Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 24 Mart 2022 tarihinde bazı değişikliklere uğradı. Öne çıkan değişiklikler şu şekildedir.

Kredi Bağlantılı Sigorta Konusu

 • Tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamaz. Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilir.
 • Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır. Kredi bağlantılı sigortanın; kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.
 • Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamaz.

 

Ön Ödemeli Devre Mülk Satışı Yapılamayacak Konusu

 • Devre mülk hakkı veren sözleşmeler de dâhil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kurulamaz.
 • Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, devre tatil sözleşmeleri en fazla on yıl için kurulur.
 • Tüketici, şahsi hak sağlayan devre tatil sözleşmesinden kaynaklanan tatil hakkını belirli bir dönem için kullanmayacağını tatilin başlayacağı tarihten en az doksan gün önce sağlayıcıya bildirirse, o dönem için tüketiciden herhangi bir isim altında bedel talep edilemez.
 • Tüketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda alınan bedel tüketiciye derhâl iade edilecek.

 

İnternet Satışlarında Aracıya Sorumluluk Konusu

 • Oluşturdukları sistem ile satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılar, sistem aracılığıyla kurulan mesafeli sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca tüketicilerin yönetmelikle belirlenen hususlara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

Yasa kapsamında, internetten yapılan satışlarda tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde mal satışlarında süre her hâlükârda 30 günü geçemeyecek. Yasa hükmü, aracı hizmet sağlayıcısına, teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerde satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumluluk getiriyor.

Aracı hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterenler aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak;

 • Tüketiciye ön bilgilendirmenin yapılmasından, teyidinden ve ispatından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen,
 • Veri girişinin satıcı veya sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlar hariç olmak üzere, yönetmelikle belirlenen ön bilgilendirmede bulunması zorunlu hususlardaki eksikliklerden,
 • Bu maddede yer alan hususlardan dolayı tüketicilerin satıcı veya sağlayıcılar ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların tutulmasından ve istenilmesi hâlinde bu bilgilerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile tüketicilere verilmesinden,
 • Satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları aracılık hizmetine ilişkin sözleşmeye aykırı uygulamaları nedeniyle satıcı ve sağlayıcıların bu madde hükümlerine aykırı davranmasına sebep oldukları her bir işlemden,
 • Satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi hâlinde, mal veya hizmetin tüketiciye teslim veya ifası sonrası bedelin satıcıya veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlar ile 11 inci ve 15 inci maddelerde yer alan hakların kullanımı hariç olmak üzere teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen,
 • Satıcı veya sağlayıcı onayı olmaksızın düzenledikleri kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlarda, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden,
 • Ön bilgilendirmede yer alan hususlar ile reklamlarında yer alan bilgilerin uyumlu olmasından ve ispatından, sorumludur.
 • İnternette satışa aracılık eden siteler, aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak; ön bilgilendirmede yer alan hususlar ile reklamlarında yer alan bilgilerin uyumlu olmasından ve ispatından sorumlu olacaklar.

 

Hakem Heyetine Başvuru Sınırı Konusu

 • Tarafların uyuşmazlıklarda ilçe hakem heyetine (ilçe hakem heyeti olmayan yerlerde başvuru kaymakamlığa yapılacak) başvuru üst sınırı 30 bin TL’ye çıkarıldı. Değeri 30.000 TL altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurusu zorunlu olacak.
 • Tüketici hakem heyetine sunulmayan bilgi ve belgelerin tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali hâlinde tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedilemeyecek.

 

Yenilenmiş Ürünlerde 1 Yıl Garanti Konusu

 • Yenilenerek tüketiciye sunulan ürünlere teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl garanti verilmesi zorunlu olacak. Özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları ilgili bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile de belirlenebilecek.
 • Yönetmelikle belirlenen mallar ancak ilgili bakanlıkça yetkilendirilen merkezlerde yenilenmesi şartı ile yenilenmiş ürün olarak satılabilecek. Yenileme merkezlerinin bakanlıktan yetki belgesi alması zorunlu olacak.

 

Kaynak: Mevzuat

Kaynak: Sözcü

 

Faydalı Bağlantılar

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör