Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu | Mali Rehberim

Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

Geçmiş yıl zararlarını mahsubu konusu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9.maddesinde incelenmiştir. Bu içerikte hangi şartlarda mahsubun gerçekleşeceğini araştırdık.

 

Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Hangi Şartlarda Geçerlidir

 • Kurumlar Vergisi Kanununun 9. maddesinde yer alan hükme göre; 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararlar kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. Zarar mahsubu işlemi 5 yıllık süreyi geçmemek şartıyla en eski yıldan başlanarak yapılmalı böylelikle 5 yıllık zamanaşımı nedeniyle zarar mahsup hakkının ortadan kalkması önlenmelidir.
 • Mahsuba konu edilecek zarar mali zarardır. Geçmiş yıl zararları ticari bilançoya göre ortaya çıkan zarar değil, kurumlar vergisi beyannamesinde ortaya çıkan mali zarardır.
 • Kanundaki 5 yıllık süre zararın ortaya çıktığı hesap döneminden sonraki 5 yıllık süreyi kapsar.
 • Kurumlar vergisi beyannamelerinde geçmiş yıl zararlarının mahsubu;
  • Kazanç istisnalarından sonra,
  • Yatırım İndiriminden önce uygulanacaktır.
 • Kurumlar vergisi beyannamesinde geçmiş yıl zararlarının mahsup edileceği mali kâr olmasına rağmen
  zarar mahsubu yapılmazsa, o miktarla sınırlı olmak üzere zarar mahsup hakkı kaybedilir.

 

 

Zararın Yasal Defterlerde ve Mali Tablolarda Gösterilmesi

 • Zarar mahsubu için, geçmiş yıllar zararlarının yasal defterlerde veya mali tablolarda gösterilmesi zorunlu
  değildir.
 • Sermaye azaltılması yapılarak veya başka bir şekilde geçmiş yıl zararlarının kapatılması halinde, zarar
  mahsup olanağı son bulmamaktadır.

 

Devredilen, Bölünen ve Tür Değiştiren Kurum Zararı

 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20/1.maddesine göre yapılan devir işlemlerinde devralan kurum tarafından indirilecek geçmiş yıl zarar tutarının, devralınan kurumun devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını aşmaması gerekir.
 • Devralınan veya bölünen kurumların son 5 yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni
  süresinde verilmiş olması,
 • Devir veya bölünme neticesinde zarar mahsubu yapacak kurumun, aynı faaliyete devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az 5 yıl süreyle devam etmesi,

 

Uygulama

X A.Ş.’nin aktif toplamı 75.000.000 TL, öz sermayesi 60.000.000 TL geçmiş yıl zararı toplamı 30.000.000 TL’dir. X A.Ş. tam bölünme suretiyle Y ve Z şirketleri tarafından devir alınmıştır. X A.Ş.’nin %50’si ve öz sermayesinin %20’si Y A.Ş., geri kalanı ise Z A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Y A.Ş. tarafından Ecrin A.Ş. ye ait indirim konusu yapabileceği toplam geçmiş yıl zararı toplamı aşağıda gösterildiği hesaplanacaktır.

Y A.Ş. tarafından X A.Ş’den devir aldığı tutarlar şöyledir;

Devir alınan aktif toplamı: 75.000.000*0,50= 37.500.000,00 TL
Devir alınan öz sermaye: 60.000.0000*0,20= 12.000,0000 TL

Mahsup edilebilecek geçmiş yıl zararının üst sınırı: 30.000.000*0,50= 15.000.000TL olmasına rağmen devir alınan öz sermaye tutarı 12.000.000 TL olduğu için, mahsup edilecek geçmiş yıl zararı toplamının üst sınırı
15.000.000 TL değil 12.000.000 TL olacaktır.

 

Yurtdışı Zararlarının Mahsubu

 • Yurtdışı faaliyetlerden doğan zararlar, zarar eden ülkede vergi denetiminden geçmek ve son 5 yıla ilişkin raporun aslı ile birlikte tercümesinin vergi dairesine verilmek şartı ile mümkündür.
 • Kazançları Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen faaliyetlere ilişkin yurt dışı zararların mahsup imkanı yoktur.
 • Türkiye’de indirim konusu yapılan yurt dışı zararların ilgili ülkede mahsup edilmesi veya gider yazılması halinde, Türkiye’de beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsup ya da gider yazılmadan önceki tutar olacaktır.

 

 

 

 

 

Kaynak: İSMMMO

Kaynak: Mali Çözüm

 

Faydalı Bağlantılar

İştirak Kazanç İstisnası

Paylaşmak Güzeldir