirket kuruluşlarında Türk vatandaşları ile eşit haklara sahiptirler,

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de yerleşik olmaları zorunlu değil, ancak vergi kimlik numarası almaları zorunludur,

Özel Kanunlardaki Hükümler saklı kalmak üzere, Kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması ve ortak sayısının elliyi aşmaması gerekmektedir. Tüzel kişi kurucu ortakların unvanları, merkezleri ve ticaret sicili numaralarının yazılması zorunludur. Madde 573/1, 574/1

2.Şirketin Ünvanı

 Şirketin unvanı …………………………………………………….. Limited Şirketidir.

(İşletme konularından en az bir tanesinin Türkçe karakterde yazılarak ticaret unvanında yer verilmesi zorunludur. Madde 43 ve 14.02.2014 tarihli unvan tebliğ)

3.Amaç ve Konu

Yürürlülükteki Kanunlar ve ikincil Mevzuatın yasaklamadığı tüm işlerin (faaliyetlerin) yapılabileceği gibi sözleşmeye de yazılabilir.

Özel düzenlemelere tabi şirketler münhasıran kendi faaliyetlerine yer vermesi gerekir,

Sigorta acenteliği, Yapı Denetim, Güvenlik faaliyeti gösterecek şirketlerin faaliyet alanları münhasıran kendi faaliyetleri olmalı.   (Madde 576, 573/3)

4.Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi ……………………’dır. Adresi …………………… dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şeklinde yazılması önerilmektedir,

Adres bilgileri mersis girişinde DASK sigortasındaki adres kayıt sistemi numarasındaki şekli ile yazılabilmektedir.

 5.Süre

  Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren belirli bir süre için kurulabileceği gibi süresiz de kurulabilmektedir.   (Madde 587)

6.Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi

 Şirket sermayesi on bin Türk Lirasından az olamaz.

Esas sermaye paylarının değerleri yirmibeş Türk Lirası veya katları şeklinde belirlenmelidir.

Şirketin sermayesi yazılırken bir payın değeri kaç adet paydan oluşuyor olduğu ve toplam sermayesi yazılmalıdır

Sermaye paylarının itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenebilmektedir,

Daha önceki düzenlemeye göre Bankaya yapılan sermayenin ¼ ünün ödenmesi zorunluluğu 7099 sayılı kanun ile limitet şirketlerde kaldırılmıştır.

(Madde 580, 583)

7.Şirketin İdaresi

Şirket genel kurulca bir veya daha fazla seçilecek müdür/müdürlerce yönetilir, Ortaklardan en az bir tanesi müdür olarak seçilmesi zorunludur.

Birden fazla müdür olması halinde, müdürlerden birisi müdürler kurulu başkanı seçilmelidir.(Müdürler Kurulu toplantısında, Başkan üstün oy hakkına sahiptir.)

8.Temsil

Ortaklardan en az bir tanesi müdür olmak ve her konuda şirketi temsile yetkili olmak zorundadır,

Esas mukaveleye konulan hüküm ile müdür yetkilerinin bazıları diğer müdürlere veya yetkililere iç yönerge ile bırakılabilir, ancak bu işlem kuruluştan sonra yapılabilir,  (Madde 623)

9.Genel Kurul

Anonim şirketin genel kurul uygulamaları limited şirketler içinde geçerlidir,

10.İlan

Şirkete ait ilanlar…………………………………………………………. yapılır.

(Şirkete ait ilanların ne surette ve hangi sürede yapılacağı açıkça belirtilir. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ortakların bilinen adreslerine taahhütlü mektupla bildirme ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde yapılması zorunludur. (Madde 617/2, 617/3)

11.Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Faaliyeti gereği özel hesap dönemine geçen firmalar gerekli izinleri Gelir İdaresi Başkanlıklarından aldıktan sonra ana mukavelenin bu maddesindeki tarihler genel kurul marifetince tadil edilebilir.

12.Karın Tespiti ve Dağıtımı

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

(Ana mukavelede kar dağıtımına ilişkin farklı bir hesaplama yöntemi belirlenebilir.

Madde 608/2)

13.Yedek Akçe

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Şirket sözleşmesi ile yıllık karın %5’inden fazla ve ödenmiş sermayenin %20’sini aşabilecek tutarda yedek akçe ayrılması belirlenebilir.

Şirket sözleşmesi ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir. Madde 521

14.Kanuni Hükümler

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

 

Kurucunun Adı ve Soyadı                                                                           İmzası

 

 

Limited Şirket Ana Sözleşmesi

 

Kaynak 1: Ticaret Bakanlığı

Kaynak 2: İSMMMO

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör