Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Nakdi Sermaye Artırımı Faiz İndirimi | Mali Rehberim

Nakdi Sermaye Artırımı Faiz İndirimi

Nakdi Sermaye Artırımı Faiz İndirimi

Nakdi Sermaye Artırımı Faiz İndirimi konusu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesinin 1.bendinin ı fıkrasında incelenmiştir. Bu içerikte hangi şartlarda mahsubun gerçekleşeceğini araştırdık.

 

Nakdi Sermaye Artırımı Faiz İndiriminden Kimler Yararlanabilir

Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere şartları sağlayan;

 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar.
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri.
 • Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler ile, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve
  emeklilik yatırım fonları hariç

 

Hangi Faiz Oranı Uygulanır

İlgili yıl için en son açıklanan “bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı

 

Nakdi Sermaye Artırımı Faiz İndiriminde Süre Nedir

Hesaba nakit olarak yatırılan ay tam olarak alınmak sureti ile kıst uygulanacak olup, takip eden yıllarda tam yıl üzerinden koşulların oluşması şartı ile uygulamaya devam olunabilir.

 

İndirim tutarı = Nakdi sermaye artırımı * Ticari krediler faiz oranı * İndirim oranı * Süre

 

İndirim Tutarı

 • Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5 oranında hesaplanır.
 • Gelir vergisi mükelleflerinde ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir
  vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınır.
 • İndirim tutarı, her hâl ve takdirde 1.000.000 TL den fazla olamaz. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında
  artırılacak.

 

İndirim Oranı Özet Tablosu

İndirim oranı
(%)
Genel olarak 50
Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimin uygulanacağı yılın son günü itibariyle, halka açıklık oranı %50’den az olanlar
75
Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimin uygulanacağı yılın son günü itibariyle, halka açıklık oranı %50’nin üzerinde olanlar
100
Nakit artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu yatırımların inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda (Teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarıyla sınırlı olmak üzere)
75
Nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı 75
Gelirlerinin %25 veya fazlası, faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri
0
Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri
0
Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmı
0
Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden kısım
0
Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri
0
Nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, birleşme, devir ve bölünme işlemlerinden kaynaklanan sermaye artışları
0
Ortaklar veya ortaklarla ilişkili kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları
0
09.03.2015 tarihinden 01.07.2015 tarihine kadar olan dönemde sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde, artırılan sermaye tutarının azaltılan sermaye tutarına tekabül eden kısmı.
0

 

Şartları Nelerdir

 • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması,
 • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait olarak süresinde verilen vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması,
 • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,
 • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı ile vergi cezaları toplamı olmak üzere 1.000 TL üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
 • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında VUK’nun 359. maddesinde sayılan muhasebe hilesi yapma, defter ve belgeleri gizleme, yok etme, defter kayıt ve belgelerde tahrifat yapma, sahte ve/veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve/veya kullanma gibi fiillerin işlenmemiş olması.

 

Şartların İhlali Halinde Ne Olur

 • Öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla
  ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.
 • Şartları taşımayan indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

 

Uygulama 1

Genel Kurul Kararı 1.8.2016
Tescil Tarihi 20.8.2016
Artırım Tutarı 8.000.000,00
Ödeme Tarihi 20.8.2016
Ödenen Tutar 8.000.000,00
İndirim Oranı 50%
Ticari Krediler Faiz Oranı 13,57% 17,06
İndirim Tutarı 2016 2017
8.000.000 * 0,1357 * 0,50 * (5/12) 8.000.000 * 0,1706 * 0,50 * (12/12)
226.166,67 682.400,00
Sağlanan Vergi Avantajı 226.166,57 * %20 682.400,00 * %20
45.233,31 136.480,00
(2016’da Kurumlar Vergisi Oranı %20’dir) (2017’de Kurumlar Vergisi Oranı %20’dir)

 

Uygulama 2

Genel Kurul K. 1.7.2015
Tescil Tarihi 15.7.2015
Artırım Tutarı 12.000.000,00
Ödeme Tarihi 13.7.2022 1.8.2015 1.11.2015
Ödenen Tutar 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00
İndirim Oranı 50%
Ticari Krediler  10,00%
Faiz Oranı
İndirim Tutarı 2015 2015 2015 2016
3.000.000 * 0,10 * 0,50 * (5/12) 3.000.000 * 0,10 * 0,50 * (5/12) 6.000.000 * 0,10 * 0,50 * (2/12) 12.000.000 * 0,10 * 0,50 * (12/12)
62.500,00 62.500,00 50.000,00 600.000,00
Sağlanan (62.500 + 62.500 + 50.000) * %20 600.000 * %20
 Vergi Avantajı 35.000,00

(2015’da Kurumlar Vergisi Oranı %20’dir)

120.000,00

(2016’da Kurumlar Vergisi Oranı %20’dir)

Tevsik ve İbraz Nasıl Olur

 • Banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özeti
 • Kağıt ortamında veya elektronik ortamda
 • İlgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde
 • Kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine

 

 

İndirimde Dikkate Alınmayacak Sermaye Artışı Sebepleri

 • Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan (taşınmaz, hisse senedi vb.) sermaye artışları
 • Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları
 • Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları,
 • Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
 • Bilanço içi kalemlerin (gerçek nitelikli borç ilişkisine dayanmayan ortaklara borçlar hesabı gibi) birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları,
 • Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları

 

Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndiriminde Önem Arz Eden Konular

 • Sermaye şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına ilişkin kararının ticaret siciline
  tescil edildiği hesap döneminden itibaren, bu indirim uygulamasından yararlanmaya başlayabileceklerdir.
 • İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı, artırılan sermaye tutarının ortaklarca şirketin banka hesabına
  nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı olup, taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin
  banka hesabına fiilen yatırılmayan kısmı indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
 • Nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı
  yararlanabileceklerdir.
 • Kazanç yetersizliği nedeniyle matrahın tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde, ilgili yılda hesaplanan indirim
  tutarları, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın, müteakip hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
 • İlgili yıl için hesaplanan İndirim tutarı son geçici vergi dönemi ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden kullanılacaktır.

 

Sermaye Avansları

İleriki tarihlerde gerçekleştirilecek sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarların;

 • Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz sermaye kalemleri arasında yer
  alan “ 529 Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmesi ve
 • Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi şartıyla, söz konusu kararın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas  Alınarak indirim uygulamasında dikkate alınması mümkündür.

 

529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabının Muhasebe Kaydı

Uygulama 3

X A.Ş.’nin ortakları sermaye artırımı için 10.000.000 TL avans vermiştir. Yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını gerçekleştirmişlerdir. Muhasebe kaydı nasıldır?

 

Sermaye Avansı Kaydı

_________________________________________________________
102 Bankalar 10.000.000,00
529 Diğer Sermaye Yedekleri 10.000.000,00
_________________________________________________________

 

Sermaye Artırımı Kaydı

_________________________________________________________
529 Diğer Sermaye Yedekleri 10.000.000,00
500 Sermaye 10.000.000,00
_________________________________________________________

 

 

 

Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimi konusunu içeren makaleyi okumak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

 

 

Kaynak: İSMMMO

Kaynak: MuhasebeTR

Kaynak: Dr. Bumin Doğrusöz

 

Faydalı Bağlantılar

İştirak Kazanç İstisnası

Paylaşmak Güzeldir