Bağış ve Yardımların Muhasebe Kaydı

Bağış ve Yardımların Muhasebe Kaydı

Bağış ve yardımların muhasebe kaydı ile ilgili bazı örnekleri vermeden önce Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesine bir göz atmamız gerekecek.

Bağış ve Yardımlar Konusu İçin Yayınladığımız YouTube Videomuza Aşağıdaki Resme Tıklayarak Ulaşabilirsiniz.

 

 

Bağış ve Yardımlara Genel Olarak Bir Bakış

Bağış ve yardımlar konusu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesinde detaylı olarak incelenmiştir. Bu maddeye göre sayacağımız kurumlara yapılan makbuz karşılığında olan bağış ve yardımların, o yıla ait kurum kazancının %5’ne kadar olan kısmı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde kurum kazancından indirilir.

 • Genel ve özel bütçeli kamu idareler
 • İl özel idareleri
 • Belediye ve köyler
 • Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar (Önceki hali; Bakanlar Kuruluncaydı)
 • Kamu yararına çalışan dernekler
 • Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar

Bağış ve yardımların matrahtan indirilmesi için;

● Mevzuatta belirtilmiş olan kurum ve kuruluşlara yapılması,
● Makbuz karşılığı olması,
● Karşılıksız yapılması,
● Sadece ilgili dönem gelir ve kurum kazancından indirilmesi,
● Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrıca gösterilmesi,
gerekmektedir.

%5’lik İndirime Tabi Olmaksızın İndirilebilecek Bağışlar

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1.maddesinin ç-d bentlerindeki açıklanan detaylara göre sayılan kurumlara yapılan bağışların tamamı kurum kazancından indirilir.

 • Okul
 • Sağlık tesisi,
 • 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu,
 • Huzurevi ve bakım rehabilitasyon merkezi
 • Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler
 • Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin
 • Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.
 • KVK 10/1-d Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;
 • Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,
 • Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dâhil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,
 • Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,
 • 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,
 • Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,
 • Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına,
 • Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,
 • Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına,
 • Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100’ü.
 • Cumhurbaşkanlığınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı
 • İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamı.

 

Özel Kanunlar Uyarınca Yapılan Bağış ve Yardımlar

Özel kanunlara göre yapılan bağış ve yardımlar miktar sınırlamasına tabi olmaksızın önce kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınıp kazancın varlığı halinde beyannamede ayrıca gösterilmek suretiyle % 100 indirime tabi tutulabilirler. Söz konusu özel kanunlar şöyledir;

 •  7269 sayılı Umumi Hayata Müessif Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
 • 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
 • 222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
 • 3338 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
 • 2878 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu
 • 278 sayılı Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu Kanunu
 • 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu

 

Yabancı Para Cinsinden Bağış ve Yardımlar

Yabancı para cinsinden yapılan bağış ve yardımlarda; tutar, bağış ve yardımın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilir.

Bağış ve Yardımların Beyannamede Gösterilmesi

Yapılan bağış ve yardımların tamamı;

 • Önce kanunen kabul edilmeyen gider olarak beyanname üzerinde kazanca eklenir
 • Daha sonra gelirden indirilecek bağış ve yardımların indirim konusu yapılacak kısmı hesaplanarak beyannamede ayrıca gösterilmek suretiyle kazançtan indirilir.

İndirim Yapılacak tutar şöyle hesaplanır;

İndirim Yapılacak  =  Kurum Kazancı – (Geçmiş Yıl Zararları + İştirak Kazançları) x % 5

Bağış ve Yardımlar ile İlgili Özellikli Durumlar

 • Faaliyet döneminin zararla kapanması durumunda bağış ve yardım indirimi yapılamaz
 • Bağış ve yardım tutarları önce ilgili gider hesaplarına intikal ettirilir
 • Dönem sonunda bu tutarlar önce beyannamede KKEG olarak ilave edilir ve daha sonra hesaplanan bağış tutarı indirim konusu yapılır
 • İlgili dönem kazancını aşan bağış ve yardım tutarları zarar olarak sonraki dönemlere devredilemez
 • Kurumlar vergisi matrahından önce geçmiş yıl zararları mahsup edilir. Daha sonra bağış ve yardım tutarları indirim konusu yapılır
 • Nakdi yardımlar makbuz karşılığı yapılır
 • Ayni yardımlar için fatura kesilir ve arkasına bağış yapıldığına dair ilgili kurumdan şerh alınır
 • Bağış ve yardımlar geçici vergi uygulamalarında da dikkate alınır

 

Kurum Kazancından İndirilen Bağış Ve Yardımlara İlişkin Tablo
Bağışın Yapıldığı Kurum veya Kuruluş Kanunun Adı / Maddesi Bağışın Şekli Oransal Sınır Maktu
Sınır
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-c) Nakdi ve Ayni % 5 YOK
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler. (Aşağıda sayılan tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlarla sınırlı olarak)

–   Okul, sağlık tesisi, belirlenen yatak kapasitesini sağlayan öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezleri

–   Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler

–   Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler

–   Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile izcilik kampları

Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-ç) Nakdi ve Ayni YOK YOK
Kamu yararına çalışan dernekler Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-c) Nakdi ve Ayni % 5 YOK
Diğer dernekler
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-c) Nakdi ve Ayni % 5 YOK
Diğer vakıflar
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar (kültürel, sanatsal ve tarihi eserlerin korunması amacıyla maddede sayılan faaliyetlerle sınırlı olarak) Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-d) Nakdi ve Ayni YOK YOK
Umumi hayata müessir afetlere maruz kalanlara yapılan harcamaları karşılamak üzere fona verilmek üzere Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kn. (Md. 45)
–   Bağış toplayan kurum ve kuruluşlar Nakdi YOK YOK
–   Milli ve mahalli yardım komiteleri Nakdi ve Ayni YOK YOK
Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınanlar Yüksek Öğretim Kanunu (Md.56) Nakdi ve Ayni YOK YOK
İlköğretim kurumları İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu (Md.76) Nakdi YOK YOK
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ve Vakıfları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (Md.9) Nakdi ve Ayni YOK YOK
TÜBİTAK TÜBİTAK Kanunu (Md.13) Nakdi YOK YOK
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu(Md.20/b) Nakdi YOK YOK
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu (Md.101) Nakdi YOK YOK
Türkiye Kızılay Derneği (İktisadi işletmeleri hariç) Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-f) Nakdi YOK YOK
Türkiye Yeşilay Cemiyeti (İktisadi işletmeleri hariç) Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-f) Nakdi YOK YOK
Türkiye Yeşilay Vakfı 6487 Sayılı Kanun (Madde 33) Nakdi YOK YOK
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu (Md.3) Nakdi ve Ayni YOK YOK
Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu çerçevesinde yapılan harcamalar Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu (Md.12) Nakdi ve Ayni YOK YOK
Diğer kurumlar

–   Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışlar

Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-e) Nakdi ve Ayni YOK YOK

 

Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar

İlgili Kanun Maddeleri

Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan nakdi bağış ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde düzenlenmiştir.

İndirim Tutarı

İktisadi işletmeleri hariç Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılabilir. Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetinin iktisadi işletmelerine
yapılan bağış veya yardımların gelir ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması ise mümkün değildir.
Anılan Dernek ve Cemiyete yapılacak aynî bağış ve yardımlar ise beyan edilecek gelirin/kurum kazancının %5’ini aşmamak üzere yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.

 

Bağış ve Yardımların Belgelendirilmesi

Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.

1- Ayni bağış ve yardımların belgelendirilmesi

Ayni bağış ve yardımların işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek yapılması;

Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi, düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

Ayni bağış ve yardımların dışarıdan temin edilerek yapılması;

Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.

2- Nakdi bağış ve yardımların belgelendirilmesi

Nakdi bağış ve yardımların matrahtan indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontuyla belgelendirilmesi şartıyla mümkündür.

 

 


UYGULAMALAR

Uygulama 1 (1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine Göre %5 Üst Sınırının Tespiti)

X şirketinin 2021 ticari bilanço karı; 1.500.000,00 TL

Kazancın 300.000 TL’si kısmı ortağı olduğu (Y) A.Ş.’nin kâr payından oluşmaktadır.

Türkiye Kızılay Derneği İktisadi İşletmesi’ne: 15.000 TL (Listeye göre bu bağış giderleştirilemez)

Türkiye Kızılay Derneği’ne 25.000 TL

Kamuya yararlı bir derneğe; 10.000 TL bağışlamıştır.

Ayrıca bu şirketin kanunen kabul edilmeyen giderleri; 75.000 TL’dir.

A Ticari Bilanço Karı 1.500.000,00
B Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 75.000,00
C Kar ve İlaveler Toplamı (A+B) 1.575.000,00
D İştirak Kazançları İstisnası (5/1-a) 300.000,00
E Kar (C-D) 1.275.000,00
F Bağış ve Yardımlar (10/1-c) 10.000,00
G Bağış ve Yardımlar (10/1-f) 25.000,00
H Kurumlar Vergisi Matrahı (E-F-G) 1.240.000,00

 

 

Uygulama 2:

Bağış Yapacak İşletmenin Esas Faaliyet Konusu İle İlgili Alım-Satım Yaptığı Malların Tesliminin Muhasebe Kaydı

X işletmesi gıda maddeleri alım-satım işiyle uğraşmaktadır. Tüzüğünde, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılabileceği yönünde düzenleme bulunan derneğe, KDV dahil tutarı 32.400,00 TL olan gıda maddelerini bağışlamıştır. Muhasebe kaydı nasıl gerçekleştirilir.

 

Mal alım kaydı

________________________________________________________
153 Ticari Mallar 32.000,00
191 İndirilecek KDV 2.400,00
320 Satıcılar 32.400,00
________________________________________________________

 

Bağış Kaydı

________________________________________________________
770 Genel Yönetim Giderler 32.400,00
(689 nolu hesap) 600 Yurtiçi Satışlar 30.000,00
391 Hesaplanan KDV 2.400,00
________________________________________________________

 

 

İşletmenin Malı Aldığı Dönemde KDV İndirimi Yapmadan Bağışlaması Durumunda KDV Düzeltmesine Ait Muhasebe Kaydı

________________________________________________________________________________
770 Genel Yönetim Giderler (689 nolu hesap) 2.400,00
770.01 Bağış Nedeniyle İndirelemeyip Gider Yazılan KDV
391 Hesaplanan KDV 2.400,00
________________________________________________________________________________

 

İşletmenin Yaptığı Bağış ve Yardımlara Ait Maliyete İlişkin Muhasebe Kaydı

_______________________________________________________
621 Satılan Malın Maliyeti 30.000,00
153 Ticari Mallar 30.000,00
________________________________________________________

 

Uygulama 3

Bağış Yapacak İşletmenin Esas Faaliyet Konusu İle İlgili Olmayan Alım-Satım Yaptığı Malların Tesliminin Muhasebe Kaydı

X işletmesi turizm işiyle uğraşmaktadır. Tüzüğünde, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılabileceği yönünde düzenleme bulunan derneğe, KDV dahil tutarı 32.400,00 TL olan gıda maddelerini bağışlamıştır. Muhasebe kaydı nasıl gerçekleştirilir.

_______________________________________________________
157 Diğer Stoklar 32.400,00
157.01 Bağışa Konu Malların Mlyt (30.000)
157.02 Bağışa Konu Olmayan Malların Mlyt (2.400)
102 Bankalar 30.000,00
________________________________________________________

 

Bağış Kaydı

_______________________________________________________
770 Genel Yönetim Giderleri  32.400,00
(689 nolu hesap)
600 Yurtiçi Satışlar 32.400,00
(679 nolu hesap)
________________________________________________________

 

Maliyet Kaydı

_______________________________________________________
621 Satılan Malın Maliyeti 32.400,00
157 Diğer Stoklar 32.400,00
________________________________________________________

 

 

Uygulama 4 (1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine Göre %5 Üst Sınırının Tespiti)

A Ticari Bilanço Karı 5.000.000,00
B Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (BAĞIŞ) 75.000,00
C Geçmiş Yıl Zararları 600.000,00
D İştirak Kazançları İstisnası (5/1-a) 500.000,00
E Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası 300.000,00
F Matrah (A-C-D) 3.900.000,00
G Bağış Üst Sınırı (3.900.000 * %5) 195.000,00

 

 

Uygulama 5

X Ltd. Şti. tarafından 2021 hesap döneminde; kamuya yararlı bir derneğe makbuz karşılığında 10.000 TL tutarında nakdi bağış yapmıştır. 2021 yılında kurum kazancı 125.000,00 TL’dir. Muhasebe kaydı nasıl gerçekleştirilir.

_______________________________________________________
770 Genel Yönetim Giderleri 10.000,00
770.01 Bağış ve Yardımlar
102 Bankalar 1.000,00
________________________________________________________

 

_______________________________________________________
950 Nazım Hesabı 10.000,00
951 Nazım Hesabı 1.000,00
________________________________________________________

 

-770 Genel Yönetim Giderleri hesabı yerine 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı da kullanılabilir.
-X Ltd. Şti’nin yapmış olduğu 10.000  TL’nin tamamı KKEG olarak muhasebe kayıtlarına alınacaktır. Ancak, kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapabileceği azami tutar (125.000,00*0,05=) 6.250 TL olması sebebiyle, kurum kazancından azami olarak 6.250 TL’yi indirebilecektir.

 

 

Uygulama 6

Y Ltd. Şti. tarafından 2021 hesap döneminde; kamuya yararlı bir derneğe makbuz karşılığında 10.000 TL tutarında nakdi bağış yapmıştır. 2021 yılında kurum kazancı 125.000,00 TL’dir. Muhasebe kaydı nasıl gerçekleştirilir.

_______________________________________________________
770 Genel Yönetim Giderleri 10.000,00
770.01 Bağış ve Yardımlar
102 Bankalar 1.000,00
________________________________________________________

 

_______________________________________________________
950 Nazım Hesabı 10.000,00
951 Nazım Hesabı 1.000,00
________________________________________________________

 

-(Y) Ltd. Şti’nin yapmış olduğu bağışın, kamuya yararlı dernek vasfını haiz olmayan bir derneğe yapılması sebebiyle, bağış tutarının tamamı KKEG olarak muhasebe kayıtlarına alınır ve kurum kazancının tespitinde indirimi konusu YAPILAMAZ.

 

Uygulama 7

(Z) Ltd. Şti. doğrudan ihtiyaç sahiplerine bağışlamak için KDV dahil olarak 21.600 TL temel gıda maddesi almış ve bağışlamıştır.  Muhasebe kaydı nasıl gerçekleştirilir.

 

_______________________________________________________
770 Genel Yönetim Giderleri 21.600,00
770.01 Bağış ve Yardımlar
320 Satıcılar 20.000,00
391 Hesaplanan KDV 1.600,00
________________________________________________________
_______________________________________________________
950 Nazım Hesabı 21.600,00
951 Nazım Hesabı 21.600,00
________________________________________________________

 

-Gelir Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca doğrudan ihtiyaç sahiplerine yapılan gıda yardımları, gıda bankacılığı kapsamı dışında değerlendirildiğinden, yapılan bağış tutarının tamamı KKEG olarak muhasebe kayıtlarına alınmıştır.

 

Uygulama 8

Örnek: (A) A.Ş.’nin 2022 yılı ticari bilanço karı 6.900.000 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri 900.000 TL, 2017 yılından devreden geçmiş yıl zararı 1.000.000 TL, dönem içi iştirak kazancı 500.000 TL ve 3 yıldır aktifinde tuttuğu gayrimenkulün satışından elde ettiği gelir 1.200.000 TL’dir. (A) A.Ş. tarafından, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış olan (V)
Vakfına makbuz karşılığı 800.000 TL bağışta bulunulmuştur. Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirilebilecek bağış tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır.

A-Ticari bilanço karı 6.900.000,00
B-Kanunen kabul edilmeyen giderler 900.000,00
C-İştirak kazancı istisnası 500.000,00
D-Gayrimenkul satış kazancı istisnası
[(Kazancın %50’si) (1.200.000 x %50)] 600.000,00
E-Geçmiş yıl zararı 1.000.000,00
F-İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı 5.400.000,00
 A – (C+E)]
G-Vakfa yapılan bağış ve yardımın üst sınırı [F x %5] 270.000,00

 

Bağış Rehberi-GİB

 

 

Kaynak: KVK

Kaynak: PWC

Kaynak: MuhasebeTR

Kaynak: YMM Cumhur Bilen

Kaynak: Mali Çözüm Dergisi

 

Faydalı Bağlantılar

Muhasebe Kayıtları

Paylaşmak Güzeldir