Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Tam Metni) şu şekildedir.

Soru Cevaplarla SGK Yapılandırması

 

Hangi Alacaklar Yapılandırma Kapsamındadır

 • 5510 sayılı Kanunun 4a, 4b, 4c kapsamlarından kaynaklanan; 2022-Aralık ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, EK-5 (Tarım) ve EK-6 (Taksi ve dolmuş şoförleri) sigorta primleri
 • 2022-Aralık ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigorta primleri
 • 31 Aralık 2022 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri
 • 31 Aralık 2022 tarihinden önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel iletişim vergisi ve eğitime katkı payları
 • 31 Aralık 2022 tarihinden önceki aylara ilişkin GSS prim borçları
 • SGK tarafından fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklar
 • 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendinin 4 nolu alt bendi kapsamında yani kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar prim borçları nedeniyle sattıkları tarımsal ürün bedellerinden tarımsal kesinti sorumlularınca kesinti yapıldığı halde Kuruma ödenmesi gereken tutarların 2022 Aralık ve önceki dönemlere ilişkin borçları
 • İdari para cezaları

 

Borç Yapılandırmasının Avantajları Nelerdir

 • Borç asıllarına uygulanan gecikme cezaları silinecek ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre daha avantajlı şartlarda faizler hesaplanacaktır. Yapılandırma kapsamına giren alacaklara, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayınlandığı tarihe kadar geçen süredeki Yİ-ÜFE aylık değişim oranların esas alınarak bir hesaplama yapılır. Kanunda geçen süre ve şekillerde ödeme yapılması halinde bu borçlara ilişkin uygulanan gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacakların tamamından vazgeçilir.
 • Hesaplanan bu tutar peşin yada taksitler halinde ödenecektir.

 

Yapılandırmadan Yararlanma İçin Son Başvuru Tarihi Nedir ve Nereye Başvuru Yapılır

31 Mayıs 2023 tarihi dahil olmak üzere SGK İl Müdürlüklerine yada Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne başvurulabilir yada e-devlet, e-işveren gibi dijital platformlardan başvuru yapılabilir.

 

Ödemeler Hangi Tarihlerde Yapılacak

Peşin ve ilk taksit ödemesi 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılabilir.

 

İdari Para Cezaları Yapılandırması Nasıl Olacak

31 Aralık 2022 tarihi dahil olmak üzere işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma kapsamına alınan idari para ceza asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayınlanma tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekillerde ödenmesi durumunda, idari para cezası aslının kalan %50’si ile gecikme cezası ve zammı alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

 

Bağ-Kur Prim Borçlarının Yapılandırılması Halinde Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma

 • 4b kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılması
 • Yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması veya
 • 60 günden fazla prim ve prime esas borç bulunmamakla birlikte bu borçların ilgili Kanunlara göre taksitlendirilmiş veya
 • Yapılandırılmış olup ödeme yükümlülüklerinin de yerine getiriliyor olması ve bu maddeye göre yapılandırılan borçların ilk taksitinin ödenmesi kaydıyla;

Genel sağlık sigortasından yararlanama başlanır.

 

Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu Olanlarda Uygulama

 • Gelir testine hiç başvurmayanlardan bu Kanunun yayınlanma tarihinden 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin GSS primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir. Gelir testi sonucuna göre; hane içindeki kişi başına düşen gelir; brüt asgari ücretin üçte birinin 3.336 TL (10.008/3) altında olması durumunda GSS prim borçları ilk tescil tarihinden itibaren silinir.
 • 2022 Aralık Aralık ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayınlanması tarihinden önce tahakkuk etmiş ama ödenmemiş GSS prim borçlarının 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı silinir ve sadece anapara borcu tahsil edilir.
 • GSS prim borcu olanların 31 Aralık 2023 tarihine kadar şehir, devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alması mümkündür.

 

Borç Yapılandırması İçin Açılan Davalardan Vazgeçmek Gerekir mi

Bu yapılandırmadan yararlanabilmek için dava açılmaması, açılan davalardan vazgeçilmesi ve Kanun yollarına başvurulmaması gerekir.

 

Borçlar Kaç Taksitler Ödenir, Peşin Ödemede İndirim Var mıdır

Bu borçlar peşin yada 12, 24, 36, 48 ay taksitle de ödenebilir. Borcun tamamının ilk taksit ödeme vadesi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda katsayı uygulanmaz ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

Bu Kanuna göre yapılandırılan borçların ilk 2 taksitinin vadesinde ve tam olarak ödenmesi gerekir. 2 taksit şartı dışında; bir takvim yılı içinde 3 veya daha az taksitin vadesinde ödenmemesi/eksik ödenmesi durumunda izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılanmadan faydalanma devam eder.

Ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak kaydıyla 20 TL’ye kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri iptal edilmiş sayılmaz.

Önceki Yapılandırmalardan Gelen Borçlar Varsa Bu Kanundan Faydalanmak Mümkün müdür

6183, 7256, 7326 sayılı yapılandırma Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayınlanma tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar hakkında borçlular talep ederse bu Kanun hükümlerinden yararlanmak mümkündür.

6552, 6736, 7020, 7143 sayılı yapılandırma Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayınlanma tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

SGK’ya Olan Asıl ve Fer’i Borçların Silinmesi Mümkün müdür

5510 sayıl Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin borcun tamamının ödeme süresi 31.12.2020 tarihi veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 TL’yi aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacaklardan 10.000 TL’yi aşmayanların tahsilinden vazgeçilecektir.

 

————————————————————————————————————————————–

Vergi Usul Kanunu-Gelir Vergisi Kanunu-Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Yapılandırma

Vergi Usul Kanunu Kapsamına Giren

31 Aralık 2022 tarihine kadar verilmesi gereken;

 • Beyannamelere ait vergi ve cezaları, gecikme faizi ve zamları
 • Tahakkuk eden vergi, resim ve harçları ve cezaları ile gecikme faizi ve zamları
 • Tespitlere ilişkin usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları
 • Tüm idari para cezaları ile

12 Mart 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş öğrenim ve katkı kredisi, adli para cezaları bu yapılandırma kanunu kapsamındadır.

 

Kesinleşmiş Alacaklar

 • Borçların tamamı ile gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranında güncellenen tutarın,
 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin
 • İdari, adli para cezaları ile diğer borçların tamamı ile faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranındaki güncellenen tutarın ÖDENMESİ DURUMUNDA

 

 • Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamı ile vergi ziyaı cezaların ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,
 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kalan %50’sinin,
 • Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLİR.

 

 

Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar

12 Mart 2023 tarihi itibarıyla açılmış veya dava açma süresi geçmemiş vergi ve cezalar ile idari para cezaları yapılandırılacaktır. İhtilaflı vergi ve cezalar ile idari para cezaları, dava aşamasına ve karar durumuna göre %90’a varan oranlarda indirimler yapılmakta ve ihtilaflar sonlandırılmaktadır.

Başvurular;

 • Vergi dairelerine yapılabilir
 • İnteraktif vergi dairesi üzerinden yapılabilir

Son başvuru tarihi; 31 Mayıs 2023’dür.

 

 

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Alacaklar

31 Mart 2022 tarihinden önceki dönemlere ait olup 12 Mart 2023 tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlanmamış olan vergi incelemelerine devam edilecektir.

 • Tarh edilen verginin %50’sinin
 • Gecikme faizi yerine 12 Mart 2023 tarihine kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının
 • 12 Mart 2023 tarihinden sonrası için hesaplanacak gecikme faizinin
 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %25’inin İHBARNAMENİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇERİSİNDE BAŞVURULMASI VE ÖDENMESİ DURUMUNDA

 

 • Vergi aslının kalan %50’sinin
 • Vergi ziyaı cezalarının tamamının
 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %75’inin
 • 12 Mart 2023 tarihine kadar hesaplanan gecikme faizinin tamamının TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLİR.

 

Matrah ve Vergi Artırımı

2018-2022 yıllarına ait;

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahını,
 • Gelir ve Kurumlar Stopaj Vergisini,
 • Katma değer vergisini,

Kanunda öngörülen oranlarda ya da asgari tutarlarda artırılması ve verginin ödenmesi şartıyla artırımda bulunan yıllar ve vergi türleri ile sınırlı olmak üzere VERGİ İNCELEMESİ VE TARHİYAT YAPILMAYACAKTIR.

 

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri;

 • İşletmede mevcut olup kayıtlarda yer alan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları,
 • Kayıtlarda yer alıp işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları,
 • Kayıtlarda yer alıp işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesabını

cezasız ve faizsiz düzelterek gerçeğe uygun hale getireceklerdir.

Ödeme

Peşin ve ilk taksit ödemelerinde vade 30 Haziran 2023’dür.

Peşin Ödeme Avantajı

 • Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %90 İNDİRİM
 • İdari para cezalarının aslından %25 İNDİRİM
 • Matrah ve vergi artırımı sonucu vergiden %10 İNDİRİM

 

Taksitle Ödeme

 • Yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte
 • Matrah ve vergi artırımları 12 eşit taksitte ödenir.

 

 

 

 

Kaynak: GİB

 

Faydalı Bağlantılar

Genel Sağlık Sigortası

 

Paylaşmak Güzeldir