7338 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler

7338 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler

7338 sayılı kanun

26.10.2021 tarihinde 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerden bazıları şöyledir;

——————————————————————————

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Ticari Kazançlarındaki İstisnalar

Gelir Vergisi Kanunu’na 46.maddeye göre maddeye göre tespit edilen kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.

——————————————————————————-

Sosyal Medyada Elde Edilen Kazançlar

Sosyal içerik üretenlerin, uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformlarından elde ettikleri kazançlar istisnaya tabi tutulmuştur. Bununla ilgili bazı şartlar getirilmiştir.

 1. Türkiye’de kurulu olan bankalarda bir hesap açılmalı ve faaliyetlere ilişkin hasılat bu bankalar vasıtası ile tahsil edilmeli
 2. Bankalar, bu hesaplara aktarılan faaliyetlerden kaynaklı %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmakla yükümlüdür.
 3. Bu kazançlarla ilgili olarak gelir vergisi tarifesinin dördüncü tarifesinden yer alan ve 2021 yılı için 650.000 TL’yi aşanlar ve kazançları yukarıdaki şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan yararlanamaz.

——————————————————————————-

Yıllık Gelir Vergisinin Verilme Zamanı

Geliri basit usulde tespit edilen ticari kazançlar dahil olmak üzere bütün yıllık gelir beyannamelerinin verilme süresi 1-25 Mart (saat 24:00’e kadar) olarak belirlenmiştir. Bu beyanname ile tahakkuk eden vergileri iki eşit taksitle olacak şekilde Mart ve Temmuz aylarında ödenecektir.

Yapılan Değişiklik;

(Ek fıkra : 11/8/1999-4444/2 md.) (Mülga ikinci fıkra:14/10/2021-7338/9 md.) Hesaplanan geçici vergi, üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir. Aynı dönem içinde tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi (42 nci maddede belirtilen kazançlardan yapılan tevkifat hariç) hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir.

Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin % 10’u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re’sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilir. Bir önceki takvim yılında üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.
Mahsup edilemeyen tutar, mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı, o yılın sonuna kadar yazılı olarak telep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilir. İşin bırakılması halinde, işin bırakıldığı dönemi izleyen dönemlerde geçici vergi ödenmez. Geçici vergi uygulamasına ilişkin usuller Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

 

———————————————————————————-

Gelir Vergisi Dönemler ve 4.Dönem Geçici Vergi Düzenlemesi

Yapılan değişiklik ile 4.Dönem Geçici Vergi beyanı kaldırılmıştır. Böylece geçici vergi dönemleri üçe indirilmiştir ve bu dönemler birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart, ikinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran, üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül olarak belirlenmiştir.

—————————————————————————-

Vergi İncelemeleri İle İlgili Düzenleme

Vergi incelemeleri uzaktan yapılacaktır. Fakat işyeri müsaitse mükellefin talebine göre işyerinde de inceleme yapılabilecektir. İncelemeye tabi olana bir yazı ile bildirim yapılacaktır ve incelemeye başlama tutanağı imzalanmayacaktır.

 

——————————————————————————–

Maliyet Bedeline Giren ve Girmeyen Hususlar (VUK 262.madde)

-Aşağıda belirtilen giderler maliyet bedeline dahil edilecektir.

 1. İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; gümrük vergileri, gümrük komisyonları, yükleme, boşaltma, nakliye ve montaj giderleri
 2. İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; resim ve harçlar, noter, tapu, mahkeme, değer tespiti , danışmanlık, komisyon ve ilan giderleri
 3. İktisadi kıymetin finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur farklarının; emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer iktisadi kıymetlerde ise iktisadi kıymetin envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmı ile söz konusu kredilere ilişkin giderler (Faiz giderleri ile kur farklarının diğer kısımlarını maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler)
 4. İktisadi kıymetin stoklara veya envantere alındığı tarihe kadarki depolama ve sigorta giderleri,
 5. Gayrimenkullerde mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler.

 

-Gayrimenkullerle doğrudan ilgili olması şartıyla, bunların envantere alındığı hesap dönemi sonuna kadar alınan hibeler maliyet bedelinden indirilecektir.

-İktisadi kıymetin (emtia hariç) iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile ilgili olan özel tüketim vergisi, indirilemeyecek katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kaynak kullanımını destekleme fonunu maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.

 

——————————————————————————–

Amortisman Sürelerinde Yapılan Değişiklik (VUK 320.madde)

İşletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler için aktife girme tarihinden itibaren GÜNLÜK esasa amortisman ayrılabilecek.  (Hazine ve Maliye Bakanlığınca yıl olarak tespit edilen faydalı ömür süreleri üç yüz altmış beş ile çarpılarak hesaplanacaktır.)

Buna ek olarak; belirlenen faydalı ömür süresinin iki katını ve elli yılı aşmamak, her yıl aynı nispet uygulanması şartıyla, daha uzun faydalı ömür süreleri dikkate alınacak ve bu süreleri uzatabilme noktasında serbestlik olacaktır.

 

(Ek: 24/6/1994-4008/12 md.; Değişik: 25/5/1995-4108/6 md.)

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların
bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.

(Ek üçüncü fıkra:14/10/2021-7338/34 md.)

Dileyen mükellefler, amortisman işlemine, işletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler (ikinci fıkra kapsamındakiler hariç) için bunların kullanıma hazır olduğu tarihte başlayıp ve her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman ayırabilir. Sürenin gün olarak hesaplanması için Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür süreleri üçyüzaltmışbeş ile çarpılır.

(Ek dördüncü fıkra:14/10/2021-7338/34 md.)

Mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığının iktisadi kıymetler için tespit ve ilan ettiği faydalı ömürlerden kısa olmamak üzere amortisman süresini, her yıl için aynı nispet olmak kaydıyla, belirlemekte serbesttir. Şu kadar ki, bu süre Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen sürenin iki katını ve elli yılı aşamaz. Mükellefler bu tercihlerini iktisadi kıymetin envantere alındığı geçici vergi dönemi sonu itibarıyla kullanırlar. Bu şekilde belirlenen amortisman süresi ve oranı izleyen dönemlerde değiştirilemez. Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.

(Ek yedinci fıkra:14/10/2021-7338/34 md.)

Bu maddenin birinci ya da üçüncü fıkrasına göre amortisman hesaplanmasına başlandıktan sonra bu hesaplama şeklinden vazgeçilemez.

(Ek sekizinci fıkra:14/10/2021-7338/34 md.)

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

——————————————————————————

Şüpheli Ticari Alacaklarla İlgili Düzenleme (VUK 323.madde)

Dava ve icra safhasına değmeyecek şekilde küçük olan alacaklara ilişkin bedeller azami 3.000 TL olarak belirlenmiştir. Şüpheli alacak hükümlerinin işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler tarafından da uygulanmasına olanak sağlanmıştır.

 

Madde 323 – (Değişik: 30/12/1980-2365/55 md.)

Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1. (Değişik: 1/5/1981-2455/3 md.) Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu
tarafından ödenmemiş bulunan ve 3.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar;(1)Şüpheli alacak sayılır. Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder. Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde karzarar hesabına intikal ettirilir. (Ek beşinci fıkra:14/10/2021-7338/35 md.) İşletme hesabı esasında defter tutan mükellefler, yukarıdaki fıkralar kapsamında tespit edilen şüpheli alacaklarını defterlerinin gider kısmına ve bunlardan sonradan tahsil edilen miktarları ise tahsil edildikleri dönemde
defterlerinin gelir kısmına, hangi alacaklara ait olduğunu gösterecek şekilde, kaydederler.

 

——————————————————————————-

 

Vergi Ziyaı ve Usulsüzlük Cezalarında Tekerrür

 • Vergi Usul Kanunu’nun 339 uncu maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; vergi ziyaı cezasında cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren beşinci yılın isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar, usulsüzlükte cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren ikinci yılın isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.
 • Artırım tutarı kesinleşen cezadan (kesinleşen birden fazla ceza olması durumunda bunlardan tutar itibarıyla en yükseğinden) fazla olamayacaktır.
 • Beş ve iki yıllık sürelerin hesabında, artırıma esas alınan cezaların kesinleşme tarihi dikkate alınacaktır.

 

———————————————————————————

Pişmanlıkta Beyanname Verilmesi İle İlgili Düzenleme

Vergi Usul Kanunu’nun “pişmanlık ve ıslah” başlıklı 371.maddesinde yapılan değişiklikle, mükelleflerin vergiye uyumlarının artırılması amacıyla değişiklik yapılarak, devam etmekte olan vergi incelemesinin ilgili olduğu vergi türünden ve takdir komisyonuna sevk edilen olayın ilgili olduğu vergi türünden farklı vergi türü için madde hükmünün uygulanabilmesi temin edilmektedir.

 

———————————————————————————

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Tarhiyat Öncesinde Uzlaşma Kapsamında Yapılan Düzenlemeler

İhtilafların azaltılması ve vergisel süreçlerde etkinliğin artırılması amacıyla 5.000 Türk Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin olarak uzlaşma talep edilebilmesi ve söz konusu tutarı aşmayan usulsüzlük cezaları için Vergi Usul Kanunu’nun 376.maddesinde yer alan indirim oranının %50 artırımlı olarak uygulanması mümkün hale gelmiştir.

Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınacaktır.

 

 

 

 

Kaynak: KPMG

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör