SGK Tebligatları Elektronik Ortamda Alınabilecek

SGK Tebligatları Elektronik Ortamda Alınabilecek

SGK Tebligat

SGK tebligatları elektronik ortamda alınabilecek. Bu uygulama 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 “SGK e-Tebligat Sorgulama” menusu işletime alınmış olup, şimdilik Eskişehir ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanılacaktır.

SGK E-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır

Başvurular elektronik ortamda alınacak olup Sosyal Güvenlik Kurumu’nda elden herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

E-devlet sistemine giriş yaparak SGK Elektronik Tebligat Başvuru form doldurulur.

Başvuru için sırasıyla şu işlemler yapılmalıdır;

Kapsam

31608 nolu Resmi Gazete’ de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik gereği;
⎯ SGK, mevzuatı gereği tebliği gereken tüm evrakları, işverenlere ve sigortalılara elektronik ortamda yapabilecek.
⎯ İşverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır. 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadırlar.
⎯ İşverenler dışındaki kişilerin elektronik tebligat adresi almaları isteğe bırakılmıştır. Ancak İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişiler elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan
çıkamayacaklardır.
⎯ Elektronik imzalı evrak işveren veya sigortalının elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
⎯ Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinde, elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılacaktır.

Usul ve Esaslar

1) SGK, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakları, muhataplarına elektronik ortamda tebliğ edebilecek. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara
diğer usullerle de tebligat yapılabilecek
2) İşverenler elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar. İşveren dışındaki kişiler ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebileceklerdir. İsteğe bağlı olarak kendilerine
elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaktır.
3) Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi (1/10/2021) takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, SGK tarafından belirlenen sistem  üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.
4) Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanır ve SGK tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir. Elektronik imzalı evrak muhatabın
elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanır. Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini  müteakip e-tebligat kayıtları da silinebilir. Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulur. Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır.
5) Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların ;
a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil ) tarih itibarıyla,
b) Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin SGK tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla,
c) Elektronik posta adresleri kullanıma kapatılır.
6) SGK tarafından; işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak
a) SGK ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
b) Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
c) Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları on yıl. 
d) Olay kayıtları otuz yıl. Süreyle arşivde muhafaza edilir:
7) Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap
a) Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,
c)Bu Yönetmelikte belirtile n tüm şartlara riayet etmekle,
d)Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle,  yükümlüdür. Belirtilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğundadır.
8) SGK, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurup işletebilir veya elektronik tebligat yapmaya yetkili Kurumlarla yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde elektronik tebligat yaptırabilir, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka kurumlarca kurulmuş olan teknik altyapıyı ilgili mevzuatı doğrultusunda kullanabilir.
SGK, 8’incimadde gereği hangi sistemi kullanacağını henüz açıklamamıştır. Açıklama yaptığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.
Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör