Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir | Mali Rehberim

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir

Malulen emeklilik şartları nelerdir, kaç gün prim ve çalışma yılı ile malulen emekli olunur konularını incelediğimiz bir içerik.

 

Maluliyet Başvuru Koşulları

 • En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup,
 • Toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir.
 • Çalışma gücünüzü etkileyen durum (iş kazası, hastalık vs.), çalışma hayatına başladıktan sonra ortaya çıkmalıdır. Doğuştan ya da işe başlamadan önce bir sakatlığınız ya da kronik hastalığınız varsa;  engelli emekliliğinden yararlanabilirsiniz.
 • Eğer hastalık işe başladıktan sonra ortaya çıktıysa ve prim günü ya da sigortalılık süresi yetersizse; askerlik, yurtdışı veya doğum borçlanması gibi bir imkan varsa, eksik günler tamamlanabilir ve borçlanma sonrasında malulen emeklilik talebinde bulunulabilir.

 

Nereye Başvuruda Bulunulur

Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğünün ilgili servislerine başvurabilirsiniz.

 

Maluliyet Tespitinde Esas Alınan Mevzuat

4/a ve 4/b sigortalıları için Maluliyet Tespitinde;

 • Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
  4/c Sigortalıları için Maluliyet Tespitinde,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlüler için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğ
 • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun kapsamında çalışan ve657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Koruma Güvenlik görevlileri için Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirlenen Sağlık şartları esas alınır.

 

Maluliyete Esas Teşkil Edecek Rapor Nasıl ve Nerede Hazırlanır

Sosyal Güvenlik il/merkez müdürlüğü tarafından size verilen sevk yazısında  belirtilen, Devlet üniversite hastaneleri,  Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile  Askeri Hastaneler sağlık raporu düzenleyebilir. Bu nitelikteki hastanelerin bulunmaması halinde Devlet Hastaneleri de sağlık raporu düzenleyebilir.

 

Maluliyet Kararı Veren Birim

Sevkiniz sonucu hakkınızda düzenlenen sağlık kurulu raporları ve diğer belgeler bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl/merkez müdürlüğünce bir dosya şeklinde görüşülmek üzere ilgili Kurum Sağlık Kuruluna gönderilir. Kurum Sağlık Kurulunca Maluliyet Kabul edilebilir. Red edilebilir veya  Ara Karar verilebilir.

 

Sonuç Nereden Öğrenilir

Müracaat ettiğiniz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünden gerekli bilgiyi alabilirsiniz

 

Maluliyet Talebinden Sonra Yeniden Muayene veya Bir Takım Belgelerin İstenme Sebebi

Sevkiniz sonucunda düzenlenen ilk sağlık kurulu raporu karar vermek için yetersiz veya eksik olduğu durumlarda, talebinizin hemen reddedilmesini ve mağduriyetinizin önlenmesini teminen,  Kurum tespit yönetmeliğine göre gerekli olan  tıbbi bilgi ve belgelerin, tetkiklerin  veya dosyanızdaki eksik belgelerin tamamlanması açısından Sağlık Kurullarıbca  hakkınızda “Ara  Karar “ vererek  ek bilgi  yapılmaktadır.

 

Çalışma Gücünün %60’ını Kaybetmediği” Gerekçesiyle Talebin “Red” İle Sonuçlanması

Kurum Sağlık Kurullarınca hakkınızda düzenlenen sağlık kurulu raporlarının, bir kere de Yüksek sağlık Kurulunda incelenmesini bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederek  isteyebilirsiniz.

 

İşe Girildiği Tarihte’de Malul Olduğu” Kararı Verildiği halde Malül Aylığının Bağlanamama Durumu

Sigortalı olarak ilk defa işe girdiğiniz tarihte de malul sayılmayı gerektirecek derecede (çalışma gücünüzün %60’ını)  hastalık ve arazlar ile işe başladığınız anlamındadır, Kanun gereği, Maluliyet aylığından yararlanamazsınız, ancak  yaşlılık aylığından erken emeklilik için başvuru yapabilirsiniz.

 

Kurum Sağlık Kuruluna Gönderilen Maluliyet Dosyasında;

 • Maluliyet talep dilekçesi,
 • İlk işe giriş bildirgesi
 • Erkek sigortalılar için askerlik süre belgesi
 • Eğer sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait askeri hastanece düzenlenmiş ayrıntılı muayene bulgularını içeren sağlık raporu (askerlik sakat raporu),
 • İlk işe giriş sağlık raporu veya beyanı,
 • Sevk sonucu sağlık tesisince usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler
 • Sigortalının mevcut rahatsızlığı ile ilgili daha önce almış olduğu raporlar, tıbbi belge ve epikrizlerin (çıkış özeti) birer örneği
 • Kurumca sigortalıyla ilgili daha önce verilmiş bir maluliyet kararı mevcutsa, bunun bir örneği ile dayanağı olan rapor ve diğer belgeler bulunmalıdır.

 

Yaşlılık Aylığı

5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 4 üncü Fıkrası

Kurum Sağlık Kurullarınca  haklarında  “İşe Girdiği Tarihte’de Malul Kararı Verilenlerden:
– En az onbeş yıldan beri sigortalı olmak ve 3960 gün Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanılabilir.

 

5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 5 inci Fıkrası

Çalışma Gücü Kaybı  %60 ‘In Altında, Ancak  % 40 Ve Üzerinde Özürlü olanlardan:
– Özür Oranı, % 50 ilâ % 59 arasında ise, en az 16 yıldan beri sigortalı  olmanız ve  4320 gün,
– Özür Oranı % 40 ilâ % 49 arasında ise, en az 18 yıldan beri sigortalı olmanız ve 4680 gün,
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanılabilir.

 

5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 8 inci  Fıkrası

Kadın Sigortalılardan “Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Ağır Engelli Çocuğu” bulunanların emeklilik yaş haddinin indirilmesi:
Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaatınız sonucu, özürlü çocuğunuz hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin Kurum Sağlık Kurullarınca incelenmesi neticesinde, çocuğunuzun “ Başka birinin sürekli bakımına muhtaç Olduğuna” dair karar çıkması halinde, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayınızın dörtte biri, toplam priminize eklenir ve eklenen bu süre emeklilik yaş haddinden indirilir.

 

Özürlü Raporu’na Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı % 60’dan Fazla Olduğu Halde, Malulen Emekli Olamama

Özürlü sağlık kurulu raporlarında kullanılan ölçüt ve sınıflandırmalar farklıdır. Özürlü Raporlarında Tüm Hastalıklar birleştirilerek (Balthazard formülü) Tüm Vücüt Fonksiyon Kaybı Oranı belirlenir.  Malulen emekli olmak isteyen sigortalılar için Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği uygulanır. Sözkonusu Yönetmelik ekinde belirtilen hastalıklardan birden fazlası mevcut ise, değerlendirmede en ağır olan hastalık dikkate alınır. Hastalıklar birleştirilmez.

 

Vergi İndiriminden Yararlanmak İçin Ne Yapmalıyım?

Özür oranınızı bildirir raporunuz ile ilinizde bulunan defterdarlık yada vergi dairesine başvuruda bulunmalısınız.

 

Malulen Emekli olup, Kontrol Muayenesine Tabi Tutulma

Malulen emekli edildiğiniz kararı ile birlikte, şayet Kontrol Muayene Tarihi  bildirilmiş  ise Kontrolün hangi tarihte yapılacağı da belirtilmiştir. Sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü tarafından kontrol muayene tarihiniz hatırlatılacaktır, süre dolmadan hastaneye sevkinizi alıp kontrol muayene raporunuzun kurum sağlık kuruluna gönderilmesini sağlamalısınız. Aksi takdirde malulen emekli aylığınız kesilir, yeni karar oluşturuluncaya kadar aylık ve sağlık yardımı alamazsınız.

Başvuruları Sonucu “Maluliyetleri Reddedilen” Sigortalılar

Kurum sağlık kurullarından red kararı almış olan sigortalılar dosyalarının bir kez de Yüksek     Sağlık Kurulunda incelenmesini talep edebilirler. Yüksek Sağlık Kurulu hastayı muayene etmez ancak karar verilen raporlar üzerinden tekrar branş uzmanı görüşleri alarak değerlendirme yapar.

 

 

ÇALIŞMA GÜCÜ KAYIP ORANI
Sigortalılık Başlangıcı %50-%59 (16 YIL) %40-%49 (18 YIL)
01.01.2008-1.12.2008 3.700 4.100
01.01.2009-31.12.2009 3.800 4.200
01.01.2010-31.12.2010 3.900 4.300
1.01.2011-31.12.2011 4.000 4.400
01.01.2012-31.12.2012 4.100 4.500
01.01.2013-31.12.2013 4.200 4.600
01.01.2014-31.12.2014 4.300 4.680
01.01.2015’ten sonra 4.320 4.680

 

1.DERECE ENGELLİ
Sigortalılık Süresi Prim Ödeme Gün Sayısı
Sigortalılık Başlangıcı
06.08.1991’den önce
07.08.1991-.06.08.1994
07.08.1994-.06.08.1997 15 YIL 3.600
07.08.1997-06.08.2000
07.08.2000-.06.08.2003
07.08.2003-30.09.2008
2.DERECE ENGELLİ
Sigortalılık Süresi Prim Ödeme Gün Sayısı
Sigortalılık Başlangıcı
06.08.1991’den önce 15 YIL 3.600
07.08.1991-.06.08.1994 15 YIL 8 AY 3.680
07.08.1994-.06.08.1997 16 YIL 4 AY 3.760
07.08.1997-06.08.2000 17 YIL 3.840
07.08.2000-.06.08.2003 17 YIL 8 AY 3.920
07.08.2003-30.09.2008 18 YIL 4.000
3.DERECE ENGELLİ
Sigortalılık Süresi Prim Ödeme Gün Sayısı
Sigortalılık Başlangıcı
06.08.1991’den önce 16 YIL 3.600
07.08.1991-.06.08.1994 16 YIL 3.760
07.08.1994-.06.08.1997 17 YIL 3.920
07.08.1997-06.08.2000 18 YIL 4.080
07.08.2000-.06.08.2003 19 YIL 4.240
07.08.2003-30.09.2008 20 YIL 4.400

 

 

 

 

Kaynak: SGK

 

Faydalı Bağlantılar

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör