Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muafiyeti | Mali Rehberim

Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muafiyeti

Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muafiyeti

vlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muafiyeti

Esnaf muafiyeti nedir konusunu;

Evlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muafiyeti kapsamında; esnaf muafiyeti konusunu Gelir Vergisi Genel Tebliği çerçevesinde inceledik.

 

Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı Kapsamı

Gelir Vergisi Kanunu’nu 9.maddesinde esnaf muaflığı konusu belirtilmiştir. Bu maddede (1), (6) ve (10).bentler önemlidir. Bu maddelere geçmeden önce yasal düzenleme ile ilgili özet bir bilgi vererek detayları aktaracağız.

 

Gelir Vergisi Kanunun 9.Maddesinin Birinci Fıkrasının 6 Numaralı Bendi Kapsamında Evlerde Üretilen Ürünlerin Satışında Esnaf Muaflığı (9/6)

9/6’da Esnaf Muaflığından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için;

 • Oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet,
  boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünler kapsamında olması,
 • Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü vb. ve aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi ve ya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanılmaması,
 • Dışarıdan işçi çalıştırılmaması,
 • Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması,
 • Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması,
 • Ürünlerin ticari, zirai ve ya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması,
 • Ticari, zirai ve ya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmaması,
 • Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde  yapılmaması, gerekmektedir

 

Ürünlerin; ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere, düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

 

9/6’da Evlerde Üretilen Ürünlerin İnternet ve Benzeri Ortamlarda Satışı Mümkün mü?

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların, evlerde imal ettikleri ürünleri, internet ve benzeri elektronik ortamlarda da satmaları halinde esnaf muaflığından faydalanmaları mümkündür.

Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını (2024 yılı için 240.030 TL’yi) aşmaması gerekmektedir.

Ürünlerin İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, tüm ürünlerin toplam satış tutarı için geçerlidir.

Satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının muafiyet kapsamında diğer şekillerde yapılması halinde, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, sadece
internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar için geçerli olup, diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunmamaktadır.

 

9/6’da Muafiyet Şartlarını Sağlamadığı Tespit Edilenler İçin Mükellefiyet Ne Zaman Başlar?

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi halinde, esnaf muafiyeti kaybedilecek ve izleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti
tesis edilecektir.

Örnek 1:

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Bayan (A), evinde ürettiği tarhana, erişte ve mantıları, kamu kurumlarınca düzenlenen kermes, festival, panayırlarda ve internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır. Bayan (A)’nın, 2023 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı 30.000 TL, diğer satış tutarı ise 80.000 TL’dir. Bayan (A), internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 30.000 TL, 2023 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 120.096 TL’yi aşmadığından,
muafiyetten faydalanmaya devam edecektir.

 

Örnek 2:

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Bay (B), evinde ürettiği hediyelik turistik eşyaları belediye tarafından belirlenen geçici bir stantta ve internet üzerinden satmaktadır. Bay (B)’nin 2023 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı 130.000 TL, diğer satış tutarı ise 15.000 TL’dir. Bay (B), internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 130.000 TL, 2023 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan, 120.096 TL’yi aştığından, muafiyetini kaybedecek ve 1/1/2024 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefi olacaktır.

 

9/6’da Evlerde Üretilen Ürünlerin Satışında Vergi Tevkifatı Yapılacak mı?

Tevkifat yapmakla sorumlu olanlar tarafından, Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, vergiden muaf esnaftan internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden veya muafiyet kapsamında diğer
şekillerde satın alınan mallar için yapılan ödemeler üzerinden, aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca %2 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

 

9/6’da Evlerde Üretilen Ürünlerin Satışında Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Bu muafiyetten yararlananların, kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlerine ilişkin belgelerini 213 sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen 5 yıllık süre boyunca saklamaları zorunludur

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında
esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan alışların 213 sayılı Kanunun 234 üncü maddesi kapsamında; gider pusulası veya bedelin banka, PTT A.Ş. veya 6493 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları aracılığıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen belgeler (dekont, makbuz gibi) ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilenler haricindekiler tarafından esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan alımlara ilişkin olarak 213 sayılı Kanun kapsamında
belge düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Örnek 3:

Gelir vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Bayan (C), evinde ürettiği hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça ve yapma çiçekleri, kamu kurumlarınca düzenlenen
kermes, festival, panayırlarda ve internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır.
Bayan (C), internet üzerinden ticari kazancı nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan Bay (D)’ye 10.000 TL ve (E) A.Ş’ye 15.000 TL’lik satış yapmıştır. Bay (D) ve (E) şirketi tarafından Bayan (C)’den satın alınan ürünlerin, gider pusulası
ile belgelendirilmesi gerekmekle birlikte bedelin gider pusulası düzenleme süresi içerisinde banka aracılığıyla ödenmiş olması halinde söz konusu alımın gider pusulasında bulunması gereken bilgileri ihtiva eden banka dekontuyla da belgelendirilebilmesi mümkündür. Ayrıca, yapılan ödemeler üzerinden %2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

———————————————————————————————————————————————–

Gelir Vergisi Kanunun 9.Maddesinin Birinci Fıkrasının 10 Numaralı Bendi Kapsamında Evlerde Üretilen Ürünlerin Satışında Esnaf Muaflığı (9/10)

Esnaf Muaflığından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için;

 • Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması,
 • Sanayi tipi ve ya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanılmaması,
 • Ürünlerin sadece internet ve benzeri elektronik ortamdan satış yapılması,
 • İkametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alınması,
  • Türkiye de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi,
 • Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 2023 yılı için 700.000 Türk lirasını (323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ) aşmaması,
 • Ticari, zirai ve ya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmaması,
 • Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması, gerekmektedir.

 

Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, tüm ürünlerden elde edilen toplam
hasılat için geçerlidir.

 

9/10’da Satışların Bir Kısmının İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Bir Kısmının Diğer Şekillerde Yapılması Mümkün mü?

Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için evlerde imal edilen ürünlerin münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması şarttır. Satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının ise diğer
şekillerde yapılması halinde bu bent kapsamında muafiyetten faydalanılması mümkün değildir. Şartların varlığı halinde ilgili maddenin (6) numaralı bentleri kapsamında esnaf muaflığından faydalanılması mümkündür.

 

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) ve (10) Numaralı Bentlerinden Aynı Takvim Yılında Faydalanılması Mümkün mü?

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) ve (10) numaralı bentlerinde düzenlenen muafiyetlerden aynı takvim yılında aynı anda faydalanılması mümkün değildir. Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında muafiyetten faydalananların internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi nedeniyle esnaf muafiyetini kaybedecek ve izleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecek olanlar, izleyen yıl Ocak ayının sonuna kadar Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde belirtilen şartları sağlamaları halinde, izleyen yılda bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanabilecektir.

Örnek 4:

Bayan (F), sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın evinde ürettiği ekmek, bazlama, kurabiye ve pasta ile reçel, salça ve turşu gibi ürünleri internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır.
Bayan (F) bu ürünlerin satışı dolayısıyla 2023 yılında Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanmaktadır. Bayan (F)’nin internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 140.000 TL, 2023 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 120.096 TL’yi aştığından, Bayan (F) izleyen takvim yılı başından itibaren (6) numaralı bent kapsamında muafiyetten faydalanamayacaktır. Ancak Bayan (F), 2023 yılı Ocak ayının sonuna kadar Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde belirtilen şartları sağlaması kaydıyla, 2023 yılında internet ve benzeri alanlar üzerinden yapacağı satışları için (10) numaralı bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanabilecektir.

 

 

9.Madde (6) Numaralı Bent ile 9.Madde (10) Numaralı Bent Arasındaki Fark Nedir

Özetle;

GVK 9/1-6.Bendine Göre GVK 9/1-10.Bendine Göre
1-İşyeri açılmamalıdır 1-İşyeri açılmamalıdır
2-İkamet edilen evlerde imalat yapılmalıdır 2-İkamet edilen evlerde imalat yapılmalıdır
3-Sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanılmamalıdır 3-Sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanılmamalıdır
4-Faaliyet, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmalıdır 4-Faaliyet, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmalıdır
5-Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmamalıdır 5-Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmamalıdır
6-Satın alınan mallara ve giderlere ilişkin belgelerin muhafaza ve ibraz yükümlülüğü bulunmaktadır. 6-Satın alınan mallara ve giderlere ilişkin belgelerin muhafaza ve ibraz yükümlülüğü bulunmaktadır.
7-Dışarıdan işçi çalıştırılamaz 7-Dışarıdan işçi çalıştırılabilir.
8-Hem internet ve benzeri elektronik ortamlardan hem de diğer yollarla satış yapılabilir. 8-Sadece internet ve benzeri elektronik ortamlardan satış yapılabilir
9-Esnaf vergi muafiyet belgesi alınması isteğe bağlıdır 9-Esnaf vergi muafiyet belgesi alınması zorunludur
10-Ticari bir hesap açılması ve hasılatın bu hesap aracılığı ile elde edilmesi zorunluluğu yoktur. 10-Türkiye’de bulunan bankadan ticari bir hesap açılması ve hasılatın
bu hesap aracılığı ile tahsil edilmesi zorunludur
11-İnternet ve benzeri elektronik ortamlardan elde edilen hasılat sınırı 2024 yılı için; 240.030 TL‘dir (20.002,50*12)

İnternet ve benzeri elektronik ortamlardan elde edilen hasılat sınırı 2023 yılı için; 160.970 TL‘dir (13.414*12)

11-İnternet ve benzeri elektronik ortamlardan elde edilen hasılat sınırı 2024 yılı için; 1.100,000 TL‘dir.

İnternet ve benzeri elektronik ortamlardan elde edilen hasılat sınırı 2023 yılı için; 700.000 TL‘dir.

 

12-GVK 94.madde kapsamındaki alıcılar gelir vergisi tevkifatı yapmak zorundadır 12-Sadece bankalar hasılat üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmak
Alıcı, GVK 94.madde kapsamında ise tevkifat oranı %2,değilse tavkifat yapılmamaktadır. zorundadır. Alıcı GVK 94.madde kapsamında olsun yada olmasın
vergiden muaf esnaf işçi çalıştırırsa %2, çalıştırmazsa %4 oranında
tevkifat yapılmalıdır.
13-Hasılat sınırı aşılırsa gelir vergisi mükellefiyeti açtırılır. İzleyen yıl  Ocak ayının sonuna kadar Kanunun 9/1-10.bendinde belirtilen şartları sağlamaları halinde, izleyen yılda aynı bent kapsamında esnaf muafiyetinden faydalanabilecektir. 13-Hasılat sınırı aşılırsa gelir vergisi mükellefi olunur ve bir daha esnaf muaflığna dönülmez.

 

 

Bankalar Tarafından Uygulanacak İşlem

 • Bankalar tarafından, Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (10) numaralı bent hükmü kapsamında Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi ibraz edenlere, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlarda yapılacak mal satışlarına ilişkin elde edilen hasılatın yatırılacağı ticari bir hesap açılacaktır. Birden fazla bankada veya aynı bankanın değişik şubelerinde birden fazla ticari hesap açılması mümkün bulunmaktadır.
 • Bankalar, bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri, 98 ve 119.maddelerdeki esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyeceklerdir.
 • Bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı %2 olarak uygulanacaktır.
  • İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekmektedir.
  • İndirimli tevkifat oranından faydalanmak isteyenler, faaliyetlerinde işçi çalıştırdığını, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan tevsik edici belgelerle birlikte ticari hesap açtıkları bankalara bildireceklerdir. Çalıştırılan işçinin, işten çıkartılması veya ayrılması durumları da ayrıca ilgili bankalara bildirilecektir. Çalışanın işten ayrıldığı yönünde bir bildirimde bulunulmadığı sürece bildirim tarihini izleyen dönemlerde de indirimli tevkifat uygulamasına devam edilecektir.
 • İşçi çalıştırıldığını veya çalıştırılan işçinin işten ayrıldığının bankaya bildirilmesi sorumluluğu muafiyetten yararlanan kişilerdedir.
  • Bankalar sorumlu tarafından bildirilen bilgiler çerçevesinde tevkifat yapar.
  • İlgili ayda on günden fazla işçi çalıştırılmadığı halde çalıştırıldığının bildirilmesi veya çalıştırılan işçinin işten ayrıldığının bildirilmemesi nedeniyle eksik yapılan tevkifatın sorumluluğu vergiden muaf esnafta olup, eksik hesaplanan vergiler muafiyetten yararlananlar adına cezalı olarak tarh edilecek ve bunlardan gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.
 •  Satışa konu malların, tutarı ödenip tevkifat yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle iade edilmesi halinde, söz konusu mal bedelleri üzerinden yapılan vergi tevkifat tutarı muafiyetten yararlanan kişinin yazılı başvurusu üzerine, tevkifatın yatırıldığı ve ödendiği vergi dairesi tarafından yersiz ödenen vergiler kapsamında red ve iade edilebilecektir.

 

 

Muafiyetten Faydalananların Yükümlülükleri Nelerdir ve Belgelendirme Nasıl Yapılır

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 9.maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacaktır. Bu muafiyetten yararlananların, kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlerine ilişkin belgelerini 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen süre boyunca (5 yıl) saklamaları zorunludur.
 • Muaflık belgesini alarak esnaf muaflığından faydalananların üç yılda bir tarha yetkili vergi dairelerine başvurarak durumlarını güncellemeleri gerekmektedir.

 

Muafiyet Şartlarını Sağlamadığı Tespit Edilenler;

 • Geçerli esnaf vergi muafiyet belgesi olmadığının,
 • Türkiye’de kurulu bankalarda ticari hesap açılmadığının,
 • Elde edilen hasılatın tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığının veya eksik yatırıldığının,
 • Malların sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanılarak imal edildiğinin,
 • Evde imal edilen mallar dışında dışarıdan satın alınan malların satışının yapıldığının,Evden değil işyerinden faaliyette bulunulduğunun,
 • Faaliyetin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapıldığının tespit edilmesi halinde,
  ilgili takvim yılının başından itibaren esnaf muaflığından faydalanılamayacak ve alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir. Esnaf muaflığından yararlanmaktayken öngörülen şartları ihlal ettiği tespit edilenler muafiyet hükmünden faydalanamayacağından bunlara verilen Esnaf Vergi Muafiyet belgesi, vergi dairesince ilgili takvim yılının başından itibaren veya belge daha sonraki bir tarihte verilmişse bu tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. Belirlenen hasılat limitinin aşılması durumunda ise Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi izleyen takvim yılı başından itibaren iptal edilir.

 

 

Başka Bir İşte Sigortalı Olarak Çalışanlar Esnaf Muafiyetinden Yararlanabilirler mi?

Evet, başka bir işte sigortalı olarak çalışanlar esnaf muafiyetinden yararlanabilirler.

Bunun için Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2014 tarihli ve 17192610-120[ÖZG-2014-12]-109 sayılı özelgesine bakabiliriz

Bu özelgede şöyle yazmaktadır; esnaf vergi muaflığından faydalananların başka bir işte sigortalı olarak çalışmaları, muafiyetten yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.

 

 

Evde Üretilen Ürünleri Bir Şirkete Satmaları Halinde Ne Yapılması Gerekir?

Ev Hanımları evde ürettikleri ürünlerini şirketlere, esnafa, serbest meslek erbabına satarlarsa vergi mükellefi olan şirket ev hanımına bir gider pusulası düzenleyip vermek zorundadır. Fakat ev hanımlarının bir belge düzenleme zorunluluğu yok.

Gider pusulası hizmeti satın alan tarafından iki nüsha olarak düzenlenir. Belgenin aslı hizmet satan tarafa imzalatılır ve mal ve hizmet satın alan tarafta kalır. Diğer suret mal ve hizmeti satan esnaf muafiyetinden yararlanan tarafta kalır ve bu gider pusulası suretinin satıcı tarafından 5 yıl süreyle saklanması gerekmektedir.

 

Esnaf Muafiyet Belgesi Olanlar Sanal Pos Kullanabilir mi?

507 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  5.maddeye göre; “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” ile vergiden muaf esnaf sanal pos başvurusunda bulunabilir.

 

Esnaf Muafiyetinde Gider Pusulası Uygulaması

94 md/13;

 • Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinde yer alan oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünler’’ ve 8 numaralı bendinde yer alan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık yorgancılık, keçecilik lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan’’ veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2
 • Hurda mal alımları için %2
 • Diğer mal alımları için %5
 • 9 uncu maddenin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden %0
 • Diğer hizmet alımları ( b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için %10 (Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı, hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar)

 

Esnaf Muaflığından Kimler Yararlanamaz?

Gelir Vergisi Kanunumuzun 9. maddesine göre;
– Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olanlar,
– Gelir Vergisi Kanunumuzun 9. maddesinde sayılan işleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar, esnaf muaflığından faydalanamazlar.

 

Devlet Memurunun Çalışmayan Fakat Esnaf Muafiyet Belgesi Alarak Gelir Elde Eden Eşine Verilen Eş Yardımı

Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Burada çalışmayan gelir elde etmeyen, SGK aylık almayan eşler için ödeme yapılmaktadır.

 

 Vergiden muaf olsa da karşılığında para kazandığı için ,bu kazanç türünden dolayı SGK prim ödendiğinden AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ alamazsınız.

Esnaf Muafiyet Belgesi Olanların Sigortalılığı

Ev hanımları ‘Esnaf Muafiyet Belgesi’ alanlar İsteğe Bağlı Sigorta için başvuru yapabilirler. Böylece hem sağlık hizmetlerinden yararlanıp, hem de emekli olabilirler. İsteğe Bağlı Sigorta’nın detayları için bu linke tıklayabilirsiniz.

 

Uygulama 

193 sayılı Kanunun 9 .maddesinin 1.fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Bay (X), evinde ürettiği bibloları, internet ortamında online bir alışveriş sitesinde satmaktadır. Hediyelik eşya alım satım faaliyeti nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan Bay (Y), Bay (X)’ten internet üzerinden 5.000 TL’lik ürün satın almış ve Bay (X)’in banka hesabına havale yaparak 5.000 TL’yi ödemiştir. Bay (Y) tarafından, Bay (X)’ten satın alınan ürünlerin, gider pusulası veya gider pusulasında bulunması gereken bilgileri ihtiva eden banka dekontuna istinaden belgelendirilmesi mümkündür. Satın alınan ürünlerine ilişkin Bay (X)’in banka hesabına aktarılan tutar üzerinden banka tarafından, tevkifat yapılacağından, Bay (Y) tarafından 193 sayılı Kanunun 94.maddesine göre ayrıca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

 

 

 

Kaynak: – Esnaf Muaflığı Nedir – GV Genel Tebliği

Kaynak: Mali Çözüm Dergisi

Kaynak: Meltem Aköz

Kaynak: Özüdoğrular

Kaynak: GİB

Kaynak: Nevzat Erdağ

Kaynak: Ali Tezel

 

Faydalı Bağlantılar

Basit Usulde Vergilendirme

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör