Değer Artış Kazancı Hesaplama

Değer Artış Kazancı Hesaplama

Değer Artış Kazancı

Mal ve Hakların 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Değer Artış Kazancı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan
düzenlemeye göre; iktisap şekli ne olursa olsun ( ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin 1, 2, 4 ve 7
numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller
dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı
kazancı olarak gelir vergisine tabi tutulmaktaydı.

5615 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle anılan Kanunun mükerrer 80 inci maddesinin (6) numaralı bendinde
yapılan değişiklikle, anılan bentte sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasında değer artışı kazancı olarak
değerlendirilecek süre, iktisap tarihinden itibaren, 4 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır.

Ancak, Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 71 inci maddeyle, 01/01/2007 tarihinden önce iktisap edilmiş
olan anılan mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde dört yıllık süre esas
alınacaktır.

1- İvazsız ( bedelsiz ) olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
2- (GVK 70/1-5) Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, marka, ticaret unvanı ve imtiyaz haklarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar,
3- Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar,
4-Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

5- Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
6- İktisap şekli ne olursa olsun ivazsız olarak iktisap edilenler (miras) hariç  gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı ile bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2024 yılı için 87.000 TL’si, 2023 yılı için 55.000 TL’si, gelir vergisinden istisna olup aşan kısmı vergiye tabidir.

Bu hisse senetleri ile 2 yıldan önce satılması ve kazanç elde edilmesi halinde, yukarıdaki istisna uygulanacak, aşan kısım ise vergilendirilecektir

Kaynak: İSMMMO

Resmi Gazete Tebliği Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070501-13.htm

 

Gayrimenkul yada menkulün alış bedeli 500.000,00 2021 İstisnası 19.000,00
Gayrimenkul yada menkulün alış tarihi 2018/Haziran (Bu rakamı yıla göre değiştiriniz)
Gayrimenkul yada menkulün satış bedeli 1.000.000,00
Gayrimenkul yada menkulün satış tarihi 2021 Mart
Alış tarihinden bir önceki ay Yİ-ÜFE endeksi 354,85
Satış tarihinden bir önceki ay Yİ-ÜFE endeksi 590,52
Gayrimenkul yada menkulün satış bedeli 1.000.000,00
Artırılmış maliyet bedeli 300.455,53
Kar 699.544,47
İstisna (2021) 19.000,00
Gelir vergisi matrahı 680.544,47
NOT: Artış oranı %10’un üzerinde olduğundan hesaplama yapılır. Aksi halde hesaplama yapılmaz.

 

Kaynak: İSMMMO

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör