Konaklama Vergisi

Konaklama Vergisi

Konaklama vergisi 1 Ocak 2023’den itibaren uygulanmaya başlıyor. Bu verginin detayları şu şekildedir.

Özet

 1. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir.
 2. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabidir.
 3. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabidir.
 4. Konaklama vergisinin oranı %2’dir.
 5. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri verginin kapsamında değildir. Söz konusu organizasyon hizmetlerinin konaklamayı içerecek şekilde sunulması halinde, düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi veya bu hizmet için ayrıca fatura düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmaz.
 6. Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde tanımlanan seyahat acentalarına yapılan satışlarda, acentaya satış aşamasında vergi doğmaz. Aynı şekilde acentanın satışı aşamasında da konaklama tesisi işleticisi bakımından vergiyi doğuran olay gerçekleşmez.
 7. Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler ile karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler vergiden istisnadır.
 8. Konaklama vergisi matrahına KDV dahil edilmemektedir.
 9. KDV matrahına da konaklama vergi si dahil edilmemektedir.
 10. Sunulan konaklama hizmetlerine ilişkin vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler de matraha dâhildir.
 11. Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir.
 12. Konaklama vergisi mükellefiyeti, konaklama tesisinin tamamen veya kısmen işletmeye hazır hale getirilmesiyle birlikte faaliyete başlanılmasından önce tesis ettirilir.
 13. Konaklama hizmetinin sunumundan önce fatura ve benzeri belge düzenlense dahi, bu belgede konaklama vergisi gösterilmez.
 14. Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir.
 15. Konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine, KDV mükellefiyeti bulunmayanlarca ise tesisin bulunduğu yer vergi dairesine beyan edilir.
 16. Konaklama vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Mükellefin adi ortaklık olması durumunda, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi biri tarhiyata muhatap tutulur.

 

Konaklama Vergisi Beyannamesi Nasıl Verilir

Konaklama Vergisi mükellefiyeti vergi dairesine bizzat başvurularak talep edilebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr
internet adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de başvuru yapılabilecektir.

Bunun için;

 • İnteraktif Vergi Dairesine “Kullanıcı Kodu/Vergi Kimlik No/T.C. Kimlik No ve Şifre” bilgileri ile giriş yapılır.
 • Sisteme giriş yapıldıktan sonra “İşlem Başlat > Mükellefiyet İşlemleri > Konaklama Vergisi Beyannamesi Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi” sekmeleri kullanılarak başvuruda bulunulur.

“ Beyanname İşlemleri” modülünde “Konaklama Beyannamesi Girişi” menüsüne girilmelidir.

“Konaklama Vergisi Beyannamesi Oluşturma” başlığında yer alan “Taslak Kaydet” bölümünde öncelikle beyannamenin temel bilgileri doldurulmalıdır.

“Tamam” tuşuna basıldığında beyannamenin kulakçıları açılır. Konaklama Vergisi Beyannamesinde yer alan kulakçılar aşağıdaki gibidir;

Genel Bilgiler

 • Konaklama Tesisi Bildirimi
 • Vergi Bildirimi
 • Ekler
 • Düzenleyen Bilgileri

 

 

Mükellef Bilgileri bölümünde; Kullanıcı kodu, Parola ve Şifre ile giriş yapan mükelleflerin otomatik olarak T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik No, Soyadı (Unvanı) ve Adı (Unvanın Devamı) alanları dolu olarak gelecektir.

İrtibat telefon numarası bilgisinin girilmesi zorunlu olmakla birlikte; Ticaret Sicil No/Oda Sicil No ve E-Posta Adresi alanlarının doldurulması zorunlu değildir.

 

Konaklama Tesisi Türü : Otel, Motel, Tatil Köyü, Pansiyon, Apart Otel, Misafirhane, ,Kamping, Dağ Evi,
Yayla Evi, Öğrenci Yurtları, Pansiyonları ve Kampları (Yalnızca Arızi Olarak Öğrenci Olmayanlara Verilen Hizmetler), Diğer türlerinden biri seçilecektir.

Hizmetin Sunulduğu Yer (İl-İlçe) : Konaklama tesisi türünün bulunduğu yer seçimi yapılacaktır.

Konaklama Tesisi Adı : Konaklama tesisinin adı manuel olarak yazılacaktır.

Adres No : Adres Numarası 10 haneli numerik olacak şekilde manuel olarak yazılacaktır.

Adres Numarası bilinmiyor ise “Adres Belirle” butonunu kullanarak adres numarası öğrenilebilecektir.

Matrah : Girilecek tutar 0 (sıfır) veya 0 (sıfır)’dan büyük bir değer olmalıdır.

Hesaplanan Vergi : Hesaplama işlemi [“Matrah” x “%2”] her bir satır için sistem tarafından hesaplanarak otomatik olarak getirilecektir.

Genel Toplam : “Konaklama Tesisi Bilgileri” başlığı altında bulunan “Matrah” ve “Hesaplanan Vergi” sütunlarına ilişkin satırlara girilen tutarlar sistem tarafından ayrı ayrı toplanarak otomatik olarak yansıtılacaktır.

 

 

İstisna Türü : Diplomatik İstisnadan yararlanabilecek olan mükellefler tarafından doldurulacaktır.

İstisnaya Tabi Hizmet Bedeli : Girilecek tutar 0 (sıfır)’dan büyük bir değer olmalıdır

 

Konaklama Tesisi Türü : “Konaklama Tesisi Bildirimi” kulakçığında bulunan; “Konaklama Tesisi Türü”nde yer alan Otel, Motel, Tatil Köyü, Pansiyon, Apart Otel, Misafirhane, ,Kamping, Dağ Evi, Yayla Evi, Öğrenci Yurtları, Pansiyonları ve Kampları (Yalnızca Arızi Olarak Öğrenci Olmayanlara Verilen Hizmetler), Diğer türlerinden seçilen tür bilgisi “Vergi Bildirimi” kulakçığında yer alan “Konaklama Tesisi Türü” sütununa otomatik olarak yansıtılacaktır.

Matrah : Otomatik olarak getirilecektir.

Hesaplanan Vergi : Hesaplama işlemi [“Matrah” x “%2”] her bir satır için sistem tarafından hesaplanarak otomatik olarak yansıtılacaktır.

Toplam Matrah : “Matrah” sütunlarına ilişkin satıra girilen veriler sistem tarafından ayrı ayrı toplanarak otomatik yansıtılacaktır.

Toplam Ödenmesi Gereken Konaklama Vergisi : “Hesaplanan Vergi” sütunlarına ilişkin satıra girilen veriler sistem tarafından ayrı ayrı toplanarak otomatik yansıtılacaktır.

 

Ekler Kulakçığı

“Konaklama Tesisi Bildirimi” kulakçığında yer alan “İstisnaya Tabi Hizmetler” tablosunda “Diplomatik İstisna”
seçeneğinin seçilmesi halinde bu tablo doldurulacak olup; tablo içeriğinde istenilen bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 • Dışişleri Bakanlığı Tarafından Verilen Belgenin Numarası
 • Dışişleri Bakanlığı Tarafından Verilen Belgenin Tarihi
 • Konaklama Tesisinin Adı
 • Konaklamanın Başlangıç Tarihi
 • Konaklamanın Bitiş Tarihi
 • İstisnadan Yararlananın Adı Soyadı / Unvanı
 • Düzenlenen Faturanın Tarihi
 • Düzenlenen Faturanın Numarası
 • Konaklama Faturasına Esas (KDV Hariç) Bedel Toplam Konaklama Faturasına Esas (KDV Hariç) Bedel satırlarında yer alan tutar bilgileri toplanarak otomatik olarak yansıtılacaktır.

Düzenleyen Bilgileri kulakçığı “Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği” ve “Beyannameyi Düzenleyen Mükellef/SM/SMMM” bilgilerinin girildiği iki bölümden oluşur.

“Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği” bölümünde, T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik No, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No/ Oda Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanları bulunur. “Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği” bölümünde “Mükellef” seçilmesi durumunda; başlık altında yer alan T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik No, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı) ilişkin bilgiler sistem tarafından otomatik getirilecektir. “Beyannameyi Düzenleyen Mükellef/SM/SMMM” bölümünde T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik No, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanları bulunur.
İlgili alanlar doldurulup “Kaydet ve Kontrol Et” butonuna basıldığında beyanname kontrol edilir. Hatalar varsa
mükellefe bildirilir. Hata yoksa mükelleften “Onay” vermesi istenir.

 

Seçtiğiniz beyanname için “Beyannameye onay vermek istediğinize emin misiniz?” mesajına onay verilmesi
durumunda beyanname onay ekranına yönlendirilecektir.

 

Vergi Kimlik No > Başlangıç Dönemi > Bitiş Dönemi seçimi yapılarak “Listeyi Yenile” butonuna tıklanması halinde
onayda bekleyen/iptal edilen/onaylanan beyannameler gösterilecektir.

 

—————————————————————————————————————————

Konaklama Vergisinin Konusu Nedir?

Konaklama vergisinin konusuna; otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) hizmetler girer.

 

Hangi Konaklama Tesisleri Verginin Kapsamına Girer?

Verginin uygulanmasında, konaklama tesisleri bakımından herhangi bir sınırlandırma yoktur. Konaklama tesisinin türü, sınıfı, niteliği, ilgili mevzuatta yer alan tarif ve tanımlamaları ve ilgili mevzuata göre turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, konaklama hizmeti sunan bütün tesislerde verilen hizmetler konaklama vergisine tabidir. Aşağıda belirtilen tesislerde verilen geceleme hizmetleri ve bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler, konaklama vergisine tabidir: Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yer alan; • Oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart oteller,

 • Sağlıklı yaşam tesisleri ile bünyesinde konaklama tesisi bulunan termal tesisler,
 • Çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kampingler, konaklama amaçlı mesire yerleri,
 • Turizm kompleksleri, tatil merkezleri, eğlence merkezleri, personel eğitim tesisleri, özel tesisler gibi geceleme hizmeti de sunan diğer tesisler.

Lojman olarak tahsis edilenler hariç olmak üzere; her ne ad altında ve sürede olursa olsun kamu ya da özel sektörün tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması için ayrılan misafirhane, konukevi, dinlenme tesisi, kamp gibi tesisler,
İlgili mevzuata göre işletilen uygulama otelleri, Yukarıda sayılanlar dışında kalan, turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/
işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın geceleme hizmeti sunan diğer tüm tesisler.

 

Çadır ve Karavanlardan Konaklama Vergisi Aranır mı?

Konaklama vergisi, konaklama tesisi bünyesinde kurulan çadırda, tesiste bulunan ya da yer tahsisi yapılan karavanda gerçekleşen geceleme hizmetleri için hesaplanır. Herhangi bir konaklama tesisi bünyesinde kurulmayan çadır veya karavanlardan konaklama vergisi alınmaz. Kampinglerde konaklayanların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla
karşılayıp karşılamaması veya gecelemenin, işletmeye ait olsun olmasın çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılması, hizmetin geceleme hizmeti mahiyetini etkilemez.

Konaklama Tesislerinde Verilen Geceleme Hizmetinin Kapsamı Nedir?

Konaklama vergisi uygulamasında geceleme hizmeti, konaklama tesislerinde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen, tesiste günlük yatma, barınma ve kalma hizmetini ifade eder. Hizmetin sunumu, geceleme hizmetinin sunulacağı odanın, birden fazla kişinin bir arada konaklayabildiği yerlerde yatağın kişinin tasarrufuna bırakılmasıyla başlar. Günlük gecelemelerde kişinin gecelemeyi tamamlamaksızın tesisten ayrılması durumunda da konaklama vergisi aranır. Birden fazla günü kapsaması beklenen ancak tamamlanmayan geceleme hizmetlerinde fiilen hizmetin sunulduğu günler esas alınır.

Örnek:

(A) kişisi, (B) konaklama tesisine geceleme amacıyla bir günlüğüne giriş yaparak kendisine tahsis edilen odaya yerleşmiştir. Aynı günün akşamı geceleme bedelini ödeyerek tesisten ayrılmıştır. Bu durumda, geceleme tamamlanmamış
olsa dahi, konaklama vergisi hesaplanır. Örnek: (C) kişisi, (D) oteline 7 gece boyunca konaklamak amacıyla giriş yapmıştır.
Konaklamanın üçüncü gününde yalnızca 3 günlük geceleme hizmeti bedelini ödeyerek tesisten ayrılmıştır. Bu durumda, tesise giriş sırasında müşteriyle anlaşılan konaklama süresi dikkate alınmaksızın kişinin tesiste gecelediği günler için konaklama vergisi hesaplanır.

 

Geceleme Hizmetiyle Birlikte Sunulan Diğer Hizmetlerin Kapsamı Nedir?

Geceleme hizmetiyle birlikte konsept olarak pazarlanan/satılan ve konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal vb. alanların kullanımı gibi hizmetler, konaklama faturasında ayrıca gösterilse ya da bu hizmetler için ayrıca fatura düzenlense dahi konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetiyle birlikte sunulan diğer hizmetlerin, tesisin kendi imkânlarıyla veya tesis tarafından kısmen ya da tamamen tesis bünyesi dışından temin edilerek
sunulmasının vergi uygulamasına etkisi yoktur.

Örnek:

Pansiyon işleten (A), oda + kahvaltı konaklama seçeneğinde yer alan kahvaltı hizmetini, düzenlediği konaklama faturasında ayrıca gösterse ya da bu hizmet için ayrıca fatura düzenlese dahi, geceleme hizmetiyle birlikte pazarlanmak veya satılmak suretiyle tesis bünyesinde sunulan söz konusu hizmet konaklama vergisine tabidir.

 

Tesis Bünyesi Dışında Sunulan Hizmetlerden Konaklama Vergisi Alınır mı?

Tesis bünyesi dışındaki hizmetleri de kapsayacak şekilde yapılan (örneğin; ulaşım, transfer, gezi, rehberlik, müzelere giriş ve benzeri hizmetleri içeren) konsept satışlarda, her bir hizmetin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi suretiyle konaklayana tesis bünyesi dışında sunulan hizmetler için ayrıca fatura düzenlenmesi veya bu hizmetlere ilişkin bedellerin konaklama hizmeti nedeniyle düzenlenecek faturada ayrıca gösterilmesi halinde, bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmaz. Bu durumda vergi, sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınır.

Örnek:

Özel konaklama tesisi işleten (F) tarafından, Kapadokya’da bulunan tesisinde üç gece her şey dahil konaklama ile birlikte tesis bünyesi dışında sunulacak balon turu satışında, balon turu için konaklayana ayrıca fatura düzenlenmesi halinde veya balon turuna ilişkin bedelin konaklama faturasında ayrıca gösterilmesi halinde, konaklama hizmetinden bağımsız olarak faydalanılan
ve tesis bünyesi dışında sunulan söz konusu hizmetten dolayı konaklama vergisi hesaplanmaz.

Organizasyon Hizmetlerinden Konaklama Vergisi Alınır mı?

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri konaklama vergisinin kapsamında değildir. Söz konusu organizasyon hizmetlerinin konaklamayı içerecek şekilde sunulması halinde, düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi veya bu hizmetler için ayrıca fatura düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmaz. Bu durumda vergi, sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınır.

 

Konaklama Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay Nedir?

Vergiyi doğuran olay, verginin konusuna giren hizmetlerin sunulması ile meydana gelir. Bedelin bir kısmının veya tamamının hizmetin sunumundan önce veya sonra tahsil edilmesinin veya hiç tahsil edilmemesinin vergiyi doğuran olaya tesiri yoktur. Acentalar veya konaklama tesisleri tarafından konaklama tarihinden önce satılan hizmetlerde vergi, hizmetin konaklayana sunulmasıyla doğar.

 

Karşılıksız/Bedelsiz Konaklamalarda Vergiyi Doğuran Olay Gerçekleşir mi?

Tesisi işletenlerin ve yakınlarının veya işletme personelinin konaklama hizmetlerinden karşılıksız veya bedelsiz olarak yararlandırılması ya da diğer şahıslara promosyon, eşantiyon, hediye, tanıtım ve benzeri adlar altında bedelsiz olarak konaklama hizmetleri sunulması hallerinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş sayılır. Konaklama tesisi bünyesinde, tesis personelinin yalnızca kendi kullanımı için tahsis edilmiş yerlerde gecelemesi verginin kapsamına girmez.

 

Konaklama  Vergisinin Mükellefi Kimdir?

Konaklama vergisinin mükellefi, verginin konusuna giren hizmetleri sunanlardır. Tesisin mülkiyetinin işletene ait olup olmamasının, tesisin kamu veya özel sektör gerçek veya tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği bulunmayan teşekküller tarafından
işletilmesinin mükellefiyete tesiri yoktur. Mükellefiyet, konaklama tesisi işletenin KDV yönünden bağlı olduğu vergi
dairesince, KDV mükellefiyeti bulunmayanlar bakımından ise tesisin bulunduğu yer vergi dairesince tesis edilir.

 

Mükellefiyet Nasıl Tesis Ettirilir?

KDV mükellefiyeti bulunan mükelleflerin mükellefiyet tesisine ilişkin işlemleri, konaklama vergisi beyannamelerini elektronik ortamda onayladıkları anda sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Mükelleflerin KDV yönünden bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüğü/Malmüdürlüklerine başvurarak da mükellefiyet tesisine ilişkin işlemlerini gerçekleştirmeleri mümkündür. KDV mükellefiyeti bulunmayanların konaklama vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek için İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden “Konaklama Vergisi Beyannamesi Mükellefiyet Açılış Dilekçesi” ile başvuruda bulunurlar. Bu yolun kullanılmaması
durumunda, tesisin bulunduğu yer Vergi Dairesi Müdürlüğü/Malmüdürlüklerine başvurularak mükellefiyet tesis ettirilebilir.
KDV mükellefiyeti bulunmayan mükelleflerin, aynı il sınırları içindeki aynı veya farklı Vergi Dairesi   Müdürlüğü/Malmüdürlüklerinin yetki alanında bulunan tüm konaklama tesisleri için, talep etmeleri durumunda, ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan illerde Defterdarlık) tarafından uygun görülecek Vergi Dairesi Müdürlüğü/Malmüdürlüklerine başvurarak tek mükellefiyet tesis ettirmeleri mümkündür.

 

Konaklama Vergisinden İstisna Hizmetler Hangileridir

 • Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere,
 • Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına, verilen hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır.

 

Konaklama Vergisinin Matrahı Nedir?

Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, KDV hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır. Konaklama vergisi matrahına KDV dahil edilmez.

Sunulan konaklama hizmetlerine ilişkin vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler de matraha dâhildir.

Konaklama Vergisinin Oranı Nedir?

Konaklama vergisinin oranı % 2’dir.

 

 

Bedelin Döviz Olarak Hesaplanması Durumunda Hangi Kur Esas Alınmalıdır?

Bedelin döviz ile hesaplanması durumunda döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir. Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de ilan
edilmeyen dövizlerin Türk parasına çevrilmesinde vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihteki cari kur esas alınır.

 

 

Konaklama Hizmetinin Müşteriye Acenta Tarafından Konaklama Vergisi Dahil Satılması Durumunda Belge Nasıl Düzenlenmelidir?

Konaklama hizmetinin müşteriye acenta tarafından konaklama vergisi dahil satılması ve bu durumun konaklama tesisine ispat ve tevsik edilmesi şartıyla, konaklama vergisi konaklama tesisi tarafından konaklama hizmetine ilişkin acentaya düzenlenecek faturada gösterilir. Acenta tarafından müşteriye düzenlenen faturada konaklama vergisi gösterilmez.

 

Konaklama Vergisi Fatura ve Benzeri Belgelerde Nasıl Gösterilir?

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Konaklama hizmetinin sunumundan önce fatura ve benzeri belge düzenlense dahi,
bu belgede konaklama vergisi gösterilmez.

Örnek:

Otel işleten (G) tarafından KDV hariç 5.000 Türk lirası karşılığında sunulan tam pansiyon konaklama hizmetine ilişkin olarak müşteriye aşağıdaki şekilde fatura düzenlenir.

 

 

Konaklama Vergisinde Vergilendirme Dönemi Nedir?

Vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir.

Konaklama Vergisi Ne Zaman Beyan Edilir ve Ödenir?

Konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26 ncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine, KDV mükellefiyeti bulunmayanlarca ise tesisin bulunduğu yer vergi dairesine elektronik ortamda beyan edilir. Vergi beyanname verme süresi içinde ödenir. Konaklama vergisi mükellefleri, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri
bulunmasa dahi bu dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadır.

 

Beyan Edilen Konaklama Vergisi Nasıl Düzeltilir?

Beyannamede fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergi, öncelikle mükellef tarafından alıcıya/konaklayana iade edilmek zorundadır. İlgili dönem beyanlarının düzeltilmesini takiben fazla veya yersiz hesaplanan ve ödenen verginin iadesi,
429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde talep edilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TÜRMOB

Kaynak: GİB

 

Faydalı Bağlantılar

Anonim Şirketlerde Damga Vergisi

Paylaşmak Güzeldir