Bankaların Sorumluğu Oldukları Karşılıksız Çek Tutarı

Bankaların Sorumluğu Oldukları Karşılıksız Çek Tutarı

Bankaların Sorumluğu Oldukları Karşılıksız Çek Tutarı

Bankaların Sorumluğu Oldukları Karşılıksız Çek Tutarı her sene değişen ve Merkez Bankası tarafından açıklanan bir tutardır.

 

Bankaların Sorumluğu Oldukları Karşılıksız Çek Tutarı

Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 28 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 3.600 TL’den 6.000 (Altı Bin) Türk Lirasına yükseltildi.

2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı içinse bu tutar 6.000 TL olmuştur.

 

İlgili Kanun

5941 sayılı Çek Kanunu’nun 6273 sayılı Çek Kanununun 2’nci maddesiyle değişik 3’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası aşağıdaki gibidir.:

“MADDE 3 –

(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;
a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,
1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde ise bin Türk Lirası,
2) Çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini,
b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,
1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı bin Türk
Lirasına tamamlayacak bir miktarı,
2) Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave
olarak bin Türk Lirasını, ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki
miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz
önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve
Resmî Gazetede yayımlanır.”

Ayrıca 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline,
Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı
Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)in 4’ncü maddesi aşağıdaki
gibidir.

“MADDE 4 – (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her
çek yaprağı için;
a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,
1) Çek bedeli bin altı yüz Türk Lirası veya üzerinde ise bin altı yüz Türk Lirası,
2) Çek bedeli bin altı yüz Türk Lirasının altında ise çek bedelini,
b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,
1) Çek bedeli bin altı yüz Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı
bin altı yüz Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli bin altı yüz Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa
ilave olarak bin altı yüz Türk Lirasını ödemekle yükümlüdür.”

Ayrıca aynı Tebliğin Geçici 2’nci maddesi ise aşağıdaki gibidir:

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü
muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için
dokuz yüz kırk Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek
yaprağı için dokuz yüz kırk Türk Lirası Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla
yükümlüdür.”

 

Kaynak: TCMB

 

Faydalı Bağlantılar

Alınan Çeklerin Muhasebe Kaydı

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör