Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Özel Usulsüzlük Cezaları | Mali Rehberim

Özel Usulsüzlük Cezaları

Özel Usulsüzlük Cezaları

Özel Usulsüzlük

Özel usulsüzlük cezaları

 

VUK MADDE

FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI  

2024

TL

 

 

 

 

 

353/1

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara

yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227, 231 ve 234 üncü maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 2.200.- Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

 

 

 

 

 

3.400

353/1 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 1.700.000
 

 

 

 

 

353/2

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme

zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin bu Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 500 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir.

 

 

 

 

 

 

 

3.400

353/2 Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 3.400
353/2 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 1.700.000
 

353/4

Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması  

 

1.700

 

353/6

Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması  

40.000

 

353/7

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara  

2.000

353/8 Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 6.600
353/8 Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.300.000
 

353/9

4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere  

8.700

 

353/10

VUK 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına  

6.600

VUK Mük. Md.355 Bilgi vermekten çekinenler ile VUK nun 107/A, 256, 257 ve Mükerrer 257 Maddeler hükmüne uymayanlar için ceza  
Mük.Md 355/1 Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 11.800
Mük.Md 355/2 İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 5.800
Mük.Md 355/3 Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.900
 

Mük.Md.355

VUK Mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bentlerin uymayanlara (Elektronik Ticaret Kuralları) Zorunluluklara uymayanlar hakkında VUK Mükerrer 355 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın 5 katı uygulanır. (11.800 x 5)  

 

57.500

GERÇEK FAYDALANICI

Bildirimi verilmemesi halinde kesilecak Öz.

Us. cezası

VUK Mükerrer 257 nci maddeye (9) numaralı bent olarak getirilen gerçek faydalanıcı bildirim ve muhafaza zorunluluğunu yerine getirmeyenlere, mükerrer 355 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan cezanın 3 kat artırımlı olarak uygulanır. (11.800 x 3)  

 

35.400

 

 

 

Mük.Md 355

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak,

bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 8.700.000 TL geçemez.

 

 

 

8.700.000

 

VUK 107/A

VUK 107/A MADDESİNDEKİ ZORUNLULAĞA UYMAYANLARA KESİLECEK ÖZ.US.CEZASI

(Elektronik Ortamda Tebliğ)

 
  Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 6.900
  İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 3.400
  Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.800
VUK 307 İzaha Davet -Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibrıyla yanıltcı belge tutarı 500.000
VUK

EK MADDE 1

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek Usulsüzlük va Özel usulsüzlük cezalarında sınır  

23.000 üzeri

VUK

EK MADDE 1

VUK 376.Maddedeki indirim oranının % 50 artırımlı uygulanacağı Usulsüzlük va Özel usulsüzlük cezalarında sınır  

23.000 ve altı

VUK

EK MADDE 11

Tarhiyat Önesi Uzalaşmaya uzlaşmaya konu edilebilecek Usulsüzlük va Özel usulsüzlük cezalarında sınır  

23.000 üzeri

 

 

 

 

 

Kaynak: İSMMMO

Kaynak: MuhasebeTR

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör