KDV Kısmi Tevkifat Listesi

KDV Kısmi Tevkifat Listesi

KDV kısmi tevkifat listesi 1 Mart 2021 tarihinde güncellenmiştir ve aşağıda belirttiğimiz şekilde açıklanmıştır.

Kısmi Tevkifat Tablosu

TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR (KAPSAM)
İKAMETGÂHI, İŞYERİ, KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYEDE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin Tamamı
(TAM TEVKİFAT)
Hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.
SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER (GVK 18.Maddesi Kapsamındaki S.Meslek Kazancı) İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin Tamamı
(TAM TEVKİFAT)
GVK18.Md kapsamına giren teslim ve hizmetleri alan kişi, kurum ve kuruluşlar
KİRALAMA İŞLEMLERİ İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin Tamamı
(TAM TEVKİFAT)
Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde KDV mükellefiyetinin bulunmaması, kiracının gerçek usulde KDV mükellefi olması,şartlarının birlikte varolması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
REKLAM VERME İŞLEMLERİ İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin Tamamı
(TAM TEVKİFAT)
Reklam hizmeti verenlerin Katma Değer Vergisi mükellefi olmamaları halinde, reklam hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ
Yapım  işleri;  bina,  karayolu,  demiryolu,  otoyol,  havalimanı,  rıhtım,  liman,  tersane,  köprü,  tünel,  metro,  viyadük,  spor  tesisi,  alt  yapı,  boru  iletim  hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama  tesisi, toprakıslahı, taşkın  koruma ve dekapaj gibi her türlü  inşaat işleri ve bu işlerle  ilgili  tesisat,  imalat,  ihrazat,  nakliye, ısıtma-soğutma  sistemleri,  ses  sistemi,  görüntü sistemi, ışık sistemi,  tamamlama, (boya  badana  dahil)  her türlü bakım-onarım,  dekorasyon,  restorasyon,  çevre  düzenlemesi,  dekapaj,  sondaj,  yıkma,  güçlendirme,  montaj,  demontaj  ve  benzeri  işler.  (Bu  işler,  yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden  bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu  kapsamda tevkifata  tabi tutulur.) Ayrıca, yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil) , kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama  ve  benzeri  hizmetler.  Bu  hizmetler  yapım  işlerinden  ayrı ve  bağımsız  olarak  verildiği  takdirde  Tebliğin  3.2.2.  bölümü  Etüt,  Plan-Proje, Danışmanlık,  Denetim  ve  Benzeri  Hizmetler  kapsamında  değerlendirilecektir.  Öte  yandan,  yüklenicileri  tarafından  tamamen  veya  kısmen  alt  yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden  tevkifat  yapılmasıgerekmektedir.01/03/2021  Tarihinden  itibaren  TÜM  KDV  mükelleflerine  karşı ifa  edilen  ve  KDV  dahil  bedeli  5  milyon  TL  ve üzerinde  olan  yapım  işleri  ile  yapım  işiyle  birlikte  ifa  edilen  mühendislik-mimarlık  ve  etüt-proje  hizmetleri,  Projenin  genişlemesi,  sözleşme  bedelinin güncellenmesi   ve   benzeri   nedenlerle   iş bedelinin   daha   sonra   5   milyon   TL’yi   aşması halinde,   bu   durumun   ortaya   çıktığı tarihten   itibaren   tevkifat uygulanacaktır.  KDV  mükellefine  yapılan  yapım  işi  bedelinin  5  milyon  TL’nin  altında  olması halinde,  ilk  yüklenicinin  ve  alt  yüklenicilerin  bu  kapsamdaki hizmetlerinin tevkifata tabi tutulmayacaktır. İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 4/10’u (01/03/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN) BELİRLENMİŞ ALICILAR ve TÜM KDV MÜKELLEFLERİNE karşı
ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.5 Milyonun altındaki faturada tevkifat uygulanmaz.
ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER MÜKELLEFLERİNE
Piyasa  etüt-araştırma,  Ekspertiz,  Plan-proje,  Teknik,  ekonomik,  mali  ve  hukuki  alanda  sunulan  danışmanlık,  müşavirlik,  denetim  ve  benzeri  hizmetler girmektedir.
Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil) , kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar  planı hazırlama  ve  benzeri  hizmetler  bu  bölüm  kapsamında  değerlendirilecektir.  Herhangi  bir  teslim  ya  da  hizmet  kapsamında  veya  bu  teslim  ya  da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilecektir.
Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık  ve  danışmanlık  hizmetleri  birlikte  yer  alıyorsa,  bu  iki  unsur  ayrı ayrı ücretlendirilmediği  takdirde,  toplam  sözleşme  bedeli  üzerinden  tevkifat uygulanacaktır.
Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri ile araç  makine  teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin hizmet alımları da tevkifata tabidir Ancak, yazılı ve görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklâm ve benzeri hizmetler danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilmeyecektir.
İşlem üzerinden Hesaplanan KDV ‘nin 9/10’u BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR)
MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ
AŞAĞIDA  sayılan  BELİRLENMİŞALICILARA  (Tebliğin  I-C  -2.1.3.1/b  bölümünde  sayılanlar)  ait  veya  bunlara  tahsis  edilen  ve  faaliyetlerinin  yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri tevkifat kapsamındadır. İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 7/10’u (01/03/2021
Tarihinden itibaren)
BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR)
YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
Yemek servis hizmetleri; Aşağıda sayılan idare, kurum ve kuruluşların personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını
kapsamaktadır.
İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 5/10’u
İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ
Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.
Temin   edilen  elemanların,  hizmeti  alanın  sevk,  idare  ve  kontrolü  altında  çalıştırılması gerekmektedir.  Elemanların  işletmenin  mal  ve  hizmet  üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.
Dolayısıyla  işgücü  temin   hizmetinin  varlığının  tespitinde;  hizmetin  ifasında   kullanılan  elemanların  işgücü  temin  hizmetini  veren  firmanın  bünyesinde bulunması ve  ona  hizmet  akdiyle  bağlı olması,  hizmeti  alanın  sevk,  idare  ve  kontrolü  altında  çalıştırılması gibi  karineler  göz  önünde  bulundurulacak,  bu hususların  varlığı,  taraflar  arasında  bir  sözleşme  yapılmışsa  bu  sözleşmedeki  hükümler  veya  sözleşmeye  bağlı teknik şartnamedeki  açıklamalar  da  dikkate alınarak tespit edilecektir
İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacaktır.
Özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.
İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 9/10’u TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
YAPI DENETİM HİZMETLERİ
Tevkifatın  kapsamını,  yapı denetim  firmalarınca  verilen  yapıdenetim  hizmetleri  oluşturmaktadır.  Su  yapıları denetim  hizmeti  ve  benzeri  hizmetler  de  bu kapsamda  değerlendirilecektir.  Tevkifat  yapmakla  sorumlu  tutulanlara  verilen  yapı denetim  hizmetlerinde  bedelin  kamu  kurumları aracılığıyla  ödenmesi halinde  tevkifat,  hizmeti  satın  alan  ve  adına  yapı denetim  hizmeti  faturası düzenlenen  tarafından  uygulanacaktır.  Kamu  kurumları tarafından  bizzat  satın alınmayan  yapı denetim  hizmetlerine  ilişkin  bedellerin,  bunlar  adına  açılan  hesaplardan  ödenmesi  nedeniyle  sorumlu  sıfatıyla  KDV  tevkifatı yapmaları söz konusu değildir
Arsa karşılığı inşaat işlerinde, hizmet bedeli müteahhit tarafından ödenmekle birlikte yapı denetim hizmetine ait fatura ilgili mevzuatı gereğince inşaat ruhsat sahibi (arsa sahibi) adına düzenlendiğinden, inşaat ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket edilecektir. Ruhsat sahibinin (Tebliğin I/C-2.1.3.1/a ve b bölümünde sayılanlar) bölümü kapsamında olması halinde, tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilecektir.
İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 9/10’u TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ
Genel  Tebliğin,  (I/C-2.1.3.1/a  ve  b  bölümünde  sayılanlar)  bölümünde  Belirtilen  ve  Fason  Olarak  Yaptırılan  TEKSTİL  VE  KONFEKSİYONİŞLERİ,  ÇANTA  VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ İşlem üzerinden Hesaplanan KDV ‘nin 7/10 ‘u (01/03/2021
Tarihinden itibaren)
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ
Turizm  acentesi,  rehber  ve  benzerlerinin  turist  kafilelerini  alışveriş etmeleri  için  belirli  dükkânlara/  mağazalara  götürmeleri  karşılığında  bu  işletmelerden aldıkları komisyonlar  genel  oranda  KDV’ye  tabidir.  Bu  kapsamdaki  komisyon  ve  benzeri  ödemeleri  yapan  işletmeler  tarafından  komisyon  tutarına  ait  KDV üzerinden tevkifat uygulanacaktır. İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 9/10’u TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ
Profesyonel spor kulüpleri (şirketleşenler dahil) ;
– sponsorluk yoluyla veya reklâm almak (reklam alanları ve panolarının kiralanması dahil) suretiyle reklâm gelirleri,
– spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın geliri,
– toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim hakkı geliri elde etmektedirler.
Spor kulüplerinin genel oranda KDV’ye tabi olan bu gelirlerine konu işlemleri nedeniyle hesaplanan KDV’nin 9/10’u işlemin muhatapları (reklâm hizmeti alanlar, yayın faaliyetini gerçekleştirenler, isim hakkını kullananlar vb.) tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.
İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 9/10’u TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ
Bina  temizliği, sokak temizliği, sağlık kuruluşlarının  hijyenik temizliği ve hastane atıklarının  toplanması ve imhası, çöp  toplama  ve toplanan çöplerin imhası, park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği, haşere mücadelesi, demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği ve benzeri işlerden oluşmakta  olup, bu işler tevkifat uygulaması kapsamındadır.
Bina temizliğine; binaların müştemilat ve eklentileri dahil iç ve dış cephesinin temizliği ile her türlü mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde veya dışında yaptırılan temizliği dahildir.
Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır
Ancak, temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge gibi alet-edevat ve sarf malzemelerinin satın alınması sırasında tevkifat uygulanmayacaktır. Sorumlu tayin  edilenlerin  park,  bahçe  ve  mezarlık  alanları ile  bulvar,  refüj,  göbek,  rekreasyon  alanları ve  havuzların  bakımı,  bitkilendirilmesi,  sulanması,  haşere mücadelesi, sokak hayvanlarının toplanması-ıslahı ve benzerlerine ilişkin hizmet alımları, çevre ve bahçe bakım hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır.
İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 9/10’u (01/03/2021
Tarihinden itibaren)
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
YÜK TAŞIMACILIĞI
Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (KARGO işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri HARİÇ) yük taşımacılığı hizmeti alımları TEVKİFAT kapsamına girmektedir.
Buna göre, TÜM KDV mükelleflerine ve KDV mükellefi olup olmamalarına bakılmaksızın belirlenmiş alıcılara karayolu ile yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımlarında hesaplanan KDV için alıcılar 2/10 oranında tevkifat uygulayacaktır.
Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın öz mal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.
Taşımacılık hizmetini yüklenen firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, malları taşınanlar tevkifat uygulamayacaktır. Ancak taşımacılığı fiilen ifa eden alt firma, taşımacılık hizmetini yüklenen firmaya düzenleyeceği faturada KDV tevkifatı uygulanacaktır.
İşlem üzerinden Hesaplanan (Kargo hizmeti hariç) KDV nin 2/10 nu 01/03/2021 den itibaren TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
SERVİS TAŞIMACILIĞI
Bu  bölüm  kapsamına,  personel, öğrenci,  müşteri ve  benzerlerinin belirli  bir  güzergah  dahilinde taşınması amacıyla  ihdas  ettikleri servis  hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları girmektedir.
Söz  konusu  hizmetlerin,  tahsis  edilmiş özel  plakalı araçlar  ile  yapılıp  yapılmaması,  ilgili  birimlerden  taşımacılıkla  ilgili  zorunlu  belge  ve  sertifikaların  alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.
Servis  hizmetinin,  personel  veya  öğrencilerin  (veya  velilerin)  kendi  aralarında  anlaşmak  suretiyle  doğrudan  taşımacı ile  sözleşme  yapılması/anlaşılması suretiyle   sağlanması halinde,   esas   olarak   hizmete  ait   faturaların   servis   hizmetinden   yararlanan   personel,   öğrenci   (veya   velisi)   adına   düzenlenmesi gerektiğinden,  tevkifat  uygulanmaz.  Ancak,  faturanın  tevkifat  yapmakla  sorumlu  tutulanlar  adına  düzenlenmesi  halinde  tevkifat  uygulaması kapsamında işlem tesis edilir.
İşlem üzerinden Hesaplanan KDV nin 5/10 nu TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.
HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ
Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz  yayınlar  ile  diğer  ürünlerin  her  türlü  (cd,  vcd,  dvd  gibi  baskılar  dahil)  baskı ve  basımı hizmeti  ile  bunların  veya  sorumlu  tayin  edilenler  tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Üretimde kullanılacak kağıt, boya ve benzeri ham ve yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı  tarafından temin edilmesi veya edilmemesi tevkifat uygulamasına engel değildir. Ayrıca, söz konusu işlemler hizmet niteliğinde olduğundan, baskısı yapılmış ve piyasada  satışa  sunulmuş hazır  haldeki ürünlerin  doğrudan  alımında  tevkifat uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, hizmetin veya faaliyetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri malların alımı bu bölüm kapsamında değerlendirilmeyecektir. İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 7/10’u (01/03/2021
Tarihinden itibaren)
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
KÜLÇE METAL TESLİMLERİ
Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçılarıve   üreticileri   tarafından   tesliminde   de   tevkifat   uygulanacaktır.İthalatçılar   tarafından   yapılacak   teslimlerde,   satıcı(ithalatçı)   tarafından düzenlenecek faturada  “Teslim edilen  mal doğrudan  ithalat yoluyla  temin edildiğinden  tevkifat  uygulanmamıştır.”  açıklamasına  ve  ithalata ilişkin  fatura  ve gümrük   beyannamesi   bilgilerine   yer   verilecektir.   Cevherden   üretim   yapanlar   ise   düzenlenecek   faturada   “Teslim   edilen   mal   firmamızca   cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapabileceklerdir.
Tevkifat kapsamına, her  türlü  hurda  metallerden  elde edilen  külçeler ile  hurda  metallerden  elde edilenler  dışındaki bakır,  çinko ve  alüminyum  külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet) , kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilecektir.
Yukarıda  belirtilen  metallerin,  alışlarında  tevkifat  uygulanıp  uygulanmadığına  ve  silisyum,  magnezyum,  mangan,  nikel,  titan  gibi  maddeler  ihtiva  edip etmediklerine bakılmaksızın, külçe, slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 5/10’u
BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM ve KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ
Bakır  ve  alaşımlarından,  çinko  ve  alaşımlarından,  alüminyum  ve  alaşımlarından,  kurşun  ve  alaşımlarından  mamul,  Tebliğin  (3.3.2.2.)  bölümünde  belirtilen ürünlerin  Tebliğin  (3.1.2.)  bölümünde  sayılanlara  tesliminde,  (7/10)  oranında  KDV  tevkifatı uygulanacaktır.  Bunların,  ilk  üreticileri  (cevherden  üretim yapanlar)  ile  ithalatçıları tarafından  tesliminde  tevkifat  uygulanmayacak,  sonraki  safhaların  teslimleri  ise  tevkifata  tabi  olacaktır. İthalatçılar  tarafından yapılacak   teslimlerde,   satıcı(ithalatçı)   tarafından   düzenlenecek   faturada   “Teslim   edilen   mal   doğrudan   ithalat   yoluyla   temin   edildiğinden   tevkifat uygulanmamıştır.”  açıklamasına  ve  ithalata  ilişkin  fatura  ve  gümrük  beyannamesi  bilgilerine  yer  verilecektir.  Cevherden  üretim  yapanlar  ise  düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapabileceklerdir. Tevkifat kapsamına, bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç  çubuk, lama, her türlü  tel ve benzerleri ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla,  mühür,  yaprak,  plaka,  folyo,  pul,  saçma, ızgara,  toz,  kurşun  oksit,  kurşun  monoksit,  kırmızı oksit  ve  benzerleri  girmektedir.  Profilin  boyanmış veya kaplanmış olması, bunların tesliminde tevkifat uygulanmasına engel değildir. Bu durumda, profilin boyanması veya kaplanmasına ilişkin fason eloksal işçiliği tevkifat kapsamında olmayacaktır. Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun telin; plastik, cam, kâğıt, emaye, vernik ve benzeri izolasyon malzemeleri ile kaplanması suretiyle elde edilen “izoleli iletken” teslimleri tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ayrıca, söz konusu metal ve alaşımlarından imal edilen nihai ürünler ile bunların kesme,  sıyırma,  kıvırma,  kaynak,  bükme,  vida  yeri  delme-açma  ve  benzeri şekillerde  işlenmesi  sonucu  elde  edilen  yarı mamul  ve  mamul  mahiyetindeki malların teslimleri tevkifata tabi olmayacaktır. İşlem üzerinden Hesaplanan KDV ‘nin 7/10’u TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
HURDA VE ATIK TESLİMİ
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C- 2.1.3.3.3.2) bölümünde; hurda kavramının, her türlü METAL , PLASTİK,KAĞIT ve CAM HURDASINI, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına
uygun olarak kullanılamayacak haldeki METAL, PLASTİK, KAĞIT VE CAM karakterli her türlü
ham  yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır
İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 7/10’u TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.
METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ
Söz  konusu   ürünlerin  teslimleri,  KDV  Kanununun   (17/4-g)  maddesi  kapsamında  olmayıp,  genel   oranda  (%18)   KDV’ye  tabi   bulunmaktadır.  Bunların, ithalatçıları tarafından   tesliminde   tevkifat   uygulanmayacak,   sonraki  safhaların   teslimleri  ise   tevkifata   tabi   olacaktır. İthalatçılar   tarafından   yapılacak teslimlerde,  satıcı(ithalatçı)  tarafından  düzenlenecek  faturada  “Teslim  edilen  mal  doğrudan  ithalat  yoluyla  temin  edildiğinden  tevkifat  uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden  geçirilip  işlenmesi  sonucunda  elde  edilen  ve  genellikle  hurda  ve  atık  niteliklerini  kaybederek  metal,  plastik,  lastik,  kauçuk,  kâğıt  ve  cam  esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır. İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 9/10’u TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ
Mal  ve  hizmetlere  uygulanacak  KDV  oranlarını belirleyen  2007/13033  sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararıeki  (II)  sayılı listenin  (B)  bölümünün  1  ve  2  nci  sıraları kapsamına  giren  ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır. Buna  göre; kütlü  ve elyaf  pamuk, linter  pamuk, pamuk  lifi döküntüleri,  natürel veya tops  haldeki  tiftik,  yün  ve  yapağı, Türk  Gümrük Tarife  Cetvelinin  41.01  pozisyonundaki sığır  ve atların,  41.02  pozisyonundaki  koyun  ve  kuzuların  (astragan veya  karakul,  persaniye,  breitschwanz  ve  benzerleri,  Hint,  Çin,  Moğolistan  ve  Tibet  kuzuları hariç)  ,  41.03  pozisyonundaki  keçi  ve  oğlakların  (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin, tesliminde tevkifat uygulanacaktır. İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 9/10’u TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ
Söz  konusu  malların  ithalatçıları tarafından  tesliminde  tevkifat  uygulanmayacaktır. İthalatçılar  tarafından  yapılacak  teslimlerde,  satıcı(ithalatçı)  tarafından düzenlenecek faturada  “Teslim edilen  mal doğrudan  ithalat yoluyla  temin edildiğinden  tevkifat  uygulanmamıştır.”  açıklamasına  ve  ithalata ilişkin  fatura  ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu  ortaya  çıkan  kırpıntı,  çıta  ve  benzeri  imalat  artıkları ile  odun  artığıtalaş teslimleri  tevkifat  uygulaması kapsamındadır.  Öte  yandan,  tomruk,  odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. İşlem üzerinden Hesaplanan KDV ‘nin 5/10 ‘u TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
TİCARİ REKLAM HİZMETLERİ (16/02/2021 Tarihinde eklendi)
Bu Tebliğin 11 inci maddesi ile aynı Tebliğe, “Ticari Reklam Hizmetleri” başlıklı (I/C-2.1.3.2.15.) bölüm eklenmiştir.
Buna  göre,  KDV  mükellefleri  ve  belirlenmiş alıcılar  tarafından,  mal  veya  hizmetlerin  tanıtım  ve  pazarlamasına  yönelik  her  türlü  ticari  reklam  hizmeti alımlarında  (reklama  ilişkin  danışmanlık,  reklamın  planlanması,  reklam  içeriğinin  hazırlanması ve  tasarımı,  reklamın  yayımlanması gibi  reklama  yönelik hizmetler dahil)  (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 3/10’u (01/03/2021
Tarihinden itibaren)
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.
Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden  her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir.
Profesyonel  spor  kulüplerinin  (şirketleşenler  dahil)  reklam  hizmetleri  Tebliğin  (I/C-2.1.3.2.9.)  bölümü  kapsamında,  tasarımı yapılmışolan  reklamlara  ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında 7/10 oranında tevkifat uygulacaktır.
DİĞER HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI
KAPSAM KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan veya Cumhurbaşkanlığı kararı ile  kurulan kamu kurum  ve kuruluşları,  döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,  bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri,  Emeklilik Şirketlerine,  kanunla  kurulan  veya  tüzel  kişiliği haiz  emekli ve  yardım  sandıkları ile  kalkınma  ajanslarına ifa  edilen ve  Tebliğde  özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 5/10’u (01/03/2021
Tarihinden itibaren)
KAPSAM da belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan Tebliğde belirtilmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMETLER İçin hizmeti satanlar tarafından hesaplanan KDV den 5/10 oranında tevkifat yapılacaktır.
DİĞER TESLİMLER (DEVLET MALZEME OFİSİNE YAPILAN TESLİMLERDE KDV TEVKİFATI)
KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz,
ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç) , söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”
İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 2/10’u (01/03/2021
Tarihinden itibaren)
KDV     mükelleflerince    Devlet    Malzeme    Ofisine    yapılan teslimler   den   hesaplanan   KDV   den   2/10   oranında   KDV tevkifatı yapılacaktır..
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 9. maddesine göre yapılacak KDV Tevkifatları (2) Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilir ve ödenir. KDV Mükellefleri tarafından (1) KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır.
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli (1.000 TL)  (01/07/2021 den İtibaren 2.000 TL) yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.
Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı AİLE hekimliği kurumları TEVKİFAT kapsamında DEĞİLDİR.
KDV mükellefiyeti bulunmayan apartman yönetimlerine verilen özel güvenlik hizmetlerinde ya da KDV mükellefiyeti bulunmayan konut yapı kooperatiflerine verilen yapı denetim hizmetlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.
Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde KDV Tevkifat Uygulaması 01/05/2012 tarihinden itibaren KALDIRILMIŞTIR.
BELİRLENMİŞ ALICILAR LİSTESİ
***5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare  kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
***Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları
***Döner sermayeli kuruluşlar
***Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına,
***Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına
***Bankalar
***Sigorta ve Reasüransa Şirketlerine   Emeklilik Şirketlerine  (01/03/2021 den itibaren)
***Sendikalar ve üst kuruluşları, (01/03/2021 den itibaren)
***Vakıf üniversiteleri, (01/03/2021 den itibaren)
***Mobil elektronik haberleşme işletmecileri  (01/03/2021 den itibaren)
***Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri)
*** Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
***Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
***Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare  kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum  kuruluş ve işletmeler
***Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler
***Kalkınma ve Yatırım Ajansları

 

 

 

 

 

 

Kaynak: -KDV Kısmi Tevkifat Listesi  – İSMMMO

 

Yazının detayına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

 

Faydalı Bağlantılar

17/4-G Kapsamında KDV Tevkifatı

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör