KDV Kısmi Tevkifat Listesi

KDV Kısmi Tevkifat Listesi

KDV kısmi tevkifat listesi 1 Mart 2021 tarihinde güncellenmiştir ve aşağıda belirttiğimiz şekilde açıklanmıştır.

TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak Olanlar
 

İKAMETGÂHI, İŞYERİ, KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYEDE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin Tamamı (TAM TEVKİFAT) Hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.
 

SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM

VE HİZMETLER (GVK 18.Maddesi Kapsamındaki S.Meslek Kazancı)

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin Tamamı (TAM TEVKİFAT)  

GVK18.Md kapsamına giren teslim ve hizmetleri alan kişi, kurum ve kuruluşlar

 

 

 

 

KİRALAMA İŞLEMLERİ

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin Tamamı (TAM TEVKİFAT)

Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde KDV mükellefiyetinin bulunmaması, kiracının gerçek usulde KDV mükellefi olması,şartlarının birlikte varolması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
 

 

REKLAM VERME İŞLEMLERİ

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin Tamamı (TAM TEVKİFAT) Reklam hizmeti verenlerin Katma Değer Vergisi mükellefi olmamaları halinde, reklam hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ

 

Yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım- onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenlemesi, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. (Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.) Ayrıca,

yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde Tebliğin 3.2.2. bölümü Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler kapsamında değerlendirilecektir. Öte yandan, yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara)

veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir.01/03/2021 Tarihinden itibaren TÜM KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile yapım işiyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve

etüt-proje hizmetleri, Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır. KDV

mükellefine yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetlerinin tevkifata tabi tutulmayacaktır..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 4/10’u

 

 

 

 

 

BELİRLENMİŞ ALICILAR

ve KDV MÜKELLEFLERİNE

karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa

edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.5 Milyonun altındaki faturada tevkifat uygulanmaz.

ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER

Piyasa etüt-araştırma, Ekspertiz, Plan-proje, Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler girmektedir.

Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler bu bölüm kapsamında değerlendirilecektir. Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu

teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilecektir.

Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir.

Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanacaktır.

“Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin hizmet alımları da tevkifata tabidir Ancak, yazılı ve görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklâm ve benzeri hizmetler danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV ‘nin 9/10’u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELİRLENMİŞ ALICILAR

MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

 

AŞAĞIDA sayılan BELİRLENMİŞ ALICILARA (Tebliğin I-C -2.1.3.1/b

bölümnde sayılanlar) ait veya bunlara tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri tevkifat kapsamındadır.

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 7/10’u

 

 

 

BELİRLENMİŞ ALICILAR

YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetlerinin, belirlenmiş alıcılar ile yapılması durumunda kdv tevkifatı uygulanacaktır.Aşağıda sayılan idare, kurum ve kuruluşların personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsamaktadır. Belirlenmiş alıcılar için yapılan konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmetler KDV tevkifatı kapsamındadır.

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 5/10’u

 

 

 

BELİRLENMİŞ ALICILAR

İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ

Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.

“İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacaktır.

Özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 9/10’u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDV MÜKELELFLERİ VE BELİRLENMİŞ ALICILAR

YAPI DENETİM HİZMETLERİ

Tevkifatın kapsamını, yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetleri oluşturmaktadır. Su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de bu kapsamda değerlendirilecektir. Tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlara verilen yapı denetim hizmetlerinde bedelin kamu kurumları aracılığıyla ödenmesi halinde tevkifat, hizmeti satın alan ve adına yapı denetim hizmeti faturası düzenlenen tarafından uygulanacaktır. Kamu kurumları tarafından bizzat satın alınmayan yapı denetim hizmetlerine ilişkin bedellerin, bunlar adına açılan hesaplardan ödenmesi nedeniyle sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapmaları söz konusu değildir.

Arsa karşılığı inşaat işlerinde, hizmet bedeli müteahhit tarafından ödenmekle birlikte yapı denetim hizmetine ait fatura ilgili mevzuatı gereğince inşaat ruhsat sahibi (arsa sahibi) adına düzenlendiğinden, inşaat ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket edilecektir. Ruhsat sahibinin (Tebliğin I/C-2.1.3.1/a ve b bölümünde sayılanlar) bölümü kapsamında olması halinde, tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilecektir.

 

 

 

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 9/10’u

 

 

 

 

 

 

KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR

FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ

Genel Tebliğin, ( I/C-2.1.3.1/a ve b bölümünde sayılanlar) bölümünde Belirtilen ve Fason Olarak Yaptırılan TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV ‘nin 7/10 ‘u

 

 

 

KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR

TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ

Turizm acentesi, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara/ mağazalara götürmeleri karşılığında bu işletmelerden aldıkları komisyonlar genel oranda KDV’ye tabidir. Bu kapsamdaki komisyon ve benzeri ödemeleri yapan işletmeler tarafından komisyon tutarına ait KDV üzerinden tevkifat uygulanacaktır.

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 9/10’u

 

 

 

KDV MÜKELLEFLERİ

SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ

Profesyonel spor kulüpleri (şirketleşenler dahil);

–  sponsorluk yoluyla veya reklâm almak (reklam alanları ve panolarının kiralanması dahil)

suretiyle reklâm gelirleri,

–  spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın geliri,

–  toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden

dolayı isim hakkı geliri elde etmektedirler.

Spor kulüplerinin genel oranda KDV’ye tabi olan bu gelirlerine konu işlemleri nedeniyle hesaplanan

KDV’nin 9/10’u işlemin muhatapları (reklâm hizmeti alanlar, yayın faaliyetini gerçekleştirenler,

isim hakkını kullananlar vb.) tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 9/10’u

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESYONEL SPOR KLÜPLERI

TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ

“Bina temizliği, sokak temizliği, sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası, çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası, park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği, haşere mücadelesi, demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği ve benzeri işlerden oluşmakta olup, bu işler tevkifat uygulaması kapsamındadır.

Bina temizliğine; binaların müştemilat ve eklentileri dahil iç ve dış cephesinin temizliği ile her türlü mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde veya dışında yaptırılan temizliği dahildir.

“Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da

temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır.”

Ancak, temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge gibi alet-edevat ve sarf malzemelerinin satın alınması sırasında tevkifat uygulanmayacaktır. Sorumlu tayin edilenlerin park, bahçe ve mezarlık alanları ile bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve havuzların bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması, haşere mücadelesi, sokak hayvanlarının toplanması-ıslahı ve benzerlerine ilişkin hizmet alımları, çevre ve bahçe bakım hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 9/10’u

 

 

 

 

 

 

 

 

KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR

YÜK TAŞIMACILIĞI

Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (KARGO işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri HARİÇ ) yük taşımacılığı hizmeti alımları TEVKİFAT kapsamına girmektedir.

Buna göre, TÜM KDV mükelleflerine ve KDV mükellefi olup olmamalarına bakılmaksızın belirlenmiş alıcılara karayolu ile yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımlarında hesaplanan KDV için alıcılar 2/10 oranında tevkifat uygulayacaktır.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın öz mal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Taşımacılık hizmetini yüklenen firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, malları taşınanlar tevkifat uygulamayacaktır. Ancak taşımacılığı fiilen ifa eden alt firma, taşımacılık hizmetini yüklenen firmaya düzenleyeceği faturada KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan (Kargo hizmeti hariç) KDV nin 2/10 nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR

SERVİS TAŞIMACILIĞI

Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları girmektedir.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir. Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV nin 5/10 nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR

HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ

Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dahil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Üretimde kullanılacak kağıt, boya ve benzeri ham

ve yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı tarafından temin edilmesi veya edilmemesi tevkifat uygulamasına engel değildir. Ayrıca, söz konusu işlemler hizmet niteliğinde olduğundan, baskısı yapılmış ve piyasada satışa sunulmuş hazır haldeki ürünlerin doğrudan alımında tevkifat uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, hizmetin veya faaliyetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri malların alımı bu bölüm kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 7/10’u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELİRLENMİŞ ALICILAR

KÜLÇE METAL TESLİMLERİ

Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenecek faturada

“Teslim edilen mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapabileceklerdir.

Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilecektir.

Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum, mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın, külçe, slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 7/10’u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR

HURDA VE ATIK TESLİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C- 2.1.3.3.3.2) bölümünde; hurda kavramının, her türlü metal , plastik,kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki METAL, PLASTİK, KAĞIT VE

CAM karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 7/10’u

 

 

KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR

METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ

Söz konusu ürünlerin teslimleri, KDV Kanununun (17/4-g) maddesi kapsamında olmayıp, genel oranda (%18) KDV’ye tabi bulunmaktadır. Bunların, ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri

ise tevkifata tabi olacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden

geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır.

 

 

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 9/10’u

 

 

 

 

 

KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR

 

PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci sıraları kapsamına giren ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır. Buna göre; kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel

veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin, tesliminde tevkifat uygulanacaktır.

 

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 9/10’u

 

 

 

 

 

KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ

Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü

ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamındadır. Öte

yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV ‘nin 5/10 ‘u

 

 

 

 

 

 

 

KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR

TİCARİ REKLAM HİZMETLERİ

Tebliğin 11 inci maddesi ile aynı Tebliğe, “Ticari Reklam Hizmetleri” başlıklı (I/C-2.1.3.2.15.) bölüm eklenmiştir.

Buna göre, KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar tarafından, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımlarında (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir

 

 

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 3/10’u

 

 

 

 

 

 

KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR

DİĞER HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI

KAPSAM KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan veya

Cumhurbaşkanlıpı kararı ile kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, Emeklilik Şirketlerine, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 5/10’u

KAPSAM da belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan Tebliğde belirtilmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMETLER

İçin hizmeti satanlar tarafından hesaplanan KDV den 5/10 oranında tevkifat yapılacaktır.

DİĞER TESLİMLER (DEVLET MALZEME OFİSİNE YAPILAN TESLİMLERDE KDV TEVKİFATI)

KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 2/10’u

KDV mükelleflerince Devlet Malzeme Ofisine yapıan teslimler den hesaplanan KDV den 2/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır..
DEMİR -ÇELİK ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır. Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanır.

İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat

uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar.

Kapsam

Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer ham maddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir. Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 5/10’u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR

Kaynak: -KDV Kısmi Tevkifat Listesi  – İSMMMO

 

Yazının detayına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

 

Faydalı Bağlantılar

17/4-G Kapsamında KDV Tevkifatı

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör