Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu Türk Ticaret Kanunu madde 332 (Mülga madde 272)’de düzenlenmiştir.

 

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğunun Kapsamı

Türk Ticaret Kanunu 272. maddesine göre;

  • Ön görülen esas sermaye miktarının 5 (beş) katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile
  • Üye sayısı 100 (yüz) veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin, sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır

TTK’nın 332. maddede belirtilen esas sermaye miktarı 50.000 TL’dir. Böylece (esas sermaye miktarının beş katı) esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunluluğu vardır.

 

Avukat Bulundurma Zorunluluğuna Uymayan İşletmelere Ceza uygulanır mı

Buna aykırı davranan işletmelere, Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, “asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar” idarî para cezası verileceği düzenlenmiştir. 2022 yılı için örnek verirsek; 6.471,00 * 2= 12.942,00 TL idari para cezası düzenlenir.

 

Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nasıl Gerçekleştirilir

  • Şirketler danışmanlık hizmetleri çerçevesinde ve icra işlerinin takibi açısında bir avukatla çalışabilmektedir. Çalıştıkları avukat/avukatlarla sözleşme yaparak bu zorunluluğu yerine getirmiş olurlar. Bu kapsamda avukatın düzenleyeceği bir serbest meslek makbuzu söz konusudur.
  • İkinci ihtimal ise; işletmelerin kendi bünyelerinde bir avukat çalıştırmasıdır. Kendi bünyelerinde avukat çalıştıran işletmeler bu zorunluluğu yerine getirmiş olurlar.

 

Avukat ile İşletme Arasında Yapılacak Olan Sözleşmede Hangi Şartlara Uyulmalıdır

Sözleşme yapılması ve sözleşmede bulunması gereken hükümler;

MADDE 73/A – Sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanununa ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesi zorunludur. Bu sözleşme taraf sayısından bir fazla nüsha olarak hazırlanır. Birer nüshası taraflara,  bir nüshası da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilir. Sözleşme metninde uyuşmazlık çıkması halinde Baroda saklanan nüshaya itibar edilir.

Her baro sözleşmeler için ayrıca bir kayıt defteri tutar ve bu deftere yıl bağlantılı sıra numarasına göre sözleşmeler kayıt edilir. Kaydı yapılan sözleşme kayıt sıra numarasına göre sözleşmeler klasöründe, bir fotokopisi de avukatın sicil dosyasında saklanır.

Sözleşmede;

a) İş sahibinin adı, soyadı, mesleki ya da ticari unvanı, adresi, vergi/T.C. kimlik numarası,

b) Avukatın/avukatlık bürosunun/avukatlık ortaklığının adı, soyadı, unvanı, vergi/T.C. kimlik numarası,

c) İşin tanımı,

ç) Avukatlık ücreti ve bu ücretin ödenme şekli,

d) Sözleşme hükümlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi değişikliklerine uyarlanacağı,

e) Süresi,

f) Sona erme koşulları,

g) İşin harç ve giderlerinin iş sahibine ait olduğu, bunların peşin olarak ya da avukatın ilk talebinde derhal ödenmesi gerektiği, sözleşmede yazılı adresin avukatın bu konudaki taleplerini ileteceği adres olduğu, bu adrese yapılan tebligatların iş sahibine yapılmış sayılacağı bilgileri yer almalıdır.

 

 

Kaynak: Özdoğru Hukuk

Kaynak: Kayacı Hukuk

 

Faydalı Bağlantılar

Serbest Meslek Makbuzu Muhasebe Kaydı

 

Not: İçeriği herhangi bir platformda kullandığınızda Mali Rehberim (Cengizhan Topçu ) ismini kaynak göstermenizi rica ederiz.

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör