7326 sayılı Yapılandırma Kanunu Detayları

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu Detayları

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu

Kapsam

Bu Sirkülerin konusunu 7326 sayılı “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN kapsamında, kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi, mevcut ve muhtemel ihtilafların sonlandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi, Meslek Odaları ve Birliklerinin alacaklarının tahsil edilmesi, İle taşınmazlar ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine ilişkin düzenlemelerin temel ilke ve esasları oluşturmaktadır.

 • Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi,
 • Mevcut ve muhtemel ihtilafların sonlandırılması
 • Matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,
 • İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi,
 • Meslek Odaları ve Birliklerinin alacaklarının tahsil edilmesi,
 • Taşınmazlar ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi,
 • Kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatanlara yönelik Sicil Affı

 

Yapılandırmaya konu olacak alacakların belirlenmesinde esas alınan beyan/vade tarihi 30.4.2021
Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi 31.8.2021
Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksitini ödeme süresi 30.9.2021
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ödeme süresi 31.10.2021
Matrah ve vergi artırımları için başvuru süresi 31.8.2021
İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedilme süresi 31.8.2021
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirme süresi 31.8.2021
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan  alacakların dikkate alınacağı bilanço tarihi 31.12.2021
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların vergi dairelerine beyan edilmesi suretiyle kayıtların düzeltilmesi süresi 31.8.2021

 

Yasanın Temel Özellikleri

 • 30.04.2021 tarihine kadar olan alacaklar konu edilecektir.
 • Yasadan yararlanmak isteyenler 31.08.2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmalıdır.
 • Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının tahsilinden vazgeçilecektir. İlk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarında %50 indirim yapılacaktır.
 • Uzlaşma hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunmuş, uzlaşma günü verilmemiş, uzlaşma günü gelmemiş yada uzlaşma sağlanamamış, dava açma süresi geçmemiş alacaklar da kesinleşmemiş alacaklara ilişkin hükümden yararlanabilecektir.
 • Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ
  edilmemiş alacaklar inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler hükümlerinden yararlanabilecektir.
 • Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılmaya devam edilecektir.
 • İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanacaktır.
 • Matrah artırımlarının 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

 

Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırma başvuruları ile matrah ve vergi artırımı beyannamelerinin/bildirimlerinin elektronik ortamda alınabilmesi, ödeme planlarının bilgi işlem sistemleri tarafından oluşturulması ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. 17.06.2021 ve 24.06.2021 tarihli duyurularda belirtilen takvime uygun olarak;

1. 7326 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile 4 üncü maddesinde yer alan inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler için yapılandırma başvurularına ait yapılandırma dosyalarının ve ödeme planlarının oluşturulması ile tahsilat işlemlerine başlanmıştır.

2. 7326 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla veya kanuni
süresinden sonra kendiliğinden verilecek beyannameler e-Beyanname sisteminden alınmaya
başlanmıştır.

3. 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan matrah ve vergi artırımı için aşağıdaki bildirimler e-Beyanname sitesinden alınmaya başlanmıştır.
– Gelir Vergisi Mükelleflerinde Matrah Artırım Bildirimi (Madde 5/1-A, B)
– Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
– Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi (G.V.K. Geçici Madde 61 Kapsamında)
– Ücret Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi
– Serbest Meslek Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi
– Kira Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi
– Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşleri Nedeniyle Yapılan Hakediş Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Veya Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi
– Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller Ve Hizmetler Nedeniyle Yapılan Ödemeler İçin
Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi
– Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi
– Yıl İçindeki Tüm Dönemlere Ait Beyannameleri Veren Ve Tüm Dönemlerde Hesaplanan KDV Bulunan Mükellefler İçin KDV Artırım Bildirimi
– Yıl İçinde 12 Dönemden Az, 2 Dönemden Fazla Beyanname Veren Mükellefler İçin KDV
Artırım Bildirimi
– Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyen Veya Sadece (1) Ya Da (2) Dönem Beyanname Verenler İle Vergilendirme Dönemi Üç Aylık Olup Hiç Beyanname Vermeyen Mükellefler İçin KDV Artırım Bildirimi
– İstisnalar Veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemler İle Bazı Dönemlerde Hesaplanan
KDV’si Bulunan Mükellefler İçin KDV Artırım Bildirimi

4. 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki beyanname ve bildirimler uygulamaya açılmıştır:
– 7326 sayılı Kanunun 6/1 inci maddesine göre stok beyanında bulunacak vergi sorumluları için KDV stok bildirimi
– Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefleri için 1 No.lu KDV beyannamesine 7326 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında beyanların yapılacağı tablo eklenmiştir.
– Hasılat esaslı vergilendirilen mükellefler için 4 No.lu KDV beyannamesine 7326 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında beyanların yapılacağı tablo eklenmiştir.
– 7326 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında beyanların taksitli ödenmesi durumunda verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Ek) (7326 Sayılı Kanunun (6/2-A) Maddesine Göre Beyanda Bulunanlar İçin) 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında “Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi” için ön testler tamamlanmış olup, son testler yapılarak gerçek ortama 06.07.2021 tarihinde aktarılacaktır.
5. Daha önce ilgili Tebliğin yayım tarihi+15 gün sonunda uygulama konulması planlanan, 7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan taşınmazların yeniden değerlemesine ilişkin “Yeniden Değerleme (Taşınmaz) VUK Geçici 31 inci Madde” beyannamesi uygulamaya açılmıştır.

Muhasebe kaydı için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

7326 sayılı Kanun Hesaplama aracı için bu bağlantıya tıklayınız.

GİB Hesaplanan KDV Raporuna bu bağlantıdan kolayca ulaşabilirsiniz.

 

Detaylı bilgi için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz (7326 SAYILI KANUN REHBERİ)

 

1.Kaynak: TÜRMOB

2.Kaynak: GİB

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör